Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

RNB 2007: Etablering av NOFIMA

(31.05.07) Forskerforbundets brev til Næringskomiteen om etablering av NOFIMA AS.

Næringskomiteen
Stortinget
Karl Johans gate 22
0026 Oslo

Deres ref:  Vår ref: 2007/516 Vår dato: 31.05.2007

St.prp. nr. 69 (2006-07), Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjett 2007

Det vises til St.prp. nr. 69 (2006-2007) og forslag til Revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2007.

I revidert nasjonalbudsjett foretas en gjenomgang for endelig etablering av NOFIMA AS med blant annet eierskapsfordeling. Når det gjelder forskningsaktivitetene har det hele tiden vært en forutsetning at omorganiseringen ikke skal føre til mindre forskningsaktivitet men styrke denne. Regjeringen skriver nå at relevante forskningsaktiviteter ved instituttene skal gjenomgås slik at forvaltningsrettede aktiviteter ved de private instituttene eventuelt skal overføres til forvaltningsinstituttene, og næringsrettede aktiviteter ved forvaltningsinstituttene eventuelt overføres til de private instituttene.

Forskerforbundet forutsetter at eventuelle overføringer ikke går på bekostning av de ansattes rettigheter. Forbundet forutsetter også at de ansatte sikres medbestemmelse i hele prosessen i forbindelse med eventuelle overføringer av årsverk. Vi vil også påpeke at NOFIMA etter eventuelle overføringer av årsverk må sikres budsjetter som gjør at forskningsaktiviteten ikke reduseres.

Denne prosessen har nå pågått siden opprettelsen av Bergesenutvalget høsten 2003. Det har ført til usikkerhet og uro blant de tilsatte og det er kritikkverdig at man ikke klarer å sette endelig sluttstrek for prosessen. Fortsatt må de ansatte leve i usikkerhet om ens egen arbeidsplass vil bli overflyttet til et annet institutt og sektor. Det er nå på tide å sette sluttstrek for prosessen med den blå-grønne matalliansen og komme videre. Fokuset bør flyttes over på å sikre instituttene levedyktige rammevilkår og styrke det allerede høye nivået Norge er kjent for internasjonalt når det gjelder blå-grønn forskning. Et sentralt poeng for begge typer institutter er at de gis grunnbevilgninger som sikrer ansatte tid til faglig utvikling og langsiktig grunnleggende forskning. Uten dette vil forskningsinstituttene over tid bli konsulentselskaper, og det er verken myndighetene eller næringen tjent med.

Med hilsen
FORSKERFORBUNDET

Kari Kjenndalen
Generalsekretær  

Bjørn T. Berg
Rådgiver

Gjenpart til: 
Fiskeri- og kystdepartementet
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Norges forskningsråd
Unio