Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lønn og karriereutvikling

(Forskerforbundets arbeidsprogram 2019–2021)

Arbeidslivet etterspør stadig flere kunnskapsarbeidere. Det betyr at det blir vanskeligere for utdannings- og forskningsinstitusjonene å rekruttere, utvikle og beholde dyktige ansatte. Krav om styrket forskningsinnsats og bedre oppfølging av studenter i en situasjon med økt studenttilstrømming og historisk høy aldersavgang, gjør rekruttering til forskning og høyere utdanning til en av de viktigste utfordringene for virksomhetene i perioden.

Forskerforbundet vil arbeide for konkurransedyktige lønnsvilkår, nasjonalt og internasjonalt. Lønnsnivået skal avspeile våre medlemmers kompetanse, ansvar og innsats.

Store grupper av Forskerforbundets medlemmer har hatt en dårligere lønnsutvikling enn gjennomsnittet i staten, og lavere lønn enn stillinger det er rimelig å sammenlikne seg med forøvrig. Startlønnen for vitenskapelige stillinger er lav sammenliknet med andre utdanningsgrupper. Medlemsundersøkelser avdekker en urovekkende misnøye med lønn både blant faglig og administrativt ansatte.

2.1 Konkurransedyktig lønn
2.2 Karriereutvikling

2.1 Konkurransedyktig lønn

Forskerforbundet arbeider for at:

 • Lønns- og arbeidsvilkår skal være attraktive slik at virksomhetene kan rekruttere, utvikle og beholde de best kvalifiserte og motiverte kunnskapsarbeiderne.
 • Utdanning, kunnskap, kompetanse, ansvar, innsats og resultater skal gi lønnsmessig uttelling.
 • Lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor reduseres.
 • En faglig karriereutvikling gir like gode lønnsmuligheter som en lederkarriere.
 • Lønnsnivået i vitenskapelige stillinger skal være på minst samme nivå som sammenlignbare stillinger i offentlig sektor.
 • Nye tariffavtaler etableres og eksisterende tariffavtaler videreutvikles.
 • Lønnssystemene i alle sektorer skal gi våre medlemmer mulighet for lokal lønnsutvikling både på individuelt nivå og gruppenivå.
 • Startlønn for stipendiat og høyskolelektor/universitetslektor heves til minst samme nivå som startlønn for lektorer i skoleverket.
 • Startlønn for stillinger på professornivå heves til minst 700 000 kroner i løpet av perioden.
 • Effektiviseringsgevinster ved fusjoner og strukturendringer skal kunne gi grunnlag for høyere lønn.
 • Arbeidsgivere i tariffområder der den økonomiske rammen for oppgjøret forhandles sentralt avsetter ekstra midler til de lokale forhandlingene.
 • Midlertidig ansatte sikres like gode lønnsvilkår og -utvikling som fast ansatte.
 • Tillitsvalgte får bidra i utforming og oppfølging av virksomhetenes lønnspolitikk i samsvar med utviklingen av tariffavtalene.
 • Ansatte med tillitsverv sikres reallønnsutvikling i perioden som tillitsvalgt.
 • Ansatte i særlig uavhengige stillinger kompenseres i form av høyere grunnlønn.

2.2 Karriereutvikling

Alle kunnskapsarbeidere – enten de arbeider i vitenskapelige, tekniske eller administrative stillinger – skal ha karriereutviklingsmuligheter. Dette er en forutsetning for at forsknings- og kunnskapssektoren skal være attraktiv som karrierevei og for at den klarer å rekruttere og beholde de best kvalifiserte i konkurranse med alternative karrieremuligheter.

Forskerforbundet arbeider for at:

 • Det etableres stillingsstrukturer og mulighet for karriereutvikling basert på kompetanse og kjente kriterier for opprykk i alle sektorer.
 • Opprykksordningene for vitenskapelig personale i staten beholdes og utvides til også å omfatte andre aktuelle tariffområder.
 • Virksomhetene har gode ordninger for faglig og personlig utvikling for ansatte.
 • Virksomhetene gir tilbud om lederutvikling til ansatte med lederfunksjoner.
 • Det etableres insentiver for å kommersialisere forskningsresultater som sikrer at patentering, lisensiering av oppfinnelser og bidrag til bedriftsetableringer anerkjennes økonomisk.
 • Tillitsvalgte gjennom avtaleverk sikres tid og ressurser til faglig oppdatering etter endt periode.
 • Vervet som tillitsvalgt vektlegges i den enkeltes videre karriere.

 

Neste (Arbeidsvilkår)
Forrige (Innledning)
Tilbake til hovedside Arbeidsprogram

 • Del denne siden: