2.1 Konkurransedyktig lønn

Ambisjonene om å styrke forskningsinnsatsen og gi bedre oppfølging av studentene kombinert med økt studenttilstrømming og høy aldersavgang, gjør rekruttering til forskning og høyere utdanning til en av de viktigste utfordringene for virksomhetene i perioden. Den økende konkurransen om kunnskapsarbeiderne forsterker behovet for at utdannings- og forskningsinstitusjonene kan tilby attraktive lønns- og arbeidsvilkår slik at de er i stand til å rekruttere, utvikle og beholde dyktige ansatte.

Undersøkelser viser at store grupper av Forskerforbundets medlemmer har hatt dårligere lønnsutvikling enn gjennomsnittet i staten, og lavere lønn enn stillinger det er naturlig å sammenlikne seg med. Startlønnen for vitenskapelige stillinger er lav sammenliknet med andre utdanningsgrupper. Medlemsundersøkelser avdekker en urovekkende misnøye med lønn både blant faglig og administrativt ansatte.

Forskerforbundet arbeider for at:

 • Lønnsvilkårene gjenspeiler samfunnsbetydningen av oppgavene medlemmer jobber med, og er konkurransedyktige lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Forsknings- og kunnskapssektoren skal være attraktiv som karrierevei og kunne rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte og motiverte kunnskapsarbeidere i konkurranse med alternative karrieremuligheter.
 • Utdanning, kunnskap, kompetanse, ansvar, innsats og resultater skal gi lønnsmessig uttelling.
 • Lønnsnivå mellom offentlig og privat sektor harmoniseres.
 • En faglig karriere skal gi like gode lønnsmuligheter som en lederkarriere.
 • Lønnsnivået for vitenskapelige stillinger og fagstillinger skal være på minst samme nivå som sammenlignbare stillinger i offentlig sektor.
 • Nye tariffavtaler etableres og eksisterende tariffavtaler videreutvikles.
 • Lønnssystemene i alle sektorer skal gi våre medlemmer mulighet for lokal lønnsutvikling både på individuelt nivå og gruppenivå.
 • Startlønnen til de tre kompetansenivåene bachelor, master og PhD heves.
 • Startlønn for stipendiat og vitenskapelige stillinger på nivå med høyskolelektor/universitetslektor heves til minst samme nivå som startlønn for lektorer i skoleverket.
 • Startlønn for stillinger på førstestillingsnivå heves til minst 650 000 kroner i løpet av perioden.
 • Startlønn for stillinger på professornivå (professor, dosent og forsker 1183) heves til minst 750 000 kroner i løpet av perioden.
 • Effektiviseringsgevinster skal kunne gi grunnlag for høyere lønn.
 • Arbeidsgivere i tariffområder der den økonomiske rammen for oppgjøret forhandles sentralt avsetter ekstra midler til de lokale forhandlingene.
 • Midlertidig ansatte sikres like gode lønnsvilkår og -utvikling som fast ansatte.
 • Tillitsvalgte får bidra i utforming og oppfølging av virksomhetenes lønnspolitikk i samsvar med utviklingen av tariffavtalene.
 • Ansatte med tillitsverv sikres reallønnsutvikling i perioden som tillitsvalgt.
 • Ansatte i særlig uavhengige stillinger kompenseres i form av høyere grunnlønn.
 • Det etableres insentiver for å kommersialisere forskningsresultater som sikrer at patentering, lisensiering av oppfinnelser og bidrag til bedriftsetableringer anerkjennes økonomisk.
 • De ansatte i private virksomheter skal få ta del i det økonomiske overskuddet i virksomhetene.

2.2 Karriereutvikling

Ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse. Alle kunnskapsarbeidere – enten de arbeider i vitenskapelige, tekniske eller administrative stillinger – skal ha karriereutviklingsmuligheter. Dette gir en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.

Forskerforbundet arbeider for at:

 • Forsknings- og kunnskapssektoren er en attraktiv og konkurransedyktig karrierevei, til det beste for samfunnet.
 • Det etableres stillingsstrukturer og mulighet for karriereutvikling basert på kompetanse og kjente kriterier for opprykk i alle sektorer.
 • Opprykksordningene for vitenskapelig personale i staten beholdes og utvides til også å omfatte andre aktuelle tariffområder.
 • De vitenskapelige karriereløpene gjøres mer fleksible med mulighet for å skifte mellom løpene.
 • Virksomhetene har gode ordninger for faglig og personlig utvikling for ansatte.
 • Virksomhetene gir tilbud om lederutvikling til ansatte med lederfunksjoner.

2.3 Pensjon

Pensjonssystemet er under press som følge av økt levealder og færre yrkesaktive bak hver alders­pensjonist. Dette gjør pensjon til et aktuelt tema i alle tariffområder, enten det er overgang til ny og eventuelt dårligere pensjonsordning eller forhandlinger om ny tjenestepensjon for offentlig sektor.

For Forskerforbundet er det viktig å sikre at ny offentlig tjenestepensjon ivaretar medlemmenes ønsker og behov; både for å kunne stå lenge i jobb og fortsette å opptjene tjenestepensjon, samt mulighet for å kunne ta ut pensjon med et akseptabelt nivå ved pensjonsalder.

I virksomheter som vil endre pensjonsordningene fra ytelsesordning til innskuddsordning, er utfordringene å fremforhandle best mulige innskudds- eller hybridordninger og sikre et vern av allerede opptjente rettigheter. 

Forskerforbundet arbeider for at:

 • Medlemmene sikres gode pensjonsvilkår ved inngåelse av tariffavtaler
 • Ny lov om offentlig tjenestepensjon følges opp.
 • Medlemmenes pensjonsrettigheter ivaretas i forbindelse med forskningsopphold i utlandet.
 • Medlemmenes rettigheter ivaretas ved overgang til ny pensjonsordning