Avklaring av dagpengerettigheter ved permittering

Forskerforbundet vil med dette be om at Arbeids- og sosialdepartementet avklarer spørsmålet om dagpengerettigheter for de som måtte bli permitterte i offentlige virksomheter. Bakgrunnen for henvendelsen er at mange av Forskerforbundets tillitsvalgte i museumssektoren nå deltar i drøftinger om permitteringer ved sine arbeidsplasser. Museene er i hovedsak, men i varierende grad, finansiert av det offentlige.

I §6-2 i Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet heter det:
«Dagpenger ytes ikke ved permittering i statlig, fylkeskommunal eller kommunal virksomhet. Det ytes heller ikke dagpenger ved permittering i kulturinstitusjoner, organisert som aksjeselskap, stiftelse o.l., dersom disse i vesentlig grad får støtte til driften fra det offentlige.»

Videre heter det:
«Begrensningene i første ledd gjelder ikke ved permitteringer som skyldes brann, ulykker, naturomstendigheter eller andre uforutseelige hendinger.»

Forskerforbundet ønsker en avklaring fra Arbeids- og sosialdepartementet vedrørende arbeidsgivers adgang til permitteringer i situasjonen som har oppstått i museumssektoren som følge av koronakrisen. Er det slik at ansatte som nå blir permittert og som i hovedsak har sin lønn dekket over offentlige budsjetter vil få dagpenger?

Vi ber om et snarlig videomøte for å avklare denne situasjonen.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær