Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Konkurransedyktig lønn

(Forskerforbundets arbeidsprogram 2016–2018)

Forskerforbundet arbeider for at lønnsvilkårene skal være konkurransedyktige både nasjonalt og internasjonalt. Lønnsnivået skal gjenspeile medlemmenes kompetanse, ansvar og innsats. Dette er en forutsetning for at forsknings- og kunnskapssektoren skal være attraktiv som karrierevei og for at den klarer å rekruttere og beholde de best kvalifiserte i konkurranse med alternative karrieremuligheter. Økt innsats skal være grunnlag for å oppnå lønnsøkning.

Selv om reallønnsveksten i Norge det siste tiåret har gitt arbeidstakerne økt kjøpekraft, må den lønnsmessige utviklingen innen forsknings- og kunnskapssektoren være minst like god som for tilsvarende grupper både i offentlig og privat sektor. Den relative lønnsforskjellen til sammenlignbare grupper i offentlig og privat sektor er et hinder for å kunne rekruttere og beholde kvalifisert personale. Det er rekrutteringsproblemer innen flere fag som følge av at lønnen ikke er konkurransedyktig.

Modellene for lønnsdannelse og forhandlingsordningene vil kunne bli endret i løpet av perioden. I statlig sektor er ordningen med sentrale justeringsforhandlinger under press, samtidig som arbeidsgiver ønsker at større deler av lønnsdannelsen skal skje lokalt i den enkelte virksomhet. Dette vil kreve at institusjonene videreutvikler den lokale lønnspolitikken basert på omforente og konkrete kriterier. Forskerforbundet vil arbeide målrettet for at våre medlemmer oppnår god lønnsutvikling uavhengig av hvilke modeller for lønnsdannelse som etableres i perioden.

For å bedre lønnsvilkårene til Forskerforbundets medlemsgrupper, må tillitsvalgte sentralt og lokalt sammen med det enkelte medlem utnytte alle elementer i de tariffavtaler som foreligger i sektoren. Den økonomiske situasjonen Norge vil stå overfor i årene fremover, og hvilke spillerom dette gir partene i lønnsoppgjørene, er faktorer som også vil innvirke på resultatoppnåelsen.

Forskerforbundet vil fortsette å sette søkelys på betydningen av god undervisning, forskning og høyere utdanning, og skape bevissthet blant medlemmer, opinionen og politikere om gevinsten av å prioritere lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i sektoren.

Forskerforbundet arbeider for at:

 • Lønns- og arbeidsbetingelsene skal være så attraktive at virksomhetene kan rekruttere og beholde de best kvalifiserte og motiverte kunnskapsarbeiderne.
 • Lønnsgapet mellom ansatte i universitets- og høyskolesektoren og sammenlignbare grupper i offentlig sektor lukkes, og lønnsgapet til sammenlignbare grupper i privat sektor reduseres.
 • Lønnssystemene i alle sektorer skal gi alle våre medlemmer både på gruppe- og individnivå mulighet for lokal lønnsforbedring.
 • Etablere nye og videreutvikle eksisterende tariffavtaler sentralt og lokalt.
 • Produktivitetsgevinster i virksomhetene tas ut i form av lønnstillegg.
 • Merbelastning som følge av fusjoner og omstillinger skal kunne gi grunnlag for høyere lønn.
 • Effektiviseringsgevinster ved fusjoner og strukturendringer må hentes ut.
 • Arbeidsgivere i tariffområder hvor det sentralt avsettes midler til lokale forhandlinger bør normalt avsette ekstra midler til de lokale forhandlingene innenfor eget budsjett.
 • Hjernekraftverkkampanjen evalueres før den eventuelt videreføres og videreutvikles.
 • Midlertidig ansatte sikres like gode lønnsvilkår og -utvikling som fast ansatte.
 • Forbundet beholder posisjonen som det ledende forbund innen staten.
 • Tillitsvalgte lokalt følger opp virksomhetenes lønnspolitikk i samsvar med utviklingen av tariffavtalene.

 

Neste (Arbeidsvilkår)
Forrige (Innledning)
Tilbake til hovedside Arbeidsprogram

 • Del denne siden: