Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Organisasjons- og kommunikasjonsarbeid

(Forskerforbundets arbeidsprogram 2019–2021)

Forskerforbundets organisasjonsarbeid, kommunikasjonsarbeid og samfunnskontakt er virkemidler for å kunne realisere forbundets målsettinger innen lønns- og personalpolitikk, forsknings- og utdanningspolitikk.

Forskerforbundets arbeid med forskningspolitikk, utdanningspolitikk og arbeidstakers rettigheter forutsetter et tett samarbeid mellom forbundets sentrale og lokale organisasjonsledd. For at Forskerforbundet skal få gjennomslag for sine politiske og strategiske mål, er det viktig at disse er godt forankret i organisasjonen.

Forutsetningene for måten Forskerforbundet arbeider på forandrer seg. Digitalisering påvirker hvor, når og hvordan vi jobber, og endring og omstilling vil få et økende fokus. For å omstille forbundet raskere og mer effektivt blir det viktig å ha fokus på digitalisering og de muligheter det gir.

7.1 Organisasjon
7.2 Kommunikasjon og samfunnskontakt

7.1 Organisasjon

Forskerforbundets innflytelse har nær sammenheng med antallet medlemmer. En velfungerende organisasjon er en sentral forutsetning for å få gjennomslag for aktuelle saker og for at medlemmene skal få nødvendig bistand og service. En høy organisasjonsprosent gir forbundet større legitimitet, økt påvirkningsgrad og større økonomisk handlefrihet. Rekruttering av nye medlemmer skal derfor prioriteres.

En effektiv og slagkraftig organisasjon fordrer at de sentrale nivåer, lokallagene og de fagpolitiske foreningene trekker mot de samme målene, og at man i nært samarbeid bidrar til å fremme medlemmenes interesser. Hovedstyret har en sentral rolle i å utforme politiske strategier og prioriteringer og trekke opp klare målsetninger for lokallagenes strategiske arbeid. Forskerforbundet vil styrke lokallagene og deres rolle som aktive premissleverandører i forbundets politikk- og strategiutvikling i tillegg til arbeidet ved egen arbeidsplass. Videre skal fagpolitiske foreninger fortsatt kunne spille en sentral rolle som ressurs- og kompetanseorgan for hovedstyret på sine områder.

De tillitsvalgte har ansvar for å følge opp forbundets politikk lokalt og for å bistå medlemmene. De må derfor sikres gode arbeidsvilkår og et godt opplæringstilbud. Forskerforbundet som organisasjon og forbundets virksomhet skal bidra til å sikre en mer bærekraftig utvikling.

Forskerforbundet arbeider for at:

 • Forskerforbundets organisasjonsform skal underbygge målet om at forbundet skal være den største og toneangivende fagforeningen i forsknings- og kunnskapssektoren.
 • Medlemstallet skal fortsatt øke, både ved å rekruttere og beholde medlemmer.
 • Forbundet skal være etablert på alle virksomheter innen forsknings- og kunnskapssektoren, og skal være førstevalget for alle ansatte i stillinger med krav til høyere utdanning.
 • Forbundet styrker rekrutteringen blant utenlandske arbeidstakere og midlertidig ansatte.
 • Lokallag i sammenslåtte virksomheter har en organisering som ivaretar alle medlemmene.
 • Organiseringen av studenter i forbundet videreutvikles.
 • Forskerforbundet skal søke et bredt samarbeid på tvers av fagforeningene for å øke organisasjonsgraden og styrke fagforeningenes plass.
 • Det skal være mest mulig åpenhet om forbundets arbeid på alle nivåer for å stimulere til engasjement og involvering blant medlemmer og tillitsvalgte.
 • Opplæringen av, og støtten til tillitsvalgte, holder høy kvalitet.
 • Tillitsvalgte involveres i strategi- og politikkutvikling gjennom faste organer og ad hoc-utvalg og i sentrale forhandlingsutvalg.
 • Det etableres ordninger som gjør det attraktivt for kunnskapsarbeidere å påta seg tillitsverv.
 • Tillitsvalgte må sikres god støtte lokalt og sentralt, også etter at de har gått av i sine verv.
 • Lokallagenes arbeid for å rekruttere nye tillitsvalgte styrkes.
 • Forsikringstilbud, banktjenester og andre medlemsfordeler er attraktive, i tråd med forbundets verdigrunnlag og gir konkurransefortrinn sammenlignet med andre organisasjoner.
 • Samarbeid og påvirkning innen egen hovedorganisasjon videreutvikles.
 • Arbeidsverktøy, herunder arkivsystem, som brukes lokalt og sentralt i forbundet er moderne og oppdaterte.
 • Forbundet i størst mulig grad velger miljøvennlig papir, utstyr, gaver, hoteller og reiser. Møtevirksomhet planlegges slik at det i størst mulig grad er mulig å reise miljøvennlig.

7.2 Kommunikasjon og samfunnskontakt

Omdømmeundersøkelser viser at Forskerforbundet ses på som en tydelig og troverdig stemme i samfunnsdebatten, og at våre medlemmer i noe større grad enn tidligere opplever at organisasjonen er godt kjent. Forskerforbundet er både en fagforening og en interesseorganisasjon som målbærer en viktig stemme i kunnskaps- og forskningssektoren. Derfor inviteres vi også med i debatter som angår hele det brede forsknings- og utdanningsfeltet. Synligheten og påvirkningsmulighetene dette gir, er viktig å ta vare på. Vi skal fortsette å forvalte den brede tilliten Forskerforbundet har som partipolitisk uavhengig samfunnsaktør.

I perioden er det et særlig mål å få frem sammenhengen mellom forskningens og kunnskapens betydning og nødvendigheten av konkurransedyktig lønn og gode arbeidsvilkår. Dette arbeidet henger nært sammen med arbeidet for bedre forskerrekruttering og forutsigbare karriereveier for unge forskere.

Forskerforbundet arbeider for at:

 • Kommunikasjonsprofilen er tydelig og i tråd med organisasjonens politiske og organisatoriske prioriteringer.
 • Forbundet skal være en ledende samfunnsaktør og en toneangivende interesseorganisasjon innenfor forsknings- og kunnskapssektoren.
 • Politikere og andre beslutningstakere får relevant kunnskap om situasjonen i forsknings- og kunnskapssektoren, blant annet gjennom formidling av våre medlemmers erfaringer og behov.
 • Kommunikasjons- og påvirkningsarbeidet bidrar til økt forståelse for våre krav om bedre lønns- og arbeidsvilkår.
 • Samarbeidet med andre relevante aktører styrkes.
 • Forskerforbundets synlighet i media øker, blant annet gjennom mer systematisk bruk av sosiale medier.
 • Lokallag og tillitsvalgte har kunnskap om grunnleggende kommunikasjons- og påvirkningsarbeid.
 • Informasjonen til medlemmer og tillitsvalgte oppleves som aktuell, relevant og dekkende.
 • Samholdet i organisasjonen styrkes gjennom tydelig presentasjon av Forskerforbundets politikk og prioriteringer.
 • Forskerforum viderefører og styrker sin posisjon som et ledende aktualitets- og debattorgan innen forsknings- og kunnskapssektoren.
 • Forbundets interesser ivaretas gjennom internasjonalt deltakelse i EI/ETUCE og nordisk samarbeid.

 

Forrige (Organisering og ledelse av kunnskapsinstitusjoner)
Tilbake til hovedside Arbeidsprogram

 • Del denne siden: