Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Tid til FoU

Forskerforbundet mener det er verdifullt og nødvendig at ansatte i vitenskapelige stillinger i alle sektorer gis muligheten til å fordype seg i selvvalgte FoU-problemstillinger. Verdifullt for å sikre gode og inspirerte medarbeidere, og nødvendig for å sikre uavhengig og kritisk forskning og utviklingsarbeid av høy kvalitet og forskningsbasert utdanning.

Vitenskapelig ansatte ved museer, forskningsinstitutter, helseforetak, universiteter og høyskoler må gis rom og tid innenfor en ordinær arbeidssituasjon til FoU-virksomhet, også ut over den rene oppdragsforskningen.

Mange har engasjert seg i en orddebatt om begreper som grunnforskning vs. anvendt forskning, egeninitiert forskning vs. oppdragsforskning, programforskning vs. FriPro, og dets like. Navn og begreper gir assosiasjoner og kanskje noen føringer, men vårt poeng er at det skal være tid og ressurser til at den enkelte skal holde seg faglig oppdatert og på eget initiativ kunne forfølge problemstillinger og utfordringer i FoU-arbeidet fram til avslutning. Det kan være å lage en vitenskapelig artikkel med bakgrunn i kulturminner ved et museum, kunne bidra til innovative og nye løsninger for formidling av fagstoff, syntetisere og publisere resultater fra flere oppdragsforskningsprosjekter i anerkjente publiseringsorganer, delta med et innlegg på en fagkonferanse. 

Forskerforbundet vil derfor i samarbeid med våre medlemmer i de forskjellige sektorene arbeide for avtalefestet FoU-tid for alle vitenskapelig ansatte, men omfanget og ressursene vil være avhengig av sektor og stilling. 

Forskerforbundet arbeider for at:

  • Vitenskapelige topp- og førstestillinger sikres individuell rett og plikt til lik fordeling (50-50) av arbeidstiden til forskning og undervisning/museumsarbeid etc. når andre oppgaver er trukket fra.
  • Vitenskapelig ansatte i øvrige kombinerte stillinger sikres 30% av arbeidstiden til FoU.
  • Faglig ansatte i arkiv, bibliotek og museum sikres bedre rammebetingelser for å utføre FoU-arbeid ved at alle virksomheter gis mulighet til å søke forskningsmidler og samarbeidspart-nere, samt sikres tilgang til samlinger, forskningslitteratur og bibliotekressurser.
  • Faglig ansatte med forskningsoppgaver sikres tid til FoU.
  • Del denne siden: