(04.10.10) Forskerforbundet har sendt brev til representanter for de rød-grønne partiene Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Les brevet her:

Forskerforbundet ser fram til en god dialog om neste års statsbudsjett, som blir lagt frem i morgen. Statsbudsjettet er en viktig anledning til å styrke de ulike politiske målene som fremgår av Soria Moria II. For vår del dreier det seg selvsagt om saker som reduksjon av midlertidig ansatte i universitets- og høgskolesektoren, forskernes arbeids- og lønnsvilkår og fri grunnforskning. Men jeg vil benytte denne anledningen til å oppfordre dere til også å fokusere på fremtidens utfordringer i Norge.

De samlede investeringene i olje- og gassektoren fra det offentlige og næringslivet beløper seg til ca 130 mrd. kroner. Dette utgjør nesten 15 % av det årlige statsbudsjettet. Når oljeproduksjonen forventes å falle i Norge, så kan investeringene flyttes over i nye næringer og vi kan ta i bruk den beste kompetansen her til lands til å arbeide innenfor nye næringer. Vi vet i dag at de fleste nye, innovative bedrifter springer ut av eksisterende næringsmiljøer og sterke utdannings- og forskningsmiljøer.

Jeg oppfatter selvsagt at Regjeringen er opptatt av å skape nye virksomheter og endre dagens næringslivsstruktur for å opprettholde velferdssamfunnet når olje- og gassinntektene en dag tar slutt. Men jeg savner en samlende plan som sier noe om hva Norge skal leve av når petroleumsalderen en gang (kanskje) er over.

Vi i Forskerforbundet vil derfor appellere til Regjeringen om å ta initiativ til et partssammensatt utvalg/ekspertutvalg for å se på tiltak for ”hva skal vi leve av etter oljen?”. Et slikt utvalg bør følges opp av en stortingsmelding fra Regjeringen der Kunnskaps-, Olje- og Energi og Nærings- og Handelsdepartementet har en sentral rolle. Og vi mener at et slikt overordnet grep er i tråd med hva de rød-grønne gikk til valg på.

Før Stortingsvalget i 2009 skrev samtlige partiledere en forskningspolitisk appell på Forskerforbundets hjemmeside. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på dette initiativet, og jeg vil bare kort sitere fra appellene til partilederne i SV, SP og AP:

– Appell fra Liv Signe Navarsete, Sp (07.09.09):
"Til samanlikning utgjer olje- og gassreservane om lag 12 pst. av nasjonalformuen. Sjølvsagt gir naturressursar oss unike moglegheiter. Men utan avansert kunnskap og iherdig forsking ville me ikkje lukkast i å utnytte dei naturgitte fortrinna våre… Ei offensiv satsing på forsking er difor grunnleggande for å sikre framtidig velferd og verdiskaping."

– Appell fra Kristin Halvorsen, SV (04.09.09):
"Kunnskap er svaret på framtidas utfordringer. SVs mål er å legge om til en grønn, solidarisk kunnskapsøkonomi. Skal vi få til det, er kunnskap både en forutsetning og et virkemiddel for å skape endring. Nøkkelen til å skape denne kunnskapen finner vi i høyere utdanning og forskning. I forskningsmeldinga ”Klima for forskning” la Regjeringa grunnlaget for at forskning skal bidra til å møte morgendagens utfordringer. Samtidig sa forskningsmeldinga at vi må skape et forskningssystem som kan finne svarene på de spørsmålene vi ikke engang visste vi skulle stille. Det betyr at vi både må satse på forskning innenfor prioriterte områder og samtidig styrkesterk, nysgjerrighetsdrevet grunnforskning."

– Appell fra Jens Stoltenberg, Ap (04.09.09):
"Kunnskap trumfer. Når vi snakker om hva vi skal leve av i framtida – etter oljen – er det bare en ting jeg er helt sikker på, og det er at vi i dag ikke klarer å forutse hva vi skal leve av når oljen tar slutt om flere tiår. Men det vi kan si noe om, er hva vi kan gjøre for å ha noe å leve av – uvisst hva – om 30–40 år. Og det er kunnskap. Kunnskap er trygt å satse på, helt uavhengig av hva det så viser seg at vi bruker den til om 40 år. Og derfor skal vi satse mer på forskning framover. Vi må bruke våre forutsetninger til å være ledende innen felt og vi må la oss inspirere av andre i jakten på oppdagelsene, nyvinningene, framskrittene. Kunnskap trumfer alt. Derfor trenger vi forskning.

Appellene kan leses i sin helhet her: Forskningsappell 2009

Avslutningsvis vil jeg gjenta at vi ser fram til en god dialog om statsbudsjettet som blir lagt frem i morgen, et statsbudsjett vi håper er fremtidsrettet. Vi mener at det er nødvendig med en samlende plan som sier noe om hva Norge skal leve av når petroleumsalderen en gang er over, og vi håper at vårt forslag om å arbeide for en slik overordnet plan vil få støtte fra samtlige rød-grønne politikere som får denne e-posten fra meg.

Mvh

Bjarne Hodne
Leder i Forskerforbundet