Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskningsinnsats

Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er helt nødvendig for å kunne løse sentrale samfunnsutfordringer både i privat og offentlig sektor, nasjonalt og globalt. For å kunne opprettholde tilstrekkelig kvalitet og bredde i forskningsmiljøene må forskningsinnsatsen minst være på nivå med land vi samarbeider med.

Norge er det eneste landet i Norden som ikke har nådd EUs mål om at minst 3 % av bruttonasjonalproduktet (BNP) skal gå til FoU. Forskningsinnsatsen i Norge ligger også bak de andre nordiske landene målt som forskningsinnsats per innbygger. Det er derfor behov for å styrke forskningsinnsatsen, og det offentlige må ta et sterkere ansvar for å stimulere til økt forskningsinnsats i næringslivet.

I forbindelse med rulleringen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i 2018 skal det utarbeides en investeringsplan, køordning for investeringer og større bygge- og vedlikeholdsprosjekter i universitets- og høyskolesektoren.

Norge deltar i EUs rammeprogram Horisont 2020 og det er nødvendig med tilrettelegging for at norske institusjoner og ansatte kan bli en aktiv part. Samtidig må den økte kontingenten til rammeprogrammet ikke føre til redusert nasjonal FoU-innsats i Norge.

De siste årene har den økte forskningsinnsatsen stort sett kommet innenfor styrt forskning. Det er behov for å øke ressursene som går til grunnforskning samtidig som detaljstyringen av forskningsprogrammene reduseres.

Forskerforbundet arbeider for at:

  • Norge øker forskningsinnsatsen til 3 % av BNP innen 2030 og det utarbeides en opptrappingsplan frem mot målet der det offentliges andel av innsatsen utgjør 50%.
  • Regjeringens forskningsutvalg ledes av statsministeren, og får et rådgivende forskningspanel bestående av aktive forskere.
  • Avsetningen til frie grunnforskningsmidler i Forskningsrådet økes vesentlig samtidig som detaljstyringen av forskningsprogrammene reduseres.
  • SkatteFUNN-ordningen styrkes og videreutvikles for å stimulere til økt forskningsinnsats i næringslivet.
  • Det innføres tilskuddsbaserte ordninger for forskningsprosjekter i næringslivet.
  • Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning videreutvikles ved at det utvikles konkrete anslag for investeringsbehovene i utdannings- og forskningssektoren.
  • Kontingenten for deltakelse i internasjonale forskningsprogrammer fordeles mellom departementene slik at den ikke går på bekostning av nasjonale forskningsinvesteringer.
  • For å kunne konkurrere om midler i Horisont 2020 må institusjonene ha flerårige planer og langsiktighet for sin forskning, og bygge faggrupper over tid i tråd med faglig profil og strategi.
  • Ordningene for å sikre institusjonenes medfinansiering i EU-prosjekter videreutvikles.

Fra Forskerforbundets arbeidsprogram 2016–2018.

  • Del denne siden: