Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskningsinnsats

Forskning, utdanning og forskningsdrevet innovasjon er grunnleggende for å møte framtidige kunnskaps- og omstillingsbehov og for å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn. Nasjonale og globale utfordringer krever at det satses sterkere på kunnskapsutvikling. Norge investerer imidlertid fortsatt mindre i forskning enn våre naboland Sverige, Danmark og Finland.

Forskningsinnsatsen må bygge på en helhetlig forskningspolitikk. Regjeringen må ta et sterkere ansvar for å styrke forskningsinnsatsen i næringslivet, og samtidig sikre god koordinering av den offentlige. Departementenes sektoransvar må ivaretas bedre. Samtlige departement må ta et ansvar for forskningsbasert politikkutforming og ressursforvaltning på sine områder.

De siste årene har den økte forskningsinnsatsen stort sett kommet innenfor styrt forskning. Spissing og strategisk prioritering er nødvendig, men må ikke gå på bekostning av grunnforskning og bredde. Basisbevilgningene er avgjørende for kunnskapsinstitusjonenes handlingsrom og kjernevirksomhet. For mange institusjoner har avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen resultert i nullvekst eller realnedgang. Ytterligere kutt vil ikke føre til mer effektivisering, men svekke kvaliteten. 

Forskerforbundet arbeider for at:

 • Norge øker forskningsinnsatsen til 3 % av BNP innen 2030 og det utarbeides en opptrappingsplan frem mot målet der det offentliges andel av innsatsen utgjør 50%.
 • Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning gir økt langsiktighet til hele kunnskapssektoren gjennom planmessig opptrapping av innsatsen i tråd med påviste behov.
 • Offentlig sektor etterspør mer langvarige FoU-oppdrag.
 • Bevilgningene til langsiktig grunnleggende forskning gis en vesentlig økning.
 • Basisbevilgningene til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter styrkes.
 • Arkiv, bibliotek og museum gis bedre rammebetingelser for å kunne ivareta sitt ansvar for forskning, samlinger og formidling.
 • Forskningsrådet øker støtten til forskningsprosjekter for arkiv, bibliotek og museum.
 • Avsetningene til frie grunnforskningsmidler i Forskningsrådet økes vesentlig og detaljstyringen av forskningsprogrammene reduseres.
 • Regjeringen og departementene følger opp sektoransvaret for forskning og bedre koordinering av den offentlige forskningsinnsatsen.
 • Faglig virksomhet skjermes fra avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

 

Fra Forskerforbundets arbeidsprogram 2019–2021.

 • Del denne siden: