Årsmelding 2006

I. Kontor og tillitsvalgte

Forskerforbundet ved UiB har kontor i Nygårdsgaten 5 (Stein Rokkans hus). Som tillitsvalgte med permisjon har Bjarne Meidell, Kjell Erik Lommerud og Dag E. Helland fungert.
Kari Meidell er organisasjonssekretær i 100 % stilling.

II. Medlemstall

Medlemstall per 31.12.2006 var 1000.
Vi har fått mange nye medlemmer i meldingsåret, men også mistet en del grunnet pensjonering samt stipendiater og postdoktorer som har sluttet ved UiB.

III. Styret, revisor og valgkomite

Styret har bestått av:
Leder: Førsteamanuensis Bjarne Meidell, Bergen Museum.
Nestleder: Professor Kjell Erik Lommerud, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Styremedlemmer:
Førstebibliotekar Pål Hermod Bakka, Universitetsbiblioteket
Professor Morten Berge, Det odontologiske fakultet
Professor Dag E. Helland, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet
Førsteamanuensis Sissel Lægreid, Det historisk- filosofiske fakultet
Professor Leif J. Sæthre, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet
Førsteamanuensis Anne Marita Milde, Det psykologiske fakultet
Ø konomisjef/rådgiver Kjell Trengereid, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultets sekretariat.

Revisor: Professor Erling Vårdal, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Valgkomite:
Seniorrådgiver Etelka Tamminen Dahl, Utdanningsavdelingen
Professor Einar Sletten, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.

IV Årsmøte

Årsmøtet ble holdt tirsdag 21. februar i kantinen, Christiesgt. 18. Det møtte 40 medlemmer.

Rektor/Professor Sigmund Grønmo holdt et innlegg om ”Behov for midlertidige tilsettinger”. Innlegget ble fulgt av debatt. Lokallaget vil holde fokus på de ulike former for midlertidighet.

Før årsmøtesakene ble det servert en enkel varmrett.

Årsmøtesaker:

1. Årsmelding 2005 var lagt ut på nettet. Den ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet.
2. Regnskap 2005 ble gjennomgått og godkjent. Annuumsregnskapet ble tatt til etterretning av årsmøtet.
Forskerforeningens regnskap ble gjennomgått av Bjarne Meidell og tatt til etterretning av årsmøtet.
3. Budsjett 2006 ble gjennomgått og godkjent.
4. Arbeidsprogram 2006 ble gjennomgått av Bjarne Meidell. Det innholdt 12 punkter. Årsmøtet tok arbeidsprogrammet for 2006 til etterretning.
5. Valg. Årsmøtet 2006 var et mellommøte uten valg, men revisor, førsteamanuensis Lita Greve Jensen, hadde meldt at hun går av med pensjon etter friår i 2007 og at vi måtte erstatt henne.
Styret hadde følgende forslag: professor Erling Vårdal, Institutt for økonomi.
Han ble valgt ved akklamasjon.
6. Innkomne saker:
Det var kommet inn 2 forslag:
Professor Eystein Husebye (han forlot møtet før denne saken): Angående Eldbjørg Haug saken. Meidell gjennomgikk saken i korte trekk og informerte om at saker som angår personer ikke kan diskuteres på et årsmøte.

Professor Joseph Bell hadde sendt forslag om å ta opp poenggiving for vitenskapelige artikler. Han kom ikke til møtet og saken ble ikke diskutert.

V Styrets arbeid

Det har vært avholdt 7 styremøter på foreningskontoret i Nygårdsgt. 5. Protokollen viser 43 saksnummer. Det kan nevnes:
”Grønt universitet” som vi har gitt vår uttalelse om,
Tariffoppgjøret 2006. Meidell og Lommerud deltok på sentralt møte om dette hvor det var enighet om å beholde det forhandlingssystemet som har vært brukt de siste årene,
Bredbånd dekket av arbeidsgiver (henvendelse fra Fredrik Manne). Dette ble diskutert og vi avventer universitetsdirektørens utspill,
Sammenslåing av Odontologi og Medisin. Her var det enighet om at FUB ikke kan ta stilling til sammenslåing, men vi må ta hensyn til våre medlemmers interesser,
Dommen i Arbeidsretten angående 50 % regelen om forskningsplikt/-rett.
Ansettelser ved ex.phil. av personer ansatt i 50 % stilling med 100 % undervisningsplikt i høstsemesteret.
2.3.4-forhandlinger,
Strategisk handlingsplan for internasjonal virksomhet ved UiB,
Lønnsforhandling ved UiB,
Oppnevning av kandidat til gruppe B til UiBs forskningsutvalg,
Arbeid med program for vårt årlige Solstrand-seminar og program for seminar for ansatte i administrative stillinger,
Arbeid med vår deltakelse på Forskerforbundets representantskapsmøte,
Regler om arbeidsgivers tilgang til ansattes e-post m.v.
Styrets medlemmer har deltatt på en rekke møter/seminar i Forskerforbundets regi.


VI Hovedtillitsvalgte

Fra 1. januar 2006 er vår tillitsmannsressurs redusert med 10 % i det Akademikerne fikk rettigheter etter Hovedavtalen. Våre hovedtillitsvalgte har vært frikjøpt fra deler av sine ordinære stillinger. Bjarne Meidell i 50 % frem til 1. april og deretter 100 %, Kjell Erik Lommerud i 50 %. Dag E. Helland har vært frikjøpt i 50 % frem til 1.april. Det har vært arbeidet med en lang rekke personalsaker som gjelder forhold som lønns- og arbeidsforhold og samarbeidsproblem/arbeidsmiljø. Antall slike saker øker og tar mye av de hovedtillitsvalgtes tid.
Meidell har representert forbundet i utvalg for omstilling ved Institutt for biomedisin, IT-avdelingen og for administreringen av HF-fakultetet. Dette arbeidet har vært svært tidkrevende.


VII Seminar og møter i egen regi

Vårt årlige Solstrand-seminar ble avholdt 24. – 25. april på Solstrand Hotel og Bad på Os. Tema var ”Med fokus på forskningen” og det var til sammen 43 deltakere. Inviterte foredragsholdere var professor Jan Fridthjof Bernt, UiB, leder av stortingets KUF-komite Ine Marie Eriksen, forsker Søren Diinhoff UiB, førsteamanuensis Jarle Møen NHH, professor Sverre Håkon Bagge, professor Johan Lillehaug, professor Petter E. Bjørstad UiB. Prodekanus/professor Anne Gro Salvanes og oppfinner, ideutvikler og seniorforsker Erik Slinde Havforskningsinstituttet.

Den 12. september holdt vi et seminar for medlemmer i administrative stillinger. Tema var ”Administrasjon i endring”. Vi sendte ut skriftlig invitasjon og trettisju medlemmer meldte seg på. Tross et visst frafall syntes arrangementet å falle smak hos de som deltok. Foredragsholdere var Eli Glambek, Kjell Bernstrøm og assisterende generalsekretær i Forskerforbundet Sigrid Lem. Dessuten holdt kontorsjef Kjell Trengereid og instituttleder professor Øyvind M. Andersen innlegg om ”Kontorsjefrollen under omstilling.


VIII Informasjon fra lokallaget

Organisasjonene ved UiB blir invitert til å delta på Personalavdelingens informasjonsmøter for nytilsatte. Det blir holdt ett møte hvert semester.
Bjarne Meidell deltok på begge møtene og informerte om Forskerforbundet og dets arbeid. Vi merker at det kommer innmeldinger etter disse møtene.
Vi forsøker å holde ved like våre web-sider og setter pris på tilbakemeldinger fra medlemmene ved behov for oppdatering på de ulike områdene.


IX Møter med UiBs administrasjon

Personal- og økonomiavdelingen innkaller organisasjonene til forhandlingsmøter hver 14. dag. Bjarne Meidell og Kjell Erik Lommerud møter.
Dette er forhandlinger etter avtaleverket, herunder forhandlinger om lønn etter § 2.3.4 i tariffavtalen, organisasjonsendringer og andre saker av betydning for våre medlemmer.

16. og 17. februar ble forhandlingsmøtet lagt til Solstrand Hotel og Bad.X Lokale lønnsforhandlinger

Høsten 2006 ble det gjennomført lokale lønnsforhandlinger (2.3.3) innen en ramme på 1,75 % av lønnsmassen. En gjennomgang av forløp og resultater ble distribuert som et leserinnlegg i På Høyden. Teksten er nå tilgjengelig på våre egne nettsider under Lokale lønnsoppgjør.
Samlet sett ble resultatet godt for våre medlemmer, men store forventninger resulterte i en del skuffelse. Vi vil arbeide for en rutine med lønnsvurdering (hvert 3-4 år), eventuelt som en del av medarbeidersamtalen, der en forsøker å sikre at ikke ansatte skal bli liggende uforklarlig tilbake i lønnsutviklingen sammenliknet med egen stillingskategori ved Universitetet i Bergen.


XI Representanter i lokale utvalg

Bjarne Meidell er medlem av den sentrale valgkomiteen ved UiB.
Kjell Trengereid er varamedlem for gruppe C i Universitetsstyret 2005 – 2009.

Forskerforbundet ved UiB har representanter i følgende utvalg ved UiB:

Arbeidsmiljøutvalget:
Representant: Førsteamanuensis Bjarne Meidell, Bergen Museum.
Vararepresentant: Førstebibliotekar Pål Hermod Bakka, Universitetsbiblioteket.

AKAN-utvalget:
Representant: Professor Leif J. Sæthre


Likestillingsutvalget:
Representant: Professor Dag E. Helland, Molekylærbiologisk institutt.
Vararepresentant: Førstebibliotekar Pål Hermod Bakka, Universitetsbiblioteket.

Tilsettingsrådet:
Administrative stillinger:
Kontorsjef Wenche Sommervold, Odontologisk klinikk.
Rådgiver Kristin Bakken, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.

Tekniske stillinger:
Senioringeniør Arild Sandal, IT-avdelingen.
Overingeniør Svein Norland, Institutt for biologi/Jahnebakken.

Bibliotekfaglige stillinger:
Bibliotekar Lisbeth Marhaug, Universitetsbiblioteket.

Velferdsutvalget:
Ø konomisjef/rådgiver Kjell Trengereid, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultets sekretariat.
Professor Dag E. Helland, Molekylærbiologisk institutt.

Informasjons- og drøftingsutvalgene:
Det mat.- nat. fakultet: Professor Leif J. Sæthre og professor Dag E. Helland.
Det hist.- fil. Fakultet: Førsteamanuensis Jørgen Sejersted og førsteamanuensis Sandra Halverson.
Det medisinske fakultet: Professor Knut Jan Andersen og førsteamanuensis Linda Stuhr.
Det odontologiske fakultet: Professor Morten Berge og førsteamanuensis Inge Fristad.
Det samf.vit. fakultet: Førsteamanuensis Jon Helge Knudsen
Det psykologiske fakultet: Professor David L. Sam og førsteamanuensis Anne Marita Milde.
Det juridiske fakultet: Førsteamanuensis Bent Liisberg og førsteamanuensis Thomas Eeg.
Universitetsbiblioteket: Avdelingsbibliotekar Kari Normo og førstebibliotekar Pål H. Bakka.

Hovedverneombud og stedfortreder:
Forskerforbundet har hatt hovedverneombud ved 3 fakulteter og stedfortreder ved 4 fakulteter.

Det mat.-nat. fakultet: Stedfortreder førsteamanuensis Arne Gidskehaug
Det medisinske fakultet: Hovedverneombud Wenke Trovik (også UiBs hovedverneombud)
Det odontologiske fakultet: Hovedverneombud Hildur Søhoel
Det samfunnsvit. Fakultet: Stedfortreder Laila Eilertsen
Sentraladministrasjonen: Stedfortreder Roger Foss
Universitetsbiblioteket: Stedfortreder Sigrun Ask
Bergen Museum: Førsteamanuensis Trond Andersen


XII Sentrale møter og konferanser

Forskerforbundets kurs/samlinger
• Bjarne Meidell og Kjell Erik Lommerud deltok på møte om Tariffoppgjøret 2006 den 12. januar.
• 20.-21. mars avholdt Forskerforbundet møte i Landsrådet. Dag E. Helland, Morten Berge og Bjarne Meidell deltok. Kjell Erik Lommerud deltok som medlem i hovedstyret.
• 28. mars holdt Forskerforbundet møte ang. ”Fra Høyskole til Universitet”. Dag E. Helland deltok.
• Forskerforbundet avholdt møte om Dommen i Arbeidsretten 18. april. Bjarne Meidell deltok. Kjell Erik Lommerud deltok på møte i Hovedstyret ang. denne saken 27. april.
• Bjarne Meidell deltok da UiOs lokallag holdt juridisk kurs i Hafslo i Sogn og Fjordane 22. – 24. mai.
• Forskerforbundets kurs i praktisk styrearbeid ble avholdt 13. – 14. juni. Wenche Sommervold (Odontologisk klinikk) og Kjell Trengereid deltok.
• Særavtalekonferanse ble avholdt 24. august. Bjarne Meidell og Kjell Erik Lommerud deltok.
• Bjarne Meidell deltok på seminar i Fagbibliotekarforeningens regi i Oslo den 28. august. Tema var stillingsbeskrivelser og lønnspolitikk.
• 24. – 25. oktober deltok kontorsjef Jorunn Viken, Gades institutt, på kurs ang. Lønn, karriereplaner og kompetanseutvikling for administrativt tilsatte.
• 30. – 31. oktober avholdt Forskerforbundet representantskapsmøte. Kjell Trengereid, Pål H. Bakka og Dag E. Helland deltok foruten Kjell Erik Lommerud som medlem av Hovedstyret og Bjarne Meidell som leder av valgkomiteen.
• Forskningspolitisk seminar ble holdt 7. november i Oslo. Leif J. Sæthre og Kjell Trengereid deltok.

• Bjarne Meidell, Morten Berge og Pål H. Bakka deltok på seminar for foreninger innen universitetssektoren som ble avholdt på Danskebåten 28. – 30. november.

Unios kurs/samlinger
• Unio arrangerte samling i Oslo 6. februar for beredskapsansvarlige i forbindelse med vårens tariffoppgjør. Bjarne Meidell deltok. 3. april i møte nummer to, og 18. april i møte nummer tre.
• Unio arrangerte kurs om ”Høyere utdanning i utvikling” 4. april. Bjarne Meidell, Dag E. Helland og Anne Marita Milde deltok.
• Unio holdt konferanse på Sundvolden 7. desember. Bjarne Meidell deltok.


XIII Sentrale verv

Kjell Erik Lommerud var representant i hovedstyret i Forskerforbundet frem til 31. desember.
Bjarne Meidell var Forskerforbundets ansvarlige under konfliktberedskapen i Hordaland våren 2006.
Bjarne Meidell ledet valgstyret i Forskerforbundet og la frem dets innstilling i representantskapsmøtet 30. – 31. oktober.

XIV Økonomi (Forskerforeningen og Forskerforbundet)

Lokallagets regnskap viser et overskudd på nær kroner 75.000,-. Dette henger delvis sammen med sykdomsfravær i sekretariatet og derav refusjon av trygdemidler. Avvikene fra budsjettet ellers er lite. Regnskapet blir lagt fram for Årsmøtet for godkjenning.

Forskerforeningens avsettinger har hatt en gledelig utvikling etter overføring til Skagenfondene våren 2005. Vi har i meldingsåret en verdiøkning på 27,5 %.

Sist oppdatert 16. februar 2007 Ansvarlig: Bjarne Meidell