Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Internasjonalt samarbeid

Informasjon om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid, Bologna-prosessen, EUs rammeprogram for forskning.

Internasjonalt kunnskapssamarbeid

Kunnskapsdepartementets temasider om internasjonalt kunnskapssamarbeid inneholder informasjon om utdannings- og forskningssamarbeid Norge deltar i, både på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå.

Kunnskapsdepartementet har også en temaside om internasjonalt forskningssamarbeid som omhandler EUs forskningsprogram, nordisk forskningssamarbeid, bilaterale avtaler m.m.

Regjeringen har en egen Nasjonal strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU, lagt frem i juni 2014. Forskerforbundet deltok i forarbeidet til strategien og sendte skriftlige innspill til Kunnskapsdepartementet.

European Higher Education Area (EHEA)

Det europeiske området for høyere utdanning, EHEA, ble lansert ved 10-årsmarkeringen for Bologna-erklæringen / Bologna-prosessen i 2009. På nettsiden www.ehea.info finnes oppdatert informasjon og nyheter om utviklingen.

I perioden 2018–2020 har Italia sekretariatsansvaret for EHEA og Bologna Follow-Up Group. Den 24.–25. juni 2019 ble 20-årsjubileet for Bologna-prosessen feiret med en stor jubileumskonferanse i Bologna.

Panorama

I oktober 2015 ble Panorama-strategien lagt frem av regjeringen. Strategien trekker frem Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan som viktige land for tettere samarbeid innen høyere utdanning og forsking.

Handlingsplan Norge-Kina

Norge og Kina har undertegnet en felles handlingsplan for å styrke samarbeidet innen forskning, teknologiutvikling og innovasjon i perioden 2017–2020.

Horisont 2020

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon 2014–2020

Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram med et budsjett på 80 milliarder euro i perioden 2014–20. Norge deltar som fullt medlem. Programmet fokuserer innsatsen på tre felter:

  • Fremragende vitenskap
  • Konkurransedyktig næringsliv
  • Forskning for å løse samfunnsutfordringene

Forskningsrådets nettsider finner du siste nytt om Horisont 2020 og omtale av rammeprogrammets forskjellige satsingsområder, lenker til utlysninger og arbeidsprogrammer.

Horisont Europa

Horisont 2020 etterfølges av EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon; Horisont Europa, som starter opp 1. januar 2021. Mer informasjon hos Forskningsrådet

Erasmus+

EUs utdanningsprogram 2014–2020

Erasmus+ samlet en rekke eksisterende programmer og ordninger for europeisk og internasjonalt samarbeid på områdene utdanning og ungdom i et nytt program for perioden 2014–2020. Nytt er blant annet en økt satsing på mobilitet blant ansatte og lærere, styrking av koblingen mellom utdanning og arbeidsliv og en europeisk lånegarantiordning for masterstudenter. Her kan du lese mer om Erasmus+ for høyere utdanning i Norge.

Charter og Code

Europakommisjonen vedtok i 2005 en anbefaling om et europeisk Charter for forskere og atferdsregler (Code of conduct) for ansettelse av forskere. Et hovedmål med dokumentene Charter & Code, som er rettet både mot forskere og deres arbeidsgivere og finansieringskilder i offentlig og privat sektor, er å bidra til et åpent og attraktivt europeisk arbeidsmarked for forskere, og stimulere til mobilitet. Charter og Code er viktige virkemiddel for å imøtekomme utfordringer knyttet til forskerrekruttering og -mobilitet på nasjonalt og europeisk nivå.

  • Del denne siden: