Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Organisasjons- og kommunikasjonsarbeid

(Forskerforbundets arbeidsprogram 2016–2018)

Forskerforbundets organisasjonsarbeid, kommunikasjonsarbeid og samfunnskontakt er virkemidler for å kunne realisere forbundets målsettinger innen lønns- og personalpolitikk, forsknings- og utdanningspolitikk.

Forskerforbundets arbeid med forskningspolitikk, utdanningspolitikk og arbeidstakers rettigheter forutsetter et tett samarbeid mellom forbundets sentrale og lokale organisasjonsledd. For at Forskerforbundet skal få gjennomslag for sine politiske og strategiske mål, er det viktig at disse er godt forankret i organisasjonen.

6.1 Organisasjon
6.2 Kommunikasjon
6.3 Samfunnskontakt

6.1 Organisasjon

Forskerforbundets innflytelse har nær sammenheng med antallet medlemmer. En velfungerende organisasjon er en sentral forutsetning for å få gjennomslag for aktuelle saker og for at medlemmene skal få nødvendig bistand og service. En høy organisasjonsprosent gir forbundet større legitimitet, økt påvirkningsgrad og større økonomisk handlefrihet. Rekruttering av nye medlemmer skal derfor prioriteres.

En effektiv og slagkraftig organisasjon fordrer at de sentrale nivåer, lokallagene og de fagpolitiske foreningene trekker mot de samme målene, og at man i nært samarbeid bidrar til å fremme medlemmenes interesser. Hovedstyret har en sentral rolle i å utforme politiske strategier og prioriteringer og trekke opp klare målsetninger for lokallagenes strategiske arbeid. Forskerforbundet vil styrke lokallagene og deres rolle som aktive premissleverandører i forbundets politikk- og strategiutvikling i tillegg til arbeidet ved egen arbeidsplass. Videre skal fagpolitiske foreninger fortsatt kunne spille en sentral rolle som ressurs- og kompetanseorgan for Hovedstyret på sine områder.

De tillitsvalgte har ansvar for å følge opp forbundets politikk lokalt og for å bistå medlemmene. De må derfor sikres gode arbeidsvilkår og et godt opplæringstilbud.

Forskerforbundet arbeider for at:

 • Forskerforbundets organisasjonsform skal underbygge målet om at forbundet skal være den største og toneangivende fagforeningen i sektoren.
 • Forbundets organisasjonsstruktur skal evalueres og det skal vurderes om en ny struktur kan bidra til å vitalisere organisasjonsarbeidet og derigjennom gjøre det mer attraktivt for medlemmer å delta i organisasjonsarbeidet både på lokalt og sentralt nivå. Det skal vurderes å etablere et bredt sammensatt landsstyre som en erstatning for eksisterende landsråd.
 • Som del av organisasjonsutviklingen kartlegges og tydeliggjøres de fagpolitiske foreningenes funksjon, innsats og bidrag til forbundets samlede fagpolitikk samt behovet for driftsmidler.
 • Medlemstallet skal fortsatt øke, både gjennom nyrekruttering og ved å beholde eksisterende medlemmer.
 • Forskerforbundet skal være etablert på alle virksomheter innen forsknings- og kunnskapssektoren, og skal være førstevalget for alle ansatte i stillinger med krav til høyere utdanning.
 • Forskerforbundet skal styrke sitt arbeid med å rekruttere studenter og vil i perioden vurdere hvordan studentmedlemmene best organiseres i forbundet.
 • Landsrådet skal benyttes aktivt som et politikk- og strategiutviklende organ og til å fremme kommunikasjonen mellom lokallagene, de fagpolitiske foreningene og Hovedstyret.
 • Sektorseminarene skal være et forum for politisk og strategisk debatt og for erfaringsutveksling mellom lokallagene.
 • Opplæringen av tillitsvalgte skal holde høy kvalitet gjennom et aktuelt, profesjonelt og fleksibelt kursopplegg. Målet med kursene er å gjøre de tillitsvalgte i stand til å ivareta medlemmenes interesser etter lov- og avtaleverk, og innholdet skal være forankret i Forskerforbundets politikk.
 • Tillitsvalgte involveres i strategi- og politikkutvikling, faste og ad hoc-utvalg og i sentrale forhandlingsutvalg.
 • Ressurser til tillitsvalgtarbeid skal økes. Tillitsverv skal inngå blant kriteriene for lokale lønnsopprykk.
 • Det skal etableres ordninger som gjør det attraktivt for kunnskapsarbeidere å påta seg tillitsverv.
 • Lokallagenes arbeid for å rekruttere nye tillitsvalgte skal styrkes.
 • Forsikringstilbud, banktjenester og andre medlemsfordeler skal være attraktive, i tråd med forbundets verdigrunnlag samt gi forbundet et konkurransefortrinn sammenlignet med andre organisasjoner.
 • Samarbeid og påvirkning innen egen hovedorganisasjon videreutvikles.

6.2 Kommunikasjon

Forskerforbundets kommunikasjonsarbeid er avgjørende for å nå forbundets mål knyttet til politisk gjennomslag, organisatorisk utvikling og styrket omdømme. Kommunikasjonen skal bidra til å gjøre forbundets synspunkter og målsettinger kjent for medlemmene, de tillitsvalgte, virksomhetenes ledelse, politikere og myndigheter innen høyere utdanning og forskning.

Medieprofilering skal brukes aktivt for å styrke måloppnåelsen når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, gjennomslag for forbundets synspunkter i utdannings- og forskningspolitikken og organisatoriske mål. Dette krever et målrettet og tydelig budskap med velbegrunnet argumentasjon. Forbundets leder og tillitsvalgte står sentralt i dette arbeidet.

Forskerforbundets standpunkt i aktuelle saker skal være kjent i organisasjonen, blant tillitsvalgte og for medlemmer og potensielle medlemmer. Informasjonen som gis fra forbundet sentralt skal bidra til at alle organisasjonsledd og tillitsvalgte har god kjennskap til forbundets politikk, prioriteringer og resultater slik at hele organisasjonen kan arbeide mot de samme målene.

Forskerforbundet arbeider for at:

 • Forskerforbundets medieeksponering og profilering av saker styrkes, blant annet gjennom målrettet bruk av sosiale medier, og ved å bruke dette aktivt i arbeidet med å realisere våre mål.
 • Opinion og beslutningstakere påvirkes gjennom kampanjer som bidrar til bedre lønns- og arbeidsvilkår i sektoren.
 • Kunnskap om ressurssituasjonen i forsknings- og kunnskapssektoren og konsekvensene for samfunnet formidles til opinion, beslutningstakere og bevilgende myndigheter.
 • Lokallagene skal ha et godt grunnlag for mediearbeid i lokale saker.
 • Forskerforum skal styrke sin posisjon som et ledende aktualitets- og debattorgan innen forsknings- og kunnskapssektoren.
 • Medlemmer og tillitsvalgte skal oppleve at informasjonen som gis fra forbundet sentralt er aktuell, relevant og dekkende.
 • Samholdet i organisasjonen skal styrkes gjennom tydelig presentasjon av Forskerforbundets politikk og prioriteringer.

6.3 Samfunnskontakt

For å nå våre politiske mål er det viktig at Forskerforbundet fremstår som en tydelig, profilert og troverdig samfunnsaktør. Forbundets synspunkter og målsettinger skal være kjent for virksomhetenes ledelse, politikere og myndigheter innen høyere utdanning og forskning. Forskerforbundets samfunnskontakt skal bidra til økt gjennomslag overfor myndighetene og arbeidsgiverne. Forbundet vektlegger kontinuerlig kontakt med beslutningstakere og arbeider for å komme tidlig inn i prosesser for å bidra med kunnskap og forslag til løsninger. For å få gjennomslag for sine saker, må Forskerforbundet engasjere seg sterkt i samfunnsdebatten med et klart og tydelig budskap. Utstrakt samarbeid og alliansebygging med andre aktører både nasjonalt og internasjonalt er viktig for å oppnå resultater.

Forskerforbundet arbeider for at:

 • Forskerforbundet skal være den ledende samfunnsaktøren og den toneangivende interesseorganisasjonen innenfor forsknings- og kunnskapssektoren.
 • Unio videreutvikles i tråd med forbundets politikk, særlig i tariff- og forskningspolitikken.
 • Samarbeidet og kontakten med andre aktører innenfor Forskerforbundets interesseområde videreutvikles for å sikre størst mulig gjennomslag for vår politikk.
 • Forbundet skal være oppdatert på utviklingen internasjonalt gjennom deltakelse i EI/ETUCE og nordisk samarbeid.

Forrige (Utdanningspolitikk og kunnskapsforvaltning)
Tilbake til hovedside Arbeidsprogram

 • Del denne siden: