Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Arbeidsprogram 2016–2018

Vedtatt av Forskerforbundets Representantskap 20.–21.10.2015.
Arbeidsprogrammet er sammen med verdiplattformen Forskerforbundets fremste politiske dokument og angir Forskerforbundets overordnede mål og hovedoppgaver.

Verdiplattform og arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet gjelder for perioden 2016–2018 og legger de overordnede rammene for hvilke mål som skal prioriteres. Hovedstyret er ansvarlig for gjennomføringen av arbeidsprogrammet samtidig som det også skal være et hjelpemiddel for tillitsvalgte lokalt og sentralt om hva som er forbundets politikk.

Forskerforbundet arbeider for at lønnsvilkårene skal være konkurransedyktige både nasjonalt og internasjonalt. Lønnsnivået skal gjenspeile medlemmenes kompetanse, ansvar og innsats. Dette er en forutsetning for at forsknings- og kunnskapssektoren skal være attraktiv som karrierevei og for at den klarer å rekruttere og beholde de best kvalifiserte i konkurranse med alternative karrieremuligheter.

Fast tilsetting og stillingstrygghet er av stor betydning både av hensyn til den enkelte, til den faglige kvaliteten og til arbeidsmiljøet ved virksomhetene. Det er viktig å videreføre det sterke stillingsvernet for ansatte i statlig virksomhet for å sikre en faglig uavhengig forvaltning og ivareta den akademiske friheten til vitenskapelig ansatte i universitets- og høyskolesektoren.

Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er helt nødvendig for å kunne løse sentrale samfunnsutfordringer både i privat og offentlig sektor, nasjonalt og globalt. For å kunne opprettholde tilstrekkelig kvalitet og bredde i forskningsmiljøene må forskningsinnsatsen minst være på nivå med land vi samarbeider med.

Institusjonene i høyere utdanning skal tilby forskningsbasert undervisning som forutsetter at de vitenskapelig ansatte som hovedregel er ansatt i kombinerte stillinger med rett og plikt til å drive FoU-arbeid. Dette er en nødvendig forutsetning for kvalitet i undervisningen.

Forskerforbundets arbeid med forskningspolitikk, utdanningspolitikk og arbeidstakers rettigheter forutsetter et tett samarbeid mellom forbundets sentrale og lokale organisasjonsledd. For at Forskerforbundet skal få gjennomslag for sine politiske og strategiske mål, er det viktig at disse er godt forankret i organisasjonen.

  • Del denne siden: