Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Klima, miljø og bærekraft

(13.11.20) I Forskerforbundets verdiplattform er det nedfelt at Forskerforbundet lokalt og sentralt skal bidra til at Norge når FNs bærekraftsmål.

Day Zero / Unio

(Day Zero / Unio)

Det er økende konsensus i verden om at klimaendringer er den viktigste utfordringen i det 21. århundre. FNs klimapanel har synliggjort kunnskap om klodens tilstand og FNs generalsekretær definerer klimautfordringene som de viktigste i dagens og morgendagens verden. Når det gjelder klimamålene er det særlig mål nr. 13 som har fått oppmerksomhet og oppslutning: «Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av dem»

Budskapet er at vi må handle nå for å redusere og begrense klimaendringer og konsekvensene av dem. Fagbevegelsen nasjonalt og internasjonalt har naturlig nok også styrket sitt engasjement for å nå klimamålene. Fagbevegelsens mantra er enkelt: «There are no jobs on a dead planet» (Guy Ryder, ILO). Produksjon og forbruk må endres i en klimavennlig retning for å berge planeten vi alle er avhengige av.

Forskerforbundet er medlem i Unio og omfattes av Unios handlingsplan for realisering av FNs bærekraftsmål, vedtatt av Unios hovedstyre i 2018, og oppfølgingen av klimamålene i Unios klimapolitiske plattform, vedtatt av Unios hovedstyre i 2019.

Unio og Forskerforbundet deltok på Day Zero og Bærekraftskonferansen / SDG Conference i Bergen 5.–7. februar 2020: "Kunnskap, samarbeid og tillit for bærekraft".

Forskerforbundets arbeid

Forskerforbundet som organisasjon og forbundets virksomhet skal bidra til å sikre en mer bærekraftig utvikling. Det innebærer å velge miljøvennlige alternativer når mulig (kontorutstyr, gaver, hoteller og reiser), samt planlegge vår kurs- og møtevirksomhet slik at det i størst mulig grad er mulig å reise miljøvennlig.

Hva kan Forskerforbundet gjøre for å endre vårt klimaavtrykk og hvordan bør arbeidet med klimamålene forankres i hele organisasjonen? Det var blant spørsmålene som ble stilt da Forskerforbundets Hovedstyre drøftet vårt videre arbeid med klimamålene på sitt styremøte 24. oktober 2019. Vi vil starte med å utvikle et kunnskapsgrunnlag for egen organisasjon. Dette kunnskapsgrunnlaget skal bidra til å tydeliggjøre videre retning for Forskerforbundets arbeid for å nå klimamålene. Spørsmålet sto også på dagsorden på Landsrådets møte 2.-3. november 2020.

For Forskerforbundet er kunnskap og kompetanse avgjørende for å løse klimautfordringene. Involvering, deltakelse og medvirkning står også sentralt i arbeidet med det grønne skiftet. Kunnskapsbaserte løsninger for et mer klimavennlig samfunn gjelder også for Forskerforbundets egen aktivitet i en mer klimavennlig retning. For å redusere vårt klimaavtrykk må vi ha kunnskap om hvordan vi best kan gjøre dette og på hvilke områder.

Kunnskapsgrunnlaget vil være bestemmende for retningen Forskerforbundet ønsker å ta, for å bli mer klimavennlig. Et kunnskapsgrunnlag som forteller organisasjonen hvilket nåværende klimaavtrykk den har i dag, vil gi et godt grunnlag for å kunne treffe konkrete tiltak som vil legge føringer for aktiviteter og handlinger for forbundet framover. Vi har startet med å kartlegge vårt eget klimaavtrykk i form av klimagassutslipp knyttet til bl.a. drift av organisasjonen, lokale og nasjonale kurs og samlinger.

Bærekraftige investeringer er også på agendaen når det gjelder fagforeninger og deres fond og streikekasser. Foruten å måle utslipp og eventuelt kompensere for dette gjennom kjøp av offisielle klimakvoter, kan Forskerforbundet utvikle klimavennlig profil på sine fond og liknende. Dette er en pågående prosess.

Aktuelle lenker:

Forskerforbundets innspill til regjeringens handlingsplan for bærekraftsmålene (12.11.20)

Forskerforbundet og Unio i møte med Nikolai Astrup om bærekraftsmålene (22.06.20)

Utgave 1/2020 av Unios nettmagasin Perspektiv tar for seg FNs bærekraftsmål og hvordan partene i arbeidslivet kan bidra til å nå dem. (25.02.20)

Den norske modellen for bærekraft
(06.02.20) – Hvis vi ikke skal bruke den norske modellen, hva skal vi da bruke? Har vi noe annet redskap som er bedre? Spørsmålet ble stilt av Inger Marie Hagen, forsker ved Fafo, på Day Zero av den store Bærekraftskonferansen 2020 i Bergen. Utdanningsforbundet, Forskerforbundet og Unio var vertskap.

Trapper opp klimaarbeidet
(22.11.2019) – Vi kan bidra mer i klimakampen, mener Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind. Hun vil gjøre opp klimaregnskap for eget forbund, og løfte klimasaken i det faglige samarbeidet. (Artikkel i Forskerforum nr. 10/2019)

Kan forskning redde verden?
(12.11.2019) Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 2019

Hjernekraft, klima og bærekraft
(28.10.2019) Av Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet 2019–2021. Innlegg i Forskerforum nr. 9/2019.

Det er oss de unge peker på
(30.09.2019) Vi mener at hovedavtalene i alle de ulike tariffområdene må slå fast at klima- og miljøtiltak skal være en del av partssamarbeid og medbestemmelse og bidra til å nå bærekraftsmålene, skriver lederen i Unio og hennes 13 forbundsledere i Dagbladet.

– Vi må gjøre mer for klimaet
(18.09.2019) Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp er enig med dem som mener fagforeninger kan bidra mer i klimasaken. – Som et forbund for forskere har vi et særlig ansvar for å lytte til klimaforskningen og bidra til det grønne skiftet, sier hun.

  • Del denne siden: