Vedtekter for lokallaget

Vedtekter for lokallaget ved Norges Handelshøyskole, vedtatt på årsmøte 21.05.2015

§1 Tilknytning og status

Forskerforbundet ved Norges Handelshøyskole er Forskerforbundets lokallag ved NHH. Forskerforbundets vedtekter gjelder for lokallaget, og lagets vedtekter er utfyllende i forhold til disse.

§ 2 Formål

Lokallaget har som formål å bedre og utvikle arbeidsvilkårene og å ivareta medlemmenes økonomiske og yrkesmessige interesser. Lokallaget opptrer på vegne av Forskerforbundet i forhold til lov- og avtaleverk og skal bistå medlemmene i disse forhold.

§ 3 Medlemmer

Alle medlemmer av Forskerforbundet med tilsettingsforhold knyttet til NHH er medlemmer av lokallaget. Opptaksvilkårene er fastlagt i Forskerforbundets vedtekter § 2. Tvilsspørsmål avgjøres av Forskerforbundets Hovedstyre.

§ 4 Organer

Lokallagets organer er:

Årsmøtet
Styret

§5 Årsmøtet

Årsmøtet er lokallagets øverste organ. Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av vårsemesteret. Møtet innkalles med minst fire ukers varsel. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må meldes styret innen tre uker før møtet. Dagsorden og saksdokumenter sendes ut senest to uker før møtet. Saker som meldes etter fristen kan behandles dersom 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet stemmer for det.

§6 Årsmøtets funksjoner

Årsmøte velger leder, styremedlemmer, vararepresentanter og valgkomité (se §8). Årsmøtet behandler regnskap, årsmelding og evt. budsjett og arbeidsprogram. Årsmøtet behandler/uttaler seg om saker som legges frem av styret eller av enkelte medlemmer. Årsmøtet bestemmer valgprosedyrer.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinert årsmøte holdes når styrets flertall finner det påkrevd, eller når minst 1/3 av medlemmene ønsker det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst to ukers varsel. Kun saker som er varslet i innkallingen kan behandles.

§ 8 Styrets størrelse og sammensetning - funksjonstid

Styret består av seks medlemmer inkludert leder: fire representanter fra vitenskapelig personale og to representanter for teknisk/administrativt personale hvorav en blir valgt fra FFTA’s styre. I tillegg kan styret ha 1 vararepresentant. Styrets sammensetning skal i tillegg så langt det er mulig ta hensyn til fagmiljøene.

 

Styremedlemmene velges for to år av gangen, med unntak av styremedlemmet fra FFTA’s styre som velges for et år av gangen. Halvparten av styret inkludert vararepresentantene står på valg hvert år. Hvis lokallaget er representert i Forskerforbundets styre med andre enn medlemmer fra lokallagsstyret, kan lokallagsstyret innvilge møte- og forslagsrett i lokallagsstyret for vedkommende.

§ 9 Styrets kompetanse

Styreleder er Forskerforbundets øverste representant ved NHH. For funksjoner utover ledervervet konstituerer styret seg selv og fordeler oppgaver. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 10 Styrets funksjoner

Styret står for den daglige driften av lokallaget. Styret skal bla. sammenkalle til lokallagsmøter og

årsmøter, utarbeide årsmelding og arbeidsprogram, rekruttere nye medlemmer og oppnevne representanter til verv, utvalg og råd ved NHH. Det føres referat fra styremøtene. Styret er ansvarlig for å holde medlemmene informert.

§ 11 Eksklusjon

Det er bare Forskerforbundets Hovedstyre som kan ekskludere medlemmer.

§12 Endringer i vedtektene

Årsmøtet kan endre statuttene etter forslag fra styret eller fra enkeltmedlemmer. Forslag til endring skal være gjort kjent for medlemmene minst to uker før årsmøtet. Endringene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Blanke og ugyldige stemmer teller ikke med.