Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Internasjonalt samarbeid

Informasjon om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid, Bologna-prosessen, EUs rammeprogram for forskning.

Internasjonalt kunnskapssamarbeid

Kunnskapsdepartementets temasider om internasjonalt kunnskapssamarbeid inneholder informasjon om utdannings- og forskningssamarbeid Norge deltar i, både på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå.

Kunnskapsdepartementet har også en temaside om internasjonalt forskningssamarbeid som omhandler EUs forskningsprogram, nordisk forskningssamarbeid, bilaterale avtaler m.m.

Regjeringen har en egen Nasjonal strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU, lagt frem i juni 2014. Forskerforbundet deltok i forarbeidet til strategien og sendte skriftlige innspill til Kunnskapsdepartementet.

European Higher Education Area (EHEA)

Det europeiske området for høyere utdanning, EHEA, ble lansert ved 10-årsmarkeringen for Bologna-erklæringen / Bologna-prosessen i 2009. På nettsiden www.ehea.info finnes oppdatert informasjon og nyheter om utviklingen.

I perioden 2021–2024 har Albania sekretariatsansvaret for EHEA og Bologna Follow-Up Group. Den 24.–25. juni 2019 ble 20-årsjubileet for Bologna-prosessen feiret med en stor jubileumskonferanse i Bologna. Torsdag 19. november 2020 ble det arrangert digitalt ministermøte i Bologna-prosessen.

Panoramastrategien

Panoramastrategien er regjeringens plan for hvordan Norge skal øke samarbeidet om forskning, høyere utdanning og innovasjon med land utenfor EU/EØS på en helhetlig og langsiktig måte. I april 2021 ble en oppdatert versjon av strategien lagt frem av regjeringen. Strategien, som gjelder for perioden 2021–2027, trekker frem Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA som viktige land for tettere samarbeid innen høyere utdanning og forsking.

Handlingsplan Norge-Kina

Norge og Kina har undertegnet en felles handlingsplan for å styrke samarbeidet innen forskning, teknologiutvikling og innovasjon i perioden 2017–2020.

Horisont Europa

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon 2021–2027

Horisont Europa er EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon, og startet opp 1. januar 2021. Horisont Europa er en videreføring av Horisont 2020

Forskningsrådets nettsider finner du siste nytt om Horisont Europa og omtale av rammeprogrammets forskjellige satsingsområder, lenker til utlysninger og arbeidsprogrammer.

Erasmus+

EUs utdanningsprogram 2021–2027

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021–2027. Programguiden for den nye perioden er nå publisert, og en rekke utlysninger ble åpnet 26. mars 2021. Her kan du lese mer om Erasmus+ for høyere utdanning i Norge.

Charter og Code

Europakommisjonen vedtok i 2005 en anbefaling om et europeisk Charter for forskere og atferdsregler (Code of conduct) for ansettelse av forskere. Et hovedmål med dokumentene Charter & Code, som er rettet både mot forskere og deres arbeidsgivere og finansieringskilder i offentlig og privat sektor, er å bidra til et åpent og attraktivt europeisk arbeidsmarked for forskere, og stimulere til mobilitet. Charter og Code er viktige virkemiddel for å imøtekomme utfordringer knyttet til forskerrekruttering og -mobilitet på nasjonalt og europeisk nivå.

  • Del denne siden: