Årsmelding 2011

I. Kontor og hovedtillitsvalgte

Forskerforbundet ved UiB har kontor i Nygårdsgaten 5 (Stein Rokkans hus).
Som tillitsvalgte med frikjøp har Bjarne Meidell (100%) og Knut-Jan Andersen (50%) fungert. Kari Meidell har gått av med pensjon fra 1.3.2011, og Petter Jordan er ansatt som organisasjonskonsulent.

II. Medlemstall

Medlemstall per 31.12.2011 var 1100.
En del av våre medlemmer har gått av med pensjon, og en del stipendiater er sluttet ved UiB. Om verving se punkt VII, punkt 6, 7 og 11.

III. Styret, arbeidsutvalg, revisor og valgkomite frem til 22.02.11

Styret har bestått av:
Leder: Førsteamanuensis Bjarne Meidell, tidligere Bergen Museum.
Nestleder: Professor Knut-Jan Andersen, Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Styremedlemmer og vara:
Professor Knut-Jan Andersen, Det medisinsk-odontologiske fakultet,
vara: Postdoktor Elisabeth Ersvær, Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Professor Morten Berge, Det medisinsk-odontologiske fakultet,
vara: Professor Kristin Klock, Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Professor Jarle Berntsen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
vara: Professor Leif J. Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Professor Dag E. Helland, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
vara: Professor Lise Øvreås, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Professor Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
vara: Professor Hans-Tore Hanssen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Rådgiver Toril Ivarsøy, Det humanistiske fakultet,
vara: Rådgiver Harald Åge Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

1. amanuensis Anne Marita Milde, Det psykologiske fakultet,
vara: Professor Stig Berge Matthiesen, Det psykologiske fakultet.

Postdoktor Ragnhild Muriaas , Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
vara: Stipendiat Lars Anders Heimdal, Det juridiske fakultet

Spesialbibliotekar Kari Normo , Universitetsbiblioteket,
vara: Spesialbibliotekar Anne Åsmul, Universitetsbiblioteket.

Amanuensis Tor Jan Ropeid , Det humanistiske fakultet,
vara: 1. amanuensis Camilla Brautaset, Det humanistiske fakultet.

Arbeidsutvalget har bestått av Bjarne Meidell, Knut-Jan Andersen, Kari Normo, Lars Anders Heimdal (første halvår 2010), Ragnhild Muriaas (siste halvår 2010) og Kjell Erik Lommerud.

Revisor: Professor Erling Vårdal, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Valgkomite:
Førsteamanuensis Jan Oskar Engene, Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
Professor Endre Willassen, De naturhistoriske samlinger, Bergen Museum og Administrasjonssjef Elisabeth Müller Lysebo, Institutt for biologi.

IV Årsmøte

Årsmøtet ble holdt tirsdag 22. februar kl. 15.15 – 18.00 i kantinen, Christiesgt. 18. Det møtte 60 medlemmer.

1. Pensjon, angår det meg?
Advokat Hildur N. Nilssen, Forskerforbundet, gikk igjennom endringer og grunnlaget for ”den nye pensjonen”.

2. Årsmøtesaker:
Førsteamanuensis Ole Jørgen Johannessen ble valgt til ordstyrer.
2.0 Årsmelding for 2010 ble gjennomgått og godkjent.
2.1 Regnskap for 2010 ble gjennomgått og godkjent.
2.2 Budsjett for 2011 ble gjennomgått og godkjent.
2.3 Arbeidsprogram for 2011 ble gjennomgått. Det kom en del kommentarer om tillegg til lokallagets gjøremål. Dette ble tatt opp i styremøte 1. mars for godkjenning.
2.4 Valg
Valgkomiteen har bestått av administrasjonssjef Elisabeth Lysebo, førsteamanuensis Jan Oskar Engene og professor Endre Willassen.
Endre Willassen presenterte valgkomiteens forslag:
2.4.1 Valg på leder.
Bjarne Meidell ble foreslått til gjenvalg for 2 år. Han ble valgt med akklamasjon.
2.4.2 Valg på styre.
Valgkomiteen la fram forslag på styre på 10 medlemmer med personlige vara:

Styret består av:
Leder: Førsteamanuensis Bjarne Meidell, tidligere Bergen Museum.
Nestleder: Professor Knut-Jan Andersen, Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Styremedlemmer og vara fra 22.02.2011:
Professor Knut-Jan Andersen, Det medisinsk-odontologiske fakultet,
vara: Professor Tor Tønnsberg, Universitetsmuseet i Bergen

Professor Professor Kristin Klock, Det medisinsk-odontologiske fakultet,
vara:, Professor Morten Berge, Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Professor Irina Markina, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
vara: Professor Leif J. Sæthre, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
.
Professor Dag E. Helland, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
vara: Professor Guttorm Alendal, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Professor Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
vara: Anne Karen Bjelland, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Rådgiver Toril Ivarsøy, Det humanistiske fakultet,
Vara: Seniorkonsulent Elisabet Veland, Studieadministrativ avdeling.

1. amanuensis Anne Marita Milde, Det psykologiske fakultet,
vara: Professor Stig Berge Matthiesen, Det psykologiske fakultet.

Postdoktor Håvard Haarsstad , Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
vara: Vibeke Wang, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Spesialbibliotekar Kari Normo , Universitetsbiblioteket,
vara: 1. biblotekar Pål Bakka , Universitetsbiblioteket.

1. amanuensis Torodd Kinn , Det humanistiske fakultet,
vara: 1. amanuensis Camilla Brautaset, Det humanistiske fakultet.

Arbeidsutvalget har bestått av Bjarne Meidell, Knut-Jan Andersen, Håvard Haarstad, Toril Ivarsøy, Irina Markina, Kjell Erik Lommerud og Anne Marita Milde (felles vara).


Valgkomite:
Professor Endre Willassen, De naturhistoriske samlinger, Universitetsmuseet i Bergen,
Administrasjonssjef Elisabeth Müller Lysebo, Institutt for biologi,
Amanuensis Tor Jan Ropeid, Institutt for fremmedspråk og
Professor Alf Erling Risa, Institutt for økonomi

V Styrets arbeid (Styret og arbeidsutvalget)

Det har vært avholdt 6 styremøter i 2011. Styret har behandlet 24 saker det var også mange saker under eventuelt som ble tatt opp i styremøtene.. Det har vært arbeidet med program for våre to årlige seminarer: Universitetspolitisk seminar og Tillitsmannsopplæring.
I lønnsoppgjøret 2010 ble det avsatt pott til Lokale lønnsforhandlinger og disse har vært et gjennomgående tema i høstsemesteret. Ellers har styret behandlet ”Reglement for håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater”, ”Fornying av universitetets strategi 2011-2015” for uten om ”Bruk av midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren”.

Arbeidsutvalget har avholdt 4 møter og behandlet 16 saker.

VI Hovedtillitsvalgte

Arbeidet med revisjon av en ”Avtale om feltarbeid for fast ansatte” ble påbegynt, men stoppet opp. Meidell deltok i gruppe ledet av Anne Gro Salvanes som leverte forslag til ”En helhetlig rekrutteringspolitikk for UiB”.
En rekke saker som angår enkeltmedlemmer eller grupper er behandlet i meldingsåret.

VII Arbeidsprogram 2011, med kommentarer

Endelig vedtatt i styremøte 12.april der også vara- var med,
1. Ivaretakelse av medlemmenes interesser ved organisasjonsendringer, herunder fremforhandling av en Omstillingsavtale for UiB [Omstillingsavtalen er ferdig].

2. Universitetspolitisk seminar 29. – 30. mars, på Solstrand [Gjennomført med gode tilbakemeldinger]

3. Kurs for styremedlemmer og IDU-medlemmer i regel- og rammeverk, på Solstrand – 13-14 september [Gjennomført med gode tlbakemeldinger].

4. Elementer til en Livsfasepolitikk ved Universitetet i Bergen, herunder å utvikle normer for emeritusordninger ved fakulteter og museum. Stanset opp i Personalavdelingen.

5. Revisjon av Tilsettingsreglementer for vitenskapelige stillinger. Stanset opp i Personalavdelingen.

6. Medlemsverving (koble opp mot punkt 7 og 11). Grupper av nytilsatte samt stipendiater er tilbudt medlemskap. Medlemstallet svinger rundt 1100. Arbeidet fortsetter.

7. Medlemsmøter/kurs bl.a. om forsikring/opphavsrett – digitalisering av forelesninger (podcast). Utsatt av kapasitetsgrunner.

8. Deltakelse i sentrale kurs, møter og samlinger arrangert av Forskerforbundet. Medlemmene inviteres spesielt til å delta via link til neste semesters kursplan. Stort sett styremedlemmene som deltar.

9. Fornyelse av kompetansestrategi med karriereveier for ledere og tab-stillinger. Stanset opp i Personalavdelingen.
10. Rekruttering av fremtidige tillitsvalgte. Det arbeides fortsatt med saken. Vår tillitsmannsressurs (til frikjøp) er økt med 0,5 stilling til 2.

11. Utarbeide norm for tid mellom innlevering og disputas for stipendiater. (Utsatt av kapasitetsgrunner.

12. Kompensasjon for ekstrainnsats i diverse verv og utvalg utredes. Fagruppeleder rollen formaliseres. Begynner å få respons på at forskningsgruppeleder må få en ”stillingsbeskrivelse”, først da kan en begynne med krav om kompensasjon.

13. Arbeide for å redusere antall "u-hjemlede" tilsettinger ved UiB med 10 %. Temaet ble diskutert i AU-seminar 3.februar 2012. Vi følger opp saken.

14. Tid til forskning – forskningstermin regler, undervisningsregnskaper. Delvis tema på arsmøtet 2012.

*I tillegg til det som står ovenfor jobbes det kontinuerlig med disse sakene
• Rådgiving og konfliktløsning
• Personalsaker (Tilsettings- og arbeidsbetingelser)
• Lokale lønnsforhandlinger på særlige vilkår (HTA 2.3.4.)

VIII Seminar og møter i egen regi

Vårt årlige Universitetspolitiske seminar ble holdt på Solstrand Hotel og Bad på Os 29. – 30. 3., med 63 deltakere. Temaene var: ”Etter- og videreutdanning ved UiB”
presentert av Knut Olav Aslaksen ” En titt i glasskulen, Kompetanse 2020” et engasjerende foredrag av Kuvvet Atakan, Ann Turid Opstad snakket om ” Særlig uavhengig stilling”. Bjørn Åge Tømmerås tok for seg ”Sentre for fremragende forskning i et fakultetsperspektiv”, ”Senter for fremragende forskning sett innefra” ble behandlet av Sverre Håkon Bagge. Sigrid Lem tok for seg ” Hva skjer på det sentrale plan”. ”Hva skjedde i Lillestrøm, på Europa 2020?” presentert av Bjarne Hodne. Svein Åge Eilertsen så på ”Arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers underordningsplikt”. Bjarne Meidell spurte ”Ytre rammer og indre bruk, hvordan skaffe tid til alt?”
13. – 14. september avholdt vi kurs ”Tillitsvalgt – opplæring for styret” på Solstrand Hotel og Bad på Os. Både styret, vara og våre IDU-representanter deltok, i alt 23 deltakere. Svein Olav Antonsen, hovedtillitsvalgt NTNU deltok og tok for seg ”Å være tillitsvalgt ved NTNU” Kathrine Brosvik Thorsen, seniorkonsulent, POA snakket om IA, Hva, hvorfor og hvordan?
Alle seminarene ble finansiert ved O&U midler.

IX Informasjon fra lokallaget

Organisasjonene ved UiB deltar på Personalavdelingens informasjonsmøter for nytilsatte. Det blir holdt ett møte hvert semester. Petter Jordan deltok med ”stand” på møte. Vi merker at det kommer innmeldinger etter disse møtene.
Vi hadde også en stand på SIN – seminaret 7 mars.
Vi forsøker å holde våre websider ajourført og setter pris på tilbakemeldinger fra medlemmene ved behov for oppdatering på de ulike områdene.

X Møter med UiBs administrasjon

Forhandlingsutvalget (etter Hovedavtalen) har møter hver onsdag i liketallsuker. Bjarne Meidell og Knut-Jan Andersen møter.
Forhandlinger om lønn etter § 2.3.4 i tariffavtalen, organisasjonsendringer og andre saker av betydning for våre medlemmer behandles der.
10. og 11. februar hadde Forhandlingsutvalget sitt årlige seminar på Flesland hvor Bjarne Meidell, Knut-Jan Andersen og Petter Jordan deltok.

XI Lokale lønnsforhandlinger

I 2011 var et mellomoppgjør med svært små rammer. Det ble likevel avsatt midler sentralt til lokale lønnsforhandlinger. Sentralt var det et sterkt fokus på likelønn/kvinnelønn. Dette ble overført på de lokale forhandlingene.

XII Representanter i lokale utvalg

Forskerforbundet ved UiB har representanter i følgende utvalg ved UiB:

Arbeidsmiljøutvalget:
Representant: Førsteamanuensis Bjarne Meidell
Vararepresentant: Professor Kristin Klock,

AKAN-utvalget:
Representant: Professor Leif J. Sæthre (til desember 2011)
Førsteamanuensis Bjarne Meidell (fra desember 2011)

Grønt universitet, styringsgruppe:
Representant: Professor Knut-Jan Andersen
Representant: Professor Dag Helland

IA-utvalget: Professor Knut-Jan Andersen (nytt utvalg fra høsten 2010)

Likestillingsutvalget:
Vararep.: Professor Dag E. Helland, Molekylærbiologisk institutt frem til Juni.
Professor Kristin Klock, Inst.f.klin. odont tok over som ny representant fra Juni 2011


Tilsettinggsråd etter nytt Personalreglement fra 1.5.2010:
Administrative stillinger: Vararepresentant: Rådgiver Harald Åge Sæthre
Tekniske stillinger: Vararepresentant: Overingeniør May Britt Kalvenes

Tilsettingsrådet for stipendiater, postdoktorer og forskere ved:

Humanistiske fakultetet:
1. amanuensis Torodd Kinn LLE, professor Aud-Solbjørg Skulstad institutt for fremmedspråk (vara)

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet: Professor Jarle Berntsen, Matematisk institutt, vårsemesteret og professor Guttorm Alendal (samme sted) høstsemesteret.

Det medisinsk-odontologiske fakultet: Professor Knut-Jan Andersen (vara)

Innstillingsutvalg for direktør Universitets muset i Bergen:
Bjarne Meidell

Velferdsutvalget:
Rådgiver Toril Ivarsøy Det humanistiske fakultet med vara Professor Dag E. Helland, Molekylærbiologisk institutt.

Informasjons- og drøftingsutvalgene (IDU): (Representant/vararep.)
Det human. fakultet: Førsteamanuensis Torodd Kinn/ førsteamanuensis Camilla Brautaset.

Det mat.- nat. fakultet: Professor Leif J. Sæthre / professor Guttorm Alendal.

Det medisinsk-odontologiske
fakultet: Professor Knut Jan Andersen / professor Morten Berge.

Det samf.vit. fakultet: Professor Steinar Vagstad/ professor Kjell Erik Lommerud/ Postdoktor Håvard Haarstad.

Det psykologiske fakultet: Professor Stig Berge Matthiesen/førsteamanuensis Anne Marita Milde.

Det juridiske fakultet: Rådgiver Jan Erik Hatling / førsteamanuensis Hans Fredrik Marthinussen

Bergen museum: Professor Tor Tønsber/ professor Liv Helga Dommasnes

Universitetsbiblioteket: Spesialbibliotekar Kari Normo/førstebibliotekar Pål H. Bakka.

Sentraladministrasjonen: Seniorkonsulent Elisabet Veland/Seniorrådgiver Petter Bomann Larsen

Hovedverneombud og stedfortreder:
Forskerforbundet har hatt hovedverneombud ved 2 fakulteter og stedfortreder ved 3 fakulteter.

Universitetsbiblioteket: Hovedverneombud Tove Rullestad

Bergen Museum: Hovedverneombud Trond Andersen
Det mat.nat.fakultet: Stedfortreder Jarle Berntsen vår, Guttorm Alendal høst
Det samf.vit.fakultet: Stedfortreder Solveig Bjørnestad

Ordningen med oppnevnte verneombud på fakultetsnivå ble avløst av valg blant instituttombudene høsten 2011.

Arbeidsgruppe HMS-handlingsplan : Professor Knut Jan Andersen

Styringsgruppe for omorganiseringsprosjekt Det medisinsk-odontologiske fakultetet: Professor Knut Jan Andersen

XIII Sentrale møter og konferanser

Forskerforbundets kurs/samlinger

• Bjarne Meidell deltok på Midlertidighet og feltavtaler 14.01.11
• Petter Jordan deltok på Grunnopplæring for tillitsvalgte trinn II 16.02.11
• Bjarne Meidell, Knut-Jan Andersen, Toril Ivarsøy og Morten Bergen deltok på Bøllekurs på Svalbard 16-17.02.11
• Bjarne Meidell og Knut-Jan Andersen deltok på Forskerforbundets Landsråd 14-15.03
• Petter Jordan deltok på Grunnopplæring for tillitsvalgte trinn III 21.03.11
• Toril Ivarsøy og Elisabet Veland deltok på FAP vårkonferanse og årsmøte i Trondheim 28-29.03.11
• Bjarne Meidell og Knut-Jan Andersen deltok på Midlertidig tilsetting, Studiepoeng på marginalen 11.04.11
• Petter Jordan deltok i kurs om nytt økonomisystem 19.05.11
• Bjarne Meidell og Knut-Jan Andersen deltok på Lokal lønnspolitikk 30-31.05.11
• Bjarne Meidell samling for hovedtillitsvalgte ved universitetet 16 -17.o6.11
• Petter Jordan deltok på seminar om lokale forhandlinger 30.08.11
• Bjarne Meidell og Knut-Jan Andersen deltok på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 22.11.11
• Bjarne Meidell, Knut-Jan Andersen, Dag E. Helland og Petter Jordan deltok på seminar på DFDS 23-25.11. arrangert av lokallaget ved NTNU. Temaer var lønnsoppgjøret, lokale særavtaler etc.


XIV Sentrale verv

• Bjarne Meidell har representert UNIO i nettverkssamarbeidet for Hordaland og Sogn og Fjordane opprettet av FAD og Hovedorganisasjonene. Det regionale nettverket ledes fra Fylkesmannens kontor. Nettverksseminar i Staten/ Hordaland og Sogn og Fjordane, på Brakanes (Ulvik) 21.-22.4.


XV Økonomi (Forskerforeningen og Forskerforbundet)

Fra 1.1.2011 er økonomiforvaltningen lagt om slik at våre midler blir lagt inn under Forskerforbundets organisasjonsnummer. Regnskapsoversikter vil i fremtiden genereres fra forbundets regnskapssystem. Revisjonen foretas sentralt. Underskudd på Solstrandseminaret våren 2011 er dekket i årsoppgjøret fra forbundet sentralt. Justert for ”dobbeltlønn” i opplæringstid (3 mndr) på kontorsiden går regnskapet i noenlunde balanse.
Vi disponerer fortsatt ”gamle midler” selv.

Sist oppdatert 27. februar 2012. Ansvarlig: Bjarne Meidell