Arbeidsprogram 2023

Forskerforbundet ved UiB
Arbeidsprogram 2023

 

Informasjon, drøfting, forhandling

 • Lokale lønnsforhandlinger
 • Informasjons- og drøftingsutvalgene
 • Forhandlingsutvalget
 • UiB-representasjon:
  • Arbeidsmiljøutvalget
  • IA-utvalget
  • AKAN-utvalget
  • Likestillingskomiteen
  • Velferdsutvalget
  • Ansettelsesutvalg og innstillingskomiteer ved fakulteter
  • Ansettelsesrådet for ADM-stilinger og TEK-stillinger
  • Styringsgruppe for UiB Tjenesteutvikling
  • Styringsgruppe for Nygårdshøyden Sør
  • Styringsgruppe for Evaluering KMD
  • Arbeidsgruppe Lønnsstatistikk UiB

Støtte og oppfølging av medlemmer ved behov

 • Være med medlemmer som bisittere og rådgivere i møter
 • Spørsmål og rådgiving om individuelle lønns- og arbeidsforhold
 • Arbeidsmiljøsaker
 • Arbeidskonflikter
 • Varslingsaker

Informasjon og kurs

 • Overlevelseskurs for stipendiater
 • Lunsjseminar for utenlandske arbeidstakere: Working in Norway – Know your rights!
 • Lokalt medlemsmøte KMD, pilot
 • Årsmøte med aktuelt tema, mars
 • Tillit og ytringsfrihet i arbeidslivet. Nasjonalt seminar for T/A ansatte-medlemmer i FFTA, v/Forskerforbundet fagpolitiske forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA) UiB, NHH og HVL, mars (Bergen).
 • Universitetspolitisk seminar, mars (Solstrand)
 • Styreseminar, mai (Stockholm)
 • Seminar om lokale lønnsforhandlinger 2023, august
 • Kurs for styremedlemmer og IDU-medlemmer i regel- og rammeverk, september (Solstrand)
 • Pensjonsordninger: informasjon til medlemmer
 • Revidering/oppdatering av våre hjemmesider
 • Deltagelse på seminarer i regi av FF sentralt og i regi av UiB.

Medlemsrekruttering

 • Informasjonsskriv til uorganiserte

Lønnsforhold

 • Rammer for lønnsutvikling: Få universitetsledelsen til å bidra til at UiB-ansatte skal henge med i samfunnets lønnsutvikling
 • Arbeide for lokale ordninger for å utjevne forskjeller i ansiennitetsstiger mellom de to hovedtariffavtalene
 • Arbeide for kompensasjon for ekstrainnsats ved UiB: verv, utvalg, arbeid på eksternfinansierte prosjekt.

Arbeidsforhold

 • Arbeide for
  • redusert midlertidighet
  • å sikre gode arbeidsforhold for yngre forskere
  • kjønnsbalanse og mangfold
  • ivaretakelse av FNs bærekraftsmål ved å fremme forskning, utdanning, likestilling og et anstendig arbeidsliv
  • godt ytringsklima og gode medvirkningsprosesser 
  • etablere møteplass hvor medlemmer kan møtes og diskutere fritt uten at medlemmer som representere arbeidsgiver er til stede
  • kontorløsninger som bidrar til gode arbeidsbetingelser for å utføre forskning, undervisning og administrasjon. Det å kunne arbeide uforstyrret er her et sentralt premiss.
  • forenkling av arbeidsprosesser knyttet til DFØ.