Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Tid til FoU ved virksomheter utenfor UH-sektoren

Vitenskapelig ansatte må sikres nødvendige rammevilkår for forsknings- og utviklingsarbeid. Dette innebærer både sammenhengende tid til FoU, driftsmidler og tilgang til moderne forskningsinfrastruktur samt gode ledere og et støtteapparat med god og riktig kompetanse.

For å hindre at forskningsinstituttene blir rene konsulentfirmaer, må forskerne ha tid og ressurser til å drive FoU-arbeid ut over den rene oppdragsforskningen. Forskere må gis anledning til å forfølge og relatere dertil egnet materiale til aktuell forskning og bidra i og holde seg ajour med forskningsdebatten. Dette lar seg bare gjøre om virksomheten makter å avsette tid og ressurser til den enkelte forsker. Det er derfor viktig at grunnbevilgningene til instituttene styrkes for å sikre dette.

Også innenfor ABM-sektoren er det nødvendig at det vitenskapelige personalet gis anledning til å delta i fagutvikling gjennom egenvalgt FoU-arbeid. 

Det å ha tid til selvvalgt FoU-arbeid henger også sammen med kjerneverdier som åpen sannhetssøken og akademisk frihet i valg av problemstillinger og publiseringsakanaler.

Forskerforbundet vil arbeide for at:

  • Akademisk frihet for den enkelte og for institusjonene vernes og styrkes. Forskningsinstitutter, helseforetak og ABM-sektoren skal innarbeide den akademiske friheten i sine vedtekter og plandokumenter.
  • Forskere ved forskningsinstitutter og i ABM-sektoren sikres minimum 25 % av arbeidstiden til egeninitiert forskning og kompetanseoppbygging.
  • Det etableres en ordning med forskningstermin for forskere i instituttsektoren i regi av NFR.
  • Alle forskningsinstitusjoner sikres grunnbevilgninger for å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse for vitenskapelig og teknisk-administrativt personale ved institusjonen.
  • Del denne siden: