Høringsuttalelse – utkast til ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag

Forskerforbundet viser til brev fra Kunnskapsdepartementet med høring på utkast til ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag.

Forskerforbundet er positiv til utkastet til ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag. Avtaleutkastet inneholder viktige momenter rundt retten til offentliggjøring av resultatene, understreker den akademiske friheten og ivaretar behovet for å hindre påvirkning av konklusjonene.

Forskerforbundet mener at en god standardavtale ikke er tilstrekkelig for å kunne ivareta hensynet til offentliggjøring og akademisk frihet med frihet fra påvirkning av konklusjoner. I tillegg er det nødvendig med tiltak som sikrer at offentlige oppdragsgivere kjenner til og benytter standardkontrakten ved bestilling av forsknings- og utredningsoppdrag. Forskerforbundet foreslår derfor at statlige og kommunale etater pålegges å benytte standardkontrakten ved bestilling av forsknings- og utredningsoppdrag. Dette vil bidra til å sikre åpenhet om beslutningsgrunnlaget til offentlige myndigheter.

Kommentar til punkt 3.3 Medvirkning

Kontrakten bør definere hva som er konsulentoppdrag, hva som er utredninger og hva som er forskning. Dette vil gjøre det mulig å tydeliggjøre oppdragsgivers rett til medvirkning i de ulike typene oppdrag. Det bør samtidig vurderes om det skal være ulike kontrakter for de ulike typene oppdrag.

Forskers kontakt med oppdragsgiver underveis i prosjektet bør skje på forskers initiativ. Forskerforbundet mener at det bør tydeliggjøres at oppdragsgivers medvirkning kun gjelder problemformulering og ikke utforming av forskningsdesign.

Kommentar til punkt 5.2 Tilgjengeliggjøring

Det er positivt at det fastslås et hovedprinsipp om tilgjengeliggjøring. Forskerforbundet mener imidlertid at det ikke bør legges noen restriksjoner på adgangen til å publisere. Vi foreslår derfor at karenstiden før oppdragstaker kan tilgjengeliggjøre resultatene begrenses til en uke. Hensynet til at oppdragsgiver i enkelte tilfeller kan ha behov for å utsette offentliggjøring ivaretas av muligheten til å kreve utsatt tilgjengeliggjøring. En uke bør være tilstrekkelig tid for oppdragsgiver til å vurdere om det er behov for å kreve utsatt tilgjengeliggjøring.

Kommentar til punkt 7 Oppdragsgivers mislighold

Innunder dette punktet bør det tydeliggjøres når oppdragstaker kan heve kontrakten, og hvilke betingelser som gjelder da. Vi mener for eksempel at oppdragstaker bør kunne bryte kontrakten uten å lide økonomisk tap dersom den akademiske friheten ikke respekteres. Dette innebærer at oppdragstaker må kunne kreve erstatning for eventuelle økonomiske tap forbundet med dette.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær