Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Immaterielle rettigheter

Forskerforbundet vil ivareta medlemmenes immaterielle rettigheter til verk som er skapt i arbeidsforholdet. Forskerforbundet arbeider for at medlemmenes verk ikke misbrukes eller utnyttes på måter som virker krenkende for opphavspersonen. Arbeidstakernes ideelle rettigheter til egne verk må ivaretas.

Det er en økende forventning til institusjonene i forsknings- og kunnskapssektoren om å bidra til innovasjon og fornying. Dette aktualiserer behovet for å sikre ansattes rettigheter i forbindelse med innovasjonsprosesser.

Forskerforbundet er positiv til publisering i open access-tidsskrifter og i åpne institusjonsarkiv, men vil understreke at den akademiske friheten gir forskerne rett til å publisere i de tidsskriftene de selv ønsker.

Forskerforbundet mener at alle økonomiske utgifter knyttet til vurdering og publisering av vitenskapelige arbeider i anerkjente publiseringskanaler må dekkes av arbeidsgiver eller gjennom fond som er øremerket publiseringsformål. Slik støtte må gis uten hensyn til hvorvidt arbeidet er eksternfinansiert eller har sitt utspring i den enkelte forskers individuelle forskningstid.

Forskerforbundet er positiv til digitale læringsplattformer, men forutsetter at det utvikles en felles nasjonal rettighetspolitikk for overdragelse av opphavsrettigheter i tråd med Forskerforbundets vedtatte rettighetspolitikk.

Forskerforbundet arbeider for at:

  • Institusjonene i forsknings- og kunnskapssektoren skal ha en rettighetspolitikk som ivaretar de vitenskapelig ansattes immaterielle rettigheter, og samtidig sikrer at institusjonene får dekket sine reelle behov for bruk av det aktuelle materialet.
  • Det ikke skal etableres overdragelsesklausuler i arbeidsavtaler som forplikter arbeidstakerne til å overdra immaterielle rettigheter i et større omfang enn det som er nødvendig for at arbeidsavtalene skal nå sine formål.
  • All nettbasert undervisning, både når det gjelder undervisningsmateriell og forelesninger på nett, må baseres på tids- og prosjektavgrensede avtaler om overdragelse av rettigheter. Ansatte som legger ut egenprodusert materiell skal kunne trekke tilbake alt eller deler av dette.
  • Alle forskningsoppdrag må forankres i kontrakter som sikrer at forskernes akademiske frihet og rett og plikt til å publisere blir ivaretatt.
  • Det etableres finansieringsordninger som sikrer økonomisk støtte til vurdering og publisering i anerkjente publiseringskanaler.
  • Oppfinneren/oppfinnerne sikres minst 1/3 av nettoinntektene ved kommersialisering av patenter.
  • De ansattes immaterielle rettigheter i forbindelse med innovasjonsvirksomhet, patentering og entreprenørskap ivaretas på en god måte. Dette gjelder også medarbeidere som bidrar med teknisk støtte til forskningen.
  • Institusjonene skal tilby lønns- og arbeidsvilkår som fremmer god forskningsetikk.

Fra Forskerforbundets arbeidsprogram 2016–2018.

  • Del denne siden: