Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Honorering av valgte verv

Avtale om honorering av valgte verv ved universiteter og høgskoler er reforhandlet med virkning fra 1. august 2013.

14. mai 2013 ble det holdt forhandlingsmøte mellom Kunnskapsdepartementet og berørte organisasjoner vedrørende reforhandling av avtaler om honorering av valgte verv ved universitetene, de vitenskapelige høyskolene, de statlige høyskolene og kunsthøyskolene av 18. november 2008.

Partene er enige om at denne avtalen avløser avtale av 18. november 2008 om honorering av valgte verv ved de statlige høyskolene og kunsthøyskolene og avtale av 18. november 2008 om honorering av valgte verv ved universitetene og de vitenskapelige høyskolene.

Denne avtalen gjelder for ansatte som blir valgt til rektor på den institusjonen de allerede er tilsatt.

A) Valgt rektor på institusjoner der direktør er lønnet etter lederlønnssystemet i staten

Godtgjørelse for vervet som rektor ved universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler hvor direktør er på lederlønnssystemet i staten, gis med et kronetillegg som tilsvarer differansen mellom lønn i ordinær stilling og 110 % av basislønn for direktøren.

Kronetillegget skal imidlertid minst utgjøre:

Institusjon Beløp
Universitetet i Oslo
500 000 kr
Universitetet i Bergen
450 000 kr
NTNU 450 000 kr
UiT Norges arktiske universitet
400 000 kr
Norges Handelshøgskole
280 000 kr
NMBU
330 000 kr

B) Godtgjørelse for vervet som rektor på institusjoner der direktør er lønnet i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten

Godtgjørelse for vervet som rektor ved universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler hvor direktør ikke er på lederlønnssystemet i staten, gis med et kronetillegg som tilsvarer differansen mellom lønn i ordinær stilling og følgende kategorier i statens lederlønnssystem, med et påslag på 10 %:

Ekstra store virksomheter kategori C0
Store virksomheter kategori C0
Mellomstore virksomheter kategori B0
Små virksomheter kategori A0

Kronetillegget skal imidlertid minst utgjøre

Ekstra store virksomheter 400 000 kr
Store virksomheter 330 000 kr
Mellomstore virksomheter 280 000 kr
Små virksomheter 200 000 kr

C) Bestemmelser som gjelder alle institusjoner

Rektors lønn følger lønnsutviklingen i lederlønnssystemet i perioden. Det er overlatt til partene lokalt å ta stilling til prinsipper for kompensasjon for øvrige verv. Det henstilles til partene lokalt å vurdere hvordan opparbeidet kompetanse og erfaring, samt eventuell manglende lønnsutvikling i ordinær stilling, kompenseres.

Dersom direktøren ved en virksomhet blir overført til lederlønnssystemet eller tilbakeført til Hovedtariffavtalen, gis rektor godtgjørelsen i samsvar med endret kategori. Ved sammenslåing av virksomheter vurderer departementet hvilke konsekvenser dette har for rektors godtgjøring.

Virkningstidspunkt

Avtalen gjelder fra 1. august 2013 og i tre år. Avtalen gjelder deretter for ett år av gangen, med mindre den er sagt opp i henhold til lovlige frister.

  • Del denne siden: