Generalsekretæren

Generalsekretæren leder sekretariatet og har ansvar for økonomistyring og organisasjon, informasjonsvirksomhet, presse- og samfunnskontakt, forberedelse og oppfølging av saker til Hovedstyret og Landsrådet.


Stab

Generalsekretærens stab har ansvar for mediekontakt, forskerforbundet.no, sosiale medier, profilering, generelt PR- og kommunikasjonsarbeid.

Synne Freberg

Spesialrådgiver

Permisjon


Arbeidslivsavdelingen

Arbeidslivsavdelingen arbeider for økt lønn, bedre arbeidsbetingelser og styrkede rettigheter for Forskerforbundets medlemmer. Avdelingen har også ansvar for å utvikle og følge opp Forskerforbundets politikk.

Avdelingen gir råd og bistår tillitsvalgte i sitt verv og enkeltmedlemmer i saker som vedrører deres arbeidsforhold. Videre arbeider avdelingen med temaer som omstilling, midlertidig ansettelse og karriereutvikling. I tillegg har avdelingen ansvar for å forberede, iverksette og følge opp vedtak fattet av Forskerforbundets styrende organer. Avdelingen er delt i to seksjoner.


Fagpolitisk seksjon

Seksjonen har ansvar for å utvikle og følge opp Forskerforbundets politikk innenfor forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Seksjonen skal også sikre at politikken bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Arbeidsoppgaver i seksjonen omfatter blant annet utredninger, utarbeiding av høringsuttalelser, statsbudsjett, undersøkelser og statistikk samt internasjonalt samarbeid. Seksjonen har et særskilt ansvar for forbundets oppfølging overfor stipendiater.


Tariffseksjonen

Seksjonen arbeider for å styrke og bedre arbeidsvilkår for forbundets medlemmer i offentlig og privat sektor ved å inngå og forvalte sentrale og lokale tariffavtaler. Seksjonen forbereder forbundets krav i de sentrale tariffoppgjørene. Andre arbeidsoppgaver i seksjonen er å gi råd og bistå tillitsvalgte i spørsmål om medbestemmelse, lønn, og omstillinger.


Juridisk avdeling

Advokatene i juridisk avdeling har ansvar for å yte juridisk bistand i medlemmenes arbeidsforhold. Forskerforbundets hovedstyre har vedtatt retningslinjer for denne bistanden.

Som hovedregel skal alle saker og spørsmål forelegges for lokal tillitsvalgt før Forskerforbundets advokater bringes inn i saken.


Organisasjonsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for medlemsverving, tillitsvalgtopplæring og organisasjonsutvikling. Sentrale oppgaver for avdelingen er kontakt med lokallag og foreninger, representantskaps- og landsrådsmøter, sentrale kurs og sektorseminarer, medlemsverving og medlemsfordeler samt tildeling av lokale OU-, prosjekt- og reisemidler.

Henvendelser om Forskerforbundets sentrale kurs kan rettes til e-post kurs@forskerforbundet.no


Administrasjonsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for medlemsservice, økonomi og regnskap, HR, dokumenthåndtering, IKT og andre fellestjenester.


HR og administrasjon

HR og administrasjon har det operative ansvaret for Forskerforbundets personalpolitikk og personvern. HR og administrasjon har ansvar for å sikre at forbundet har en god og moderne IT-infrastruktur, med både software og hardware. Dokumenthåndteringssystemet eDocs driftes og utvikles av enheten. Resepsjon og sentralbord samt oppgaver knyttet til øvrig drift er også organisert i HR og administrasjon.


Økonomi

Økonomi fører regnskap for sekretariatet, lokallag og fagpolitiske foreninger. I tillegg bistår økonomi med rapportering, utbetaling av reiseregninger og utlegg, lønn og honorarer. Økonomi kontrollerer OU-, reise- og prosjektmidler opp mot gitte bevilgninger, og følger opp alle spørsmål knyttet til utleggssystemet Unit4, samt Forskerforbundets ulike økonomi- og lønnssystem.

Henvendelser til økonomi kan rettes til e-post regnskap@forskerforbundet.no


Medlemsservice

Medlemsservice har ansvar for alle inn- og utmeldinger i Forskerforbundet. Medlemsservice har utbredt medlemskontakt, svarer på spørsmål knyttet til medlemskapet og veileder i bruk av digitale verktøy for tillitsvalgte. Oppfølging av medlemskap administreres gjennom medlemssystemet, som også er databasen for fakturering, statistikk og medlemsinformasjon på tvers av systemer. Vedlikehold og utvikling av medlemssystemet er også en viktig oppgave for medlemsservice.

Henvendelser til medlemsservice kan rettes til e-post minside@forskerforbundet.no


Forskerforum

Redaksjonen lager det meste av innholdet i Forskerforbundets blad Forskerforum, som kommer ut ti ganger årlig. Vi står også bak nettutgaven Forskerforum.no, som oppdateres daglig.

Henvendelser til redaksjonen kan rettes til e-post redaksjonen@forskerforum.no