Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet ved NORCE

Oppdatert informasjon om NESH og NENT dialoger - September 2022

Rett før sommeren fikk vi svaret fra De nasjonale Forskningsetiske komiteer på vår henvendelsen om arbeidsavtalen NORCE bruker er forskningsetisk forsvarlig og om den sikrer akademisk frihet. Du kan lese svarbrevet her (LENKE). Vi mener at komiteene i liten grad svarer direkte på de spørsmålene vi stilte dem. De har imidlertid en mer generell etisk refleksjon over hvilke krav man kan stille til arbeidskontrakter og betingelser. Vår vurdering er at implikasjonen av disse kravene er kontrakten NORCE bruker er svært uheldig. Vi har derfor bedt komiteene presisere hva de mener i et nytt brev (LENKE). Komiteene skal drøfte saken på sitt neste møte og vi håper på en snarlig avklaring.

Nye immaterielle retningslinjer ved NORCE

NORCE har laget nye retningslinjer for immaterielle rettigheter. Vi har fått en rekke henvendelser fra medlemmer i forbindelse med intranettsaken om disse. Retningslinjene er drøftet med oss. Drøfting innebærer at fagforeningene diskuterer med arbeidsgiver og gir innspill. Det gir oss ikke mulighet til hindre arbeidsgiver i å vedta det de ønsker.

Retningslinjene er derfor noe arbeidsgiver kan vedta og endre når de ønsker. Forskerforbundet mener retningslinjene er urimelige og håndterer både spørsmål om opphavsrett til åndsverk og patent på en uheldig måte. I tillegg er retningslinjene formulert på en måte som gjør dem svært vanskelig å forstå. Vi gav omfattende innspill til drøftingen om retningslinjene. Arbeidsgiver gjorde noen justeringer, men vi er fremdeles prinsipielt uenige på en rekke punkter.  Protokollen fra drøftingen og våre innspill i forkant av denne er tilgjengelig for nedlasting:  

Malen for arbeidskontrakt er så langt vi kjenner til uforandret. Retningslinjene påvirker ikke vår holdning til arbeidskontrakten. Rettslig sett vil arbeidskontrakten din ha forrang foran interne retningslinjer. Dersom de sier ulike ting (og det vil de gjøre for mange medlemmer) er det arbeidskontrakten din som er gyldig. Derfor er våre anbefalinger om hvordan medlemmer bør forholde seg til denne arbeidskontrakten uforandret. Vi viser til tidligere e-post om dette (følg lenke), men gjentar hovedpunktene her:

Arbeidskontrakten innebærer at råderetten over alle åndsverk overføres til arbeidsgiver. Dette snur hovedprinsippet i åndsverksloven på hodet. Å gjøre dette i arbeidskontrakter er etter vår vurdering unødvendig for NORCE, skaper en rekke problemer for faglig integritet og akademisk frihet for alle forskere ved NORCE og kan skade NORCE sitt renomme som forskningsinstitusjon.

  • Alle ansatte ved NORCE har en arbeidskontrakt. Kontrakter inngått før fusjonen er fremdeles fullt ut gyldig og NORCE er rettslig bundet av disse. Dersom du føler behov for at dine arbeidsoppgaver blir spesifisert kan du be arbeidsgiver om dette, det krever ikke en ny arbeidskontrakt. 
  • Ved nyansettelser anbefaler vi våre medlemmer om å forhandle om innholdet i arbeidsavtalens omtale av immaterielle rettigheter. Ta kontakt med oss om dette.
  • Dersom du allerede er ansatt anbefaler vi at du beholder den kontrakten du har. Opprykk, stillingsendring o.a. bør løses ved at den eksisterende arbeidsavtalen får et tillegg. Dette er juridisk sett uproblematisk. NORCE kan ikke nekte deg dette for å tvinge igjennom nye vilkår i arbeidskontrakten din. Å gjøre dette anser vi som trakassering. Dette har stort sett gått helt greit. Dersom det likevel skjer bør du ta kontakt med oss i styret eller forskerforbundet sentralt.

De nasjonale forskningsetiske komiteer vurderer de forskningsetiske aspektene ved standard arbeidsavtale ved NORCE

De fleste har fått med seg uenighet mellom fagforeningene og arbeidsgiver om standard arbeidsavtale ved NORCE (følg lenke). Våren 2021 ble drøftingene om denne saken avsluttet av arbeidsgiver. Det er således ikke noe mer vi kan gjøre i dialog med arbeidsgiver for å bli enige. Vi mener avtalen er svært problematisk, både rettslig (åndsverksloven og avtaleloven) og forskningsetisk. De nasjonale forskningsetiske komiteene er oppnevnt av departementet for å definere og videreutvikle forskningsetiske retningslinjer i Norge. Komiteene skal, etter forskningsetikkloven, definere hva som er anerkjente forskningsetiske normer og de kan gi råd til forskere og forskningsinstitusjoner. Fordi vi blant annet er prinsipielt uenige med arbeidsgiver om hvordan arbeidsavtalen griper inn i akademisk frihet og ivaretagelse av forskningsetikk ba vi i september 2021 komiteene om en vurdering. Denne prosessen har tatt lang tid, delvis fordi komiteene fikk oppnevnt nye medlemmer fra og med januar 2022. Vi har imidlertid fått en formell bekreftelse om at komiteene vil vurdere spørsmålet og gi oss tilbakemelding på de spørsmålene vi har stilt. Vi antar at dette vil skje før sommeren 2022.

Pågående prosesser våren 2022

- Det pågår våren 2022 forhandlinger med arbeidsgiver om både ordinær særavtale og avtalen for tokt- og feltarbeid. Dette er forhandlinger hvor vi må bli enige om sluttresultatet og hvor ingen av partene kan tvinge igjennom endringer. Vi regner med at dette vil være sluttført i god tid før dagens avtaler løper ut 30.juni 2022.

- Det skal avholdes valg for ansattes representanter i styret ved NORCE i løpet av våren. Det er i dag fire ansattrepresentanter i styret. Disse er valgt fra fire geografiske valgkretser: Nord, Vestland, Rogaland, Agder/Oslo.Vi venter på at valgstyret skal komme med informasjon om tidsplan og hvordan man kan gå frem for å foreslå kandidater og avlegge stemme. 

- Lønnsforhandlinger i NORCE skjer normalt i mai og juni, lønnsjusteringer gjøres gjeldende fra 1.juli. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det er klart. Vi viser til rådene vi ga i fjor (følg lenke til gammel sak)

- Årsmøte i lokallaget avholdes torsdag 28. april. Det vil her bli gjennomgang av årsrapport og regnskap 2021, budsjett og planer 2022, styrevalg og drøfting av utvalgte saker. Årsmøte avholdes digitalt. Det vil bli digitale eller fysiske medlemsmøter før årsmøte for å gi god mulighet til diskusjon og innspill. Disse avholdes på hver lokasjon.