Siste nytt fra lokallaget

Lønn og omfordeling. Et svar til NTL.

Nytt debattinnlegg i Khrono

Lønnsoppgjøret ved universitetene sett fra Forskerfor­bundet ved UiB

Her er lenken til innlegget i Khrono

 

Resultatet av de lokale forhandlingene 2023 er nå sendt ut.

E-post er sendt til alle som har fått endring i lønn. De fleste har fått et generelt tillegg og mange har også fått et individuelt tillgg.

Pensjonister og lønn

Vi har alt fått et par spørsmål om hvordan lønnsoppgjøret berører folk som har en utgående kontrakt fordi de skal pensjoneres. Denne typen ekskluderingsbestemmelser har i tidligere år gjort unntak for pensjonister, men i år er situasjonen endret på grunn av noe som heter Sikringsbestemmelsen i Statens Pensjonskasse.

Sikringsbestemmelsen går ut på at det året man pensjonerer seg så vil pensjonsgrunnlaget justeres ENTEN med lønnsveksten dette året ELLER veksten i grunnbeløpet i folketrygden. I år justeres grunnbeløpet med rundt 6,5 % og det er bare lønnsvekst utover dette som vil hjelpe på pensjonsgrunnlaget.

Sikringsbestemmelsen gjelder for kohorten til og med 1962-årgangen, siden de som er ynger har et helt annet pensjonssystem.

Forskerforbundet har alltid vært opptatt av å bruke lønnsoppgjørene til å sikre at folk får et best mulig pensjonsgrunnlag. Når det er sluttlønn som teller, må man ha blikket fast festet på hva sluttlønnen til folk blir.

Nå er det altså blitt svært vanskelig å få gjort noe med pensjonsgrunnlaget til 1953-årgangen, det vil si de får en oppjustering av sluttlønnen  for pensjonshensyn på 6,5 %, som vi synes er et anstendig nivå.

I årets forhandlinger vil vårt fokus på å sikre folk et godt pensjonsgrunnlag skifte fra 1953-kohorten til 1954-kohorten. Vi oppforder alle medlemmer født i 1954 til å sende inn krav i årets individuelle forhandlinger.

Miniseminar om lønnsforhandlingene ved UiB

(English version below)

Det vil bli forhandlinger om individuelle lønnstillegg ved UiB til høsten. Når det nærmer seg vil våre medlemmer få invitasjon til å sende oss en søknad om individuelle lønnstillegg, på vanlig måte. Søknadsfristen i år er 21. august. Dette kommer vi tilbake til. I denne omgang vil vi invitere til 2 miniseminarer (nettmøter) der vi orienterer om årets lønnsoppgjør, litt om hvordan forhandlingene om individuelle tillegg arter seg og hva som typisk vektlegges. Det vil bli god anledning til spørsmål.

Vi tilbyr ett miniseminar på engelsk og ett på norsk

Miniseminar på engelsk (nettmøte), mandag 19 juni.
Seminaret starter kl 13:00 og er slutt kl 14:30 (om ikke før).

Lenke blir sendt ut dagen i forveien.

Miniseminar på norsk (nettmøte), tirsdag 15. august
Seminaret starter kl. 13:00 og er slutt kl. 14:30 (om ikke før)
Lenke blir sendt ut dagen i forveien.

Velkommen!

There will be negotiations based on individual merit this autumn. The deadline for applications will be August 21 and more information will be provided as the deadline approaches. We invite you to 2 mini-seminars (online meetings) where we will inform you about this year's salary negotiations and also a little about how the negotiations on individual supplements take place and what is typically emphasized. There will be ample opportunity for questions. We offer one mini-seminar in English and one in Norwegian:

Miniseminar in English (online meeting),
Monday 19 June. The seminar starts at 13:00 and ends at 14:30 (if not earlier).
The link will be sent out the day before.

Miniseminar in Norwegian (online meeting),
Tuesday 15 August The seminar starts at 13:00 and ends at 14:30 (if not before)
The link will be sent out the day before. Welcome!

Ny lønnsvurdering for nyansatte innen 12 måneder 

Rutinen skal sikre at alle nyansatte ved UiB får en ny lønnsvurdering innen 12 måneder (Hovedtariffavtalens punkt 2.5.5 nr. 3.)

Minste startslønn

Etter gjenomført forhandlinger mellom partene er det fastsatt følgende minste startlønn ved UiB for noen stillingskategorier med virkning fra 01.04.2023.

 

FFTA-VÅRKONFERANSE 2023

Er du opptatt av tillit og ytringsfrihet i arbeidslivet, i tillegg til lønn- og arbeidsvilkår? Da er årets FFTA-vårkonferanse midt i blinken for deg!

Årets tema er tillit og ytringsfrihet i arbeidslivet. Programmet tilbyr både faglige perspektiver og erfaringsutveksling, med innlegg fra blant annet BI, NHH, UiB og UiO. Konferansen er bare for FFTA medlemmer og antall plasser er begrenset. Deltagelse (inkludert reise og overnatting) er gratis for FFTA medlemmer som får plass.

Med deg på her: Påmelding FFTA - VÅRKONFERANSE 

Resultatet av de lokale forhandlingene er nå sendt ut.

E-post er sendt til alle som har fått endring i lønn. De fleste har fått et generelt tillegg og mange har også fått et individuelt tillgg.

Fra 1.5.2022 har våre medlemmer ikke lenger lønnstrinn, men årslønn oppgitt i kroner. Det som skaper forvirring hos mange er at statsansatte som er organisert i LO eller YS fremdeles har lønnstrinn, og disse får også i år et generelt tillegg i form av at lønnstrinnsverdien oppjusteres. Nye lønnstrinnsverdier for disse finnes blant annet her: Lønn for ansatte i staten - regjeringen.noMen disse nye lønnstrinnsverdiene gjelder ikke våre medlemmer: For medlemmer i Akademikerne og Unio angis lønn i kroner. (Forskerforbundet er et Unio-forbund.). Også våre medlemmer får et generelt tillegg, men da i form av et kronebeløp på toppen av tidligere årslønn. Dette kommer altså i stedet for – ikke i tillegg til – økningen i lønnstrinnsverdi, som altså ikke gjelder våre medlemmer.

To our members:

From 1.5.2022, our members no longer have pay grades, but annual salaries stated in kroner. What causes confusion for many is that government employees who are organized in LO or YS still have pay grades, and these will also receive a general supplement this year in the form of an upward adjustment of the pay grade value. The New values for these can be found here, among other things: Lønn for ansatte i staten - regjeringen.noBut these new pay grade values ​​do not apply to our members: For members of Akademikerne and Unio, salaries are stated in kroner. (Forskerforbundet is a Unio federation.) Our members also receive a general supplement, but then in the form of an amount of kroner on top of their previous annual salary. This therefore comes instead of – not in addition to – the increase in pay grade value, which therefore does not apply to our members.

Lokale lønnsforhandlinger høsten 2022, søknadsfrist 05. september

Til alle våre medlemmer

 Det blir lokale lønnsforhandlinger om individuelle lønnstillegg nå i høst. I den forbindelse inviterer vi våre medlemmer til å søke om høyere lønn ved å fylle ut et skjema med opplysninger som vi kan bruke i forhandlingene. Lenke til skjemaet sendes ut førstkommende fredag (altså den 19.8), og frist for å sende oss en søknad blir 5.9. Du må gjerne fylle ut søknaden tidligere enn dette, og så revidere/oppdatere så mange ganger du ønsker før fristen. Det viktigste i første omgang er å passe på å søke – hvis du ikke søker og heller ikke er foreslått av arbeidsgiver får du garantert ingenting. Ved å søke har du en sjanse til lønnsopprykk – hvor stor denne sjansen er avhenger både av arbeidsgivers holdning til deg og av hvor gode argumenter du gir oss å forhandle med.

 Vi inviterer til et miniseminar (nettmøte) onsdag den 24 august der vi orienterer litt om forhandlingene og hva som typisk vektlegges, og det vil bli god anledning til spørsmål. Seminaret starter kl 13:00 og er slutt kl 14:30 (om ikke før). Lenke blir sendt ut onsdag morgen.

To all our members

There will be local wage negotiations on individual wage supplements this autumn.  We will invite our members to apply for higher wages by filling in a form with information that we can use in the negotiations. A link to the form will be sent out next Friday (i.e. 19 August), and the deadline for sending us an application will be 5 September.

You are welcome to complete the application earlier than this, and then revise/update as many times as you wish before the deadline.

The most important thing in the first instance is to take care to apply - if you do not apply and are not recommended by an employer, you are guaranteed to get nothing. By applying, you have a chance of a pay rise - how big this chance is depends both on the employer's attitude towards you and on how good the arguments you give us to negotiate with. 

 Next Wednesday, we invite you to a mini-seminar (online meeting) where we give some information about the negotiations and what is typically emphasized, and there will be a good opportunity for questions. The seminar starts at 13:00 and ends at 14:30 (if not earlier). Link will be sent out Wednesday morning.

SEMINAR FOR TEKNISK-ADMINISTRATIVT ANSATTE MEDLEMMER AV FORSKERFORBUNDET VED UiB 

Forskerforbundets fagpolitiske forening for teknisk/administrativt ansatte (FFTA) ved UiB inviterer til seminar: Hvordan gjøre arbeidshverdagen din bedre? 

Dato: 27. september 2022, kl. 10.00-15.45.
Sted: Grand Hotell Terminus, Bergen

Program: 
10:00-10:15 Velkommen
10:15-10:50 Informasjon om Forskerforbundet (FUB) og Forskerforbundets fagpolitiske forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA) ved UiB
10:50-11:05 Pause
11:05-12:00 Hva har skjedd med arbeidsmiljø etter Covid-19?. Erfaringer med hjemmekontorordningen. v/FFTA-UiB v/Runa Jakhelln & Arne Magnus Morken
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 13:30 Søvn og stress sin betydning for en god arbeidshverdag v/Professor Ståle Pallesen, Det psykologiske fakultet, UiB
13:40 – 14:10 Stressmestring v/Psykolog Per Sjøberg
14:10 – 14:30 Kaffepause
14:30 – 15:30 Motivasjon i arbeidshverdagen v/Psykolog Per Sjøberg
1530 – 1545 Oppsummering

Påmeldingslenke: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13063256

Påmeldingsfrist: 9. september 

Minneord -  Bjarne Andreas Meidell

Link til siden

Ny hovedtillitsvalgt

Styret i Forskerforbundet ved UiB har valgt professor Kjell Erik Lommerrud som hovedtillitsvalgt i 2022. Seniorrådgver Runa Jahelln ble valgt som nestleder av lokallaget. Leder av lokallaget er Professor Steinar Vagstad.

Medlemskapskampanje

Forskerforbundet kjører nå en gratis medlemskap-kampanje som varer ut året 2021. Det betyr at alle nye yrkesaktive medlemmer får både medlemskap og den obligatoriske forsikringspakken gratis! 

Denne kampanjen kommer på toppen av at Forskerforbundet gir bort en el-sykkel til medlem nr. 24 000 og personen som eventuelt verver dette medlemmet.

Minstelønn

Det har vært gjennomført forhandlinger etter hovedtariffavtalens pkt. 2.5.3 nr.. 2 mellom partene med følgende forhandlingsresultat:

Resultatet har virkningsdato fra 1. mai 2021 og omfatter følgende grupper:

 • Universitetetslektorer under ltr. 56 løftes til ltr. 56 (tilsvarende beløp i avtalen med Akademikerne)
 • Førsteamanuenser, førstelektorer og førstebibliotekarer løftes fra lønnsalternativ 7 til lønnsalternativ 8 i lønnsramme 24. Ansatte i samme gruppe som har mindre enn ltr. 68 løftes til ltr. 68 (tilsvarende for ansatte i avtalen med Akademikerne)
 • Professorer under ltr. 75 løftes til ltr. 75

Ansatte med stillingsandel på 20 % eller mindre er ikke omfattet.

Se oversikt her: Minste startlønn for noen stillingskategorier

Koronakompensasjon/forlenging av stipendiater

Flere universiteter har i det siste innvilget ulike former for "koronakompensasjon" for sine ansatte. Universitetet i Oslo har for eksempel betalt ut en engangssum på 7000 kr til dekning av utgifter av hjemmekontor. Dette har skattemessige implikasjoner, så nettosummen vil være betydelig mindre. 

Forskerforbundet ved UiB har bestemt seg for IKKE å be om en slik kompensasjon, men i stedet be om at UiB bruker et tilsvarende beløp til forlengelse av ansettelsestiden for stipendiater. Dette kan innebære en måneds forlengelse for alle stipendiater. 

Universitetsledelsen har møtt forslaget vårt på en positiv måte. Universitetsstyret behandlet saken 17 juni (sak 69/21). UiB vil som hovedregel gi alle stipendiater ytterligere en måneds forlengelse som resultat av koronasituasjonen. Dette betyr at de fleste stipendiater som allerede har fått en måneds forlengelse som resultat av covid-19 og fortsatt er ansatt, får ytterligere en måneds forlengelse. Stipendiater som ikke var ansatt da forrige vurdering ble gjort og er ansatt før 1.1.21 får en måneds forlengelse. Stipendiater som er ansatt etter 1.1.21 får ikke forlengelse. Tiltaket retter seg mot stipendiater som fortsatt arbeider med avhandlingen og gis ikke til dem som har levert inn sitt arbeid for bedømmelse. Ordningen håndteres av det enkelte fakultet. Forlengelse til stipendiater og postdoktorer pga. sykdom og omsorg for barn og nær familie vil bli gitt i tråd med vanlig praksis og gjeldende lov- og regelverk.

Dette er vi glade for. Som en konsekvens kommer verken Forskerforbundet eller noen av de andre fagforeningene ved UiB til å be om noen form for koronabonus. Vi er klar over at ikke alle medlemmene vil være enige i dette valget, men vi tenker at vi på denne måten kan få til en viss grad av målretting av koronakompensasjon mot dem som har hatt størst problemer i løpet av koronatiden. 

CORONA COMPENSATION/EXTENSION FOR PHD STUDENTS

Several universities have recently granted various forms of "corona compensation" to their employees. The University of Oslo, for example, has paid a lump sum of NOK 7,000 to cover expenses of home office. This has tax implications, so the net amount will be significantly smaller.

Forskerforbundet at UiB has decided NOT to ask for such compensation, but instead to ask that UiB use a corresponding amount to extend the employment period for PhD students. This can mean a one-month extension for all PhD students.

The university management has met our proposal in a positive way. The University Board considered the case on 17 June (case 69/21).  As a general rule, UiB will give all PhD students an additional one-month extension as a result of the corona situation. This means that most PhD students who have already received a one-month extension as a result of covid-19 and are still employed, will receive an additional one-month extension. PhD students who were not employed when the previous assessment was made and are employed before 1.1.21 receive a one-month extension. PhD students who are employed after 1.1.21 will not receive an extension.

The measure is aimed at PhD students who are still working on the dissertation and is not given to those who have submitted their work for assessment.

The extensions are handled at the faculty level. Extension to PhD students and postdocs due to illness and care for children and close relatives will be provided in line with normal practice and current laws and regulations.

We are happy about this. As a consequence, neither Forskerforbundet nor any of the other unions at UiB will ask for any kind of corona bonus. We are aware that not all members will agree with this choice, but we think that in this way we can achieve a certain degree of targeting of corona compensation towards those who have had the greatest problems during the corona period. 

Årsmøte

Forskerforbundet ved UiB arrangerte Medlemsmøte/Årsmøte på nett – onsdag 28. april 2021 kl. 15.00-17.30.

Det ble valgt nytt styre og professor Steinar Vagstad ble gjenvalgt som leder og hovedtillitsvalgt.

Kurs i kreativ selvledelse for teknisk-administrativt ansatte medlemmer av Forskerforbundet ved HVL, NHH og UiB 

Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt ansatte ved Høgskolen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole og Universitet i Bergen inviterer til kurs i kreativ selvledelse. 

Kurset består av tre moduler:

• Modul 1: 20. mai - Et godt arbeidsmiljø? - Digitalt (åpent for alle)
• Modul 2:  9. september - Kreativ problemløsning og prosessledelse, Hotell Augustin (maks 40 deltakere).
• Modul 3: 18.–19. november - Coaching og karriereutvikling, Solstrand hotell (maks 40 deltakere).

Modulene vil kombinere faglig innhold med praktiske øvelser og erfaringsutveksling. Du kan melde deg på en modul eller flere. De 40 plassene på modulene 2 og 3 fordeles mellom de tre institusjonene sine teknisk/administrativt ansatte med medlemskap i Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt ansatte (FFTA).

Mer informasjon og påmeldingslenke: https://forms.gle/2E3TYrPDAqqTMy146

Påmeldingsfrist: 12 mai.

 

Debatt rektorvalget 2021

Opptak av debatten kan ses her

https://www.youtube.com/watch?v=w_P5JDOHQdM

Oppdatering 19.03.21:

 1. Vi kjem ikkje til å ha open chat under møtet, og vil heller at de sender oss spørsmål i forkant av møtet. Jo før jo heller. Bruk følgjande adresse: [email protected] og bruk teksten Valgdebatt2021 i emnefeltet. Dei som allereie har sendt oss spørsmål treng ikkje gjere det på nytt.
 2. Lenke til møtet:

https://uib.zoom.us/j/63368168124?pwd=SCs4VFRsM0JDcmtFaThzNlVsTjJndz09
Passcode: PW9CpCyU

Rektorvalget 2021 - Velkommen til debatt 

I slutten av denne månaden skal vi velge rektor og prorektor for Universitetet i Bergen for perioden 2021-25. Forskerforbundet ved UiB ønskjer alle våre medlemmer velkomne til utspørring av og debatt med dei to rektorkandidatane Margareth Hagen og Oddrun Samdal, torsdag den 18.3 kl 10:00-12. Dei stiller med sine prorektorkandiatar.

Føremålet med møtet er å prøve å klargjere skilnader mellom dei to kandidatane i spørsmål som vi synest er viktige, og som har vore lite dekka hittil i valkampen. Rektorval er eit retningsval, og vi lurer mellom anna på kva kandidatane tenkjer om prioriteringar og ressursbruk ved UiB. Som fagforening lurer vi også på kva kandidatane tenkjer om lønnsutvikling og lønnspolitikk ved institusjonen. Og mykje meir. Første timen går med til utspørring. Det blir også høve til å sende inn spørsmål, som kandidatane blir bedt om å svare på i plenum. (Viss det blir mange spørsmål – noko vi reknar med – vil vi arrangørar velge ut kva for spørsmål som går vidare til kandidatane.)

Detaljar kjem seinare – i denne omgang ber vi berre om at de set av dato og tidspunkt: torsdag 18. mars kl 10-12. Møtet blir digitalt, og lenke og anna praktisk informasjon blir sendt ut når det nærmar seg.

 

Lønnsoppgjøret (2020) i staten kom i mål.

Hovedlinjene er som følger:

 1. Det blir et prosentvis tillegg på lønnstabellen til alle ansatte, med virkning fra 1.10.2020:
 • Ansatte i lønnstrinn 47-63 får et tillegg på 0,54 prosent
 • Alle andre får et tillegg på 0,44 prosent
 1. Det er ikke satt av midler til lokale lønnsforhandlinger i år.

Oppgjøret omtales som å være i samsvar med frontfagsrammen på 1,7 prosent. Dette betyr at statsansatte i gjennomsnitt vil få 1,7 prosent høyere lønn i 2020 enn i 2019. Noen får mindre, andre får mer. Noen vil sikkert reagere på at 0,54 og 0,44  er veldig mye lavere tall enn 1,7. Det betyr ikke at statsansatte blir snytt for lønnsøkning, men at vi har fått mesteparten utenom årets lønnsforhandlinger. De største postene er overheng (desemberlønna i 2019 var 1,2 % høyere enn gjennomsnittlig månedslønn i 2019, og det betyr at årslønna i 2020 ville vært 1,2 % høyere enn i 2019 uten ytterligere tillegg) og lønnsglidning (lønnstillegg som skjer utenom sentralt bestemte lønnsendringer). Hele regnestykket ser slik ut:

Overheng:    1,2 %

Lønnsglidning:    0,3 %

Pensjonsendringer i fjor:  0,1 %

Til disposisjon i år:  0,1 %

Sum:  1,7 %

Så kan man lure på hvordan man kan få fra 0,44 til 0,54 prosent tillegg ut av en disponibel ramme på 0,1 prosent. Forklaringen er at det er snakk om helårsårsvirkning. Når virkningsdatoen er satt til 1. oktober vil økningen gjelde fjerdeparten av årslønna: Når man øker månedslønna med 0,44-0,54 prosent fra 1. oktober vil årslønna i 2020 øke med 0,11-0,135 prosent.

This year´s central wage negotiations came to a conclusion last week. The main message is as follows: 

 1. There will be a wage increase for all state employees, effective from 1.10.2020:
 • Employees with pay grade from 47-63 will get a 0,54 per cent increase
 • All other employees will get a 0,44 per cent increase
 1. No funds have been set aside for local wage negotiations this year.