Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Endringer i lov om universiteter og høyskoler (Ot.prp. 83, 2007-2008)

(16.10.08) Forskerforbundets kommentarer til Ot.prp. nr. 83 (2007-2008) om endring i lov om universiteter og høyskoler.

Les Ot.prp. nr. 83 (2007-2008)

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

Deres ref:  Vår ref: 526/08 RH Vår dato: 16/10-2008

HØRING - ENDRING I LOV OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER

Forskerforbundet viser til Ot.prp. nr. 83 (2007-2008) om Lov om endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Forskerforbundet slutter seg i all hovedsak til endringsforslaget, men har innvendinger til to forhold.

Forskerforbundet støtter ikke forslaget om at søker skal belastes for merutgiftene i forbindelse med godkjenning av doktorgrad fra utlandet når denne ikke begrunnes i en søknad om utlyst stilling ved vedkommende institusjon. Forskerforbundet mener gratis utdanning er et grunnleggende prinsipp, og vil derfor advare mot å innføre et system hvor den enkelte må betale for å få sin utdanning vurdert, og eventuelt godkjent, i henhold til det norske gradssystemet.

Selv om Forskerforbundet er for valg av rektor ved universitet og høgskoler vil vi likevel oppfordre til at tjenestemannsorganisasjonene bør være representert i innstillingsutvalget etter §11-1, på lik linje med studentene, ved institusjoner som har valgt denne ordningen.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder

Sigrid Lem
generalsekretær