Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Mer effektiv statlig bygge- og eiendomsforvaltning

(28.06.05) Forskerforbundets kommentarer til rapporten "Mer effektiv statlig bygge- og eiendomsforvaltning".

Moderniseringsdepartementet 
Postboks 8004 Dep 
0030 Oslo 

Oslo, 28.06.2005 sl

RAPPORTEN "MER EFFEKTIV STATLIG BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNING" 

Norsk forskerforbund viser til rapporten "Mer effektiv statlig bygge- og eiendomsforvaltning" som et interdepartementalt utvalg avga i mars 2005 og som omhandler eiendomsforvaltning av blant annet bygg som universitetene i dag eier. 

I rapporten foreslås det at ansvaret for de fleste universitetsbyggene skal overføres fra universitetene til en ny forvaltningsbedrift, Undervisningsbygg, mens høyskolebygg skal overføres fra Statsbygg til Undervisningsbygg. Forslaget berører et meget stort antall bygg, til dels av kulturhistorisk verdi og for øvrig spesialtilpasset for de funksjoner en forsknings- og undervisningsinstitusjon har behov for. Forslaget vil føre til en oppsplitting av eiendomsmasse og forvaltningsoppgaver og vil i tillegg berøre 630 ansatte ved universitetene som kan få en ny statlig arbeidsgiver. Forslaget kan derfor, dersom det blir iverksatt, få betydelige konsekvenser både for institusjonene og de ansatte. 

Forskerforbundet synes det er meget beklagelig at verken institusjonene eller arbeidstakerorganisasjonene så langt ikke er trukket med i prosessen i en sak som er så viktig både for institusjonene og de ansatte. Forbundet forventer at regjeringen som et ledd i den videre behandling av saken legger vekt på å involvere berørte parter og ber derfor om at rapporten sendes på høring til berørte arbeidstakerorganisasjoner og institusjoner i sektoren. Forbundet forutsetter at eventuelle forslag om nyordning forelegges Stortinget til behandling. 

Med vennlig hilsen 
Norsk forskerforbund 

Kari Kjenndalen 
Generalsekretær 

Sigrid Lem 
Ass.generalsekretær 


Gjenpart til: 
Universitets- og høgskolerådet