Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Utforming av arbeidsplasser

(28.03.23) Egne kontorer eller aktivitetsbaserte arbeidsplasser og åpne landskap? Hva sier forskningen, hva sier departementet og hva sier de ansatte? Her har vi samlet aktuell informasjon om utforming av arbeidsplasser.

For å lese medieoppslag om saken, klikk her

Hva viser forskningen?

Overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet har, sammen med kollega Knut Inge Fostervold, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved UiO, jobbet seg gjennom forskningen som er gjort på åpne kontorlandskap. Forskningen de har sett på er fra Norge og fra utlandet. 26 studier innfridde krav til vitenskapelig kvalitet. Funnene deres er blant annet publisert i et spesialnummer av magasinet Helserådet.

Aktivitetsbaserte kontor kan gi 30 prosent tap i effektivitet (22.05.18) Kronikk i Universitetsavisa NTNU av Jan Vilhelm Bakke og Knut Inge Fostervold

PDF: "Clean Desk Policy" / foredrag av Jan Vilhelm Bakke på Forskerforbundets sektorseminar for helsesektoren (12.04.18)

På Høyden, nettavis for Universitetet i Bergen, har intervjuet Bakke:
Overlegen leste all forskning om åpne landskap. Han fant bare helseskader og produktivitetstap (10.10.17)

Er aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser egnet for individuelt konsentrasjonskrevende arbeid? (2018)

Forskning viser redusert effektivitet, 30 % lavere produktivitet, mindre tilfredse medarbeidere, økt stress og sykefravær. (12.10.18) Av Jan Vilhelm Bakke, Knut Inge Fostervold, Rune Becher (Folkehelseinstituttet) og Morten Birkeland Nielsen (Statens Arbeidsmiljøinstitutt, STAMI)

Artikkel i Magasinet Helserådet, nummer 18/2018, utgitt av helsebiblioteket.no i Folkehelseinstituttet.

Kontorlandskap og flekskontor – helse, arbeidsmiljø, mestring, kontroll og produktivitet (2017)

Med sin nye arealnorm skal Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD) og Statsbygg løse alle problemer med «flekskontor», «Clean desk» og «Free Seating», som gode kontorarbeidsplasser, også for konsentrasjonskrevende arbeid. Det har de ikke belegg for. (24.11.17) Av Jan Vilhelm Bakke og Knut Inge Fostervold

Les mer i Magasinet Helserådet, nummer 21/2017, utgitt av helsebiblioteket.no i Folkehelseinstituttet.

Kontorlandskap – arbeidsmiljøfaglig veiledning (2017)

Kontorlandskap har blitt lansert som gunstig for arbeidstakere og team med samarbeid som krever løpende kontakt. For fagprofesjonelt arbeid som krever konsentrasjon og uforstyrret korttidshukommelse ser dette imidlertid ut til å fungere dårlig. (08.09.17) Av Jan Vilhelm Bakke og Knut Inge Fostervold

Les mer i Magasinet Helserådet, spesialnummer 16/2017, utgitt av helsebiblioteket.no i Folkehelseinstituttet.

STAMI: Mer sykefravær blant ansatte i åpne kontorlandskap og delte kontor (2019)

Ansatte som deler kontor har høyere risiko for legemeldt sykefravær, viser en studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Studien viser at de som deler kontor eller jobber i åpent kontorlandskap har henholdsvis 18 og 12 prosent høyere risiko for sykemelding enn de som sitter på kontor alene. Økningen i fraværet gjelder på tvers av kjønn, alder, lederposisjon og utdanning, forteller Stein Knardahl, forsker og avdelingsdirektør ved STAMI. Sammen med kollega Morten Birkeland Nilsen har de undersøkt om kontorløsninger påvirker ansattes sykefravær ved å analysere data om sykefravær hentet fra NAV. (12.12.19)

STAMI: Delte og åpne kontorløsninger øker risikoen for uførepensjonering (2020)

Sammenlignet med ansatte som sitter på eget kontor har de som sitter i åpne kontorlandskap nesten dobbel så høy sannsynlighet for å bli uføretrygdet. De som deler kontor har 50 prosent høyere sannsynlighet, viser studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). (21.06.20)

STAMI: Flere melder seg syke i kontorlandskap enn på enekontor (2023)

Arbeidstakere i åpne kontorlandskap med faste plasser har høyere egenmeldt sykefravær sammenliknet med arbeidstakere i enekontor, viser en ny STAMI-studie. (22.03.23)

«Office concepts: A scoping review» (2019/2020)

Med støtte fra Statsbygg har forskere ved Høgskulen på Vestlandet foretatt en systematisk litteraturgjennomgang av all forskningen som er blitt gjort på arbeidsplassutforming. Statsbygg presenterte rapporten «Office concepts: A scoping review» på et frokostmøte 4. februar 2020. Arbeidet med litteraturgjennomgangen er ledet av forsker Ane Gjerland ved Høgskulen på Vestlandet i samarbeid med blant andre professor Frode Thuen og stipendiat Elisabeth Søiland.

Last ned rapporten her

Aftenposten: Hvorfor vet vi så lite om hva som er gode kontorløsninger? (02.02.20) – innlegg av Statsbyggs direktør Harald Nikolaisen

NRK Brennpunkt (2018)

Onsdag 25. april 2018 viste NRK Brennpunkt programmet «Kontoret», der de blant annet har fulgt ansatte ved NTNUs lærerutdanning. Fra programomtalen: «Det er eventyrlige dager for arkitekter, designere og møbelprodusenter. Alle statlige kontorer er i endring. Det handler om åpne løsninger, clean desk og free seating. Men hvorfor skjer dette? Virker det? Og gjør vi jobben vår bedre?»

Se programmet på NRK nett-TV
NRK.no: Kan åpent kontorlandskap gjøre deg 440 prosent bedre? (25.04.18)
Forskerforbundet: Oppfordrer regjeringen til å droppe rigid arealnorm (25.04.18)

Kunnskap om kontorlandskaper

Samleside fra Mellomrom arkitekturpsykologi as, rådgivere på utforming av kontorlokaler.

Arbeidstilsynets temaside: Hvordan utforme kontoret?

Hvordan utforme kontoret? Cellekontor, teamkontor, kontorlandskap, aktivitetsbaserte arbeidsplasser eller hjemmekontor? En ny nettside fra Arbeidstilsynet skal hjelpe arbeidsgivere å velge en kontorløsning som både møter arbeidsmiljøkravene og er tilpasset virksomheten, arbeidet og de som arbeider der. (08.06.22)

Presentasjoner

Bruk av kontorlandskap versus cellekontorer (pdf)
Av Kari Folkenborg, spesialrådgiver Forskerforbundet (foredrag for Forskerforbundets Landsråd, 21.03.17)

Kontorarbeidsplasser (pdf)
Hva sier forskningen? Er «aktivitetsbaserte arbeidsplasser» løsningen for alle?
Av Jan Vilhelm Bakke, overlege i Arbeidstilsynet (foredrag for Forskerforbundets Landsråd, 09.04.19)

Avhandlinger og masteroppgaver

Mari Skogland har doktorgrad i arbeidsplassarkitektur og disputerte i mai 2018 med den første avhandlingen på aktivitetsbasert arbeid i Norge: Integrated Workplace Concepts and Organisational Change (institutt for arkitektur og planlegging, NTNU, 2018). Skogland har også en egen blogg om temaet.

Gode støtterom for aktivitetsbaserte arbeidsplasser
Masteroppgave av Andreas Olsen, 2017 (fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU)

Jag trivs bäst i öppna landskap – eller kanskje ikke? Hvordan kan kontorutformingen påvirke de eldste arbeidstakernes jobbengasjement?
Masteroppgave av Siri Pernille Øverli, 2016 (master i helsefremmende arbeid, Høgskolen i Sørøst-Norge)

Cognitive performance and restoration in open-plan office noise
Doktorgradsavhandling av Helena Jahncke, 2012 (Luleå tekniska universitet)

The Office – An Explorative Study Architectural Design's Impact on Health, Job Satisfaction & Well-being
Doktorgradsavhandling av Christina Bodin Danielsson, 2010 (Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm)

Cellekontor eller åpne kontorløsninger
Masteroppgave av  Kjell Ivar Fjellestad, 2010 (fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU)

Statlige bygg: Regjeringens instruks, rundskriv og veileder

Instruks

Instruks for håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor

Instruksen ble fastsatt ved kongelig resolusjon 20. januar 2012, sist endret ved kongelig resolusjon 13. januar 2017, med hjemmel i Kongens instruksjonsmyndighet.

Ved endring av instruksen om bygge- og leiesaker ved kgl. res. av 29. mai 2015 ble det tatt inn en hjemmel i pkt. 2.2, 5. ledd for Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å fastsette normer for lokalenes areal, energi og standard.

Slike normer ble fastsatt i rundskriv 17. desember 2015:

Rundskriv

Rundskriv om normer for energi- og arealbruk for statlige bygg (H-2016-02)

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i medhold av 'Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor'.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets norm slår fast at når staten skal bygge nytt, skal det beregnes 23 kvadratmeter per tilsatt. Det skal også inkludere fellesarealer. Skal normen følges, vil det i de fleste tilfeller bety en variant av åpent kontorlandskap.

Fra rundskrivet:
For framtidige statlige kontorlokaler og for kontordelen i bygg til virksomheter med arealkrevende formål fastsettes en arealnorm på 23 kvm. BTA per ansatt.
(***)
Arealnormen på 23 kvm BTA er å anse som en øvre grense.

Veileder

Styring av store statlige byggeprosjekter i tidligfase.

Veileder for oppdragsgivende departement (pdf). Utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (27.01.17)

Nytt regjeringskvartal

Rom- og funksjonsprogrammet for nytt regjeringskvartal fastsetter at arbeidsplasskonseptet for nye bygg og for den rehabiliterte Høyblokken kan  være aktivitetsbaserte arbeidsplasser eller åpne løsninger med fast plass. Arealrammen settes til 23 m² brutto per ansatt i nye bygg.

Statsbygg: Rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal (01.11.16)

KMD: Rapport fra arbeidsgruppe. Arbeidsformer i fremtidens regjeringskvartal – miljjø, teknologi og samhandling (23.04.14)

Nybygg ved Høgskulen på Vestlandet: (Kronstad 2)

Siden høsten 2017 har Statsbyggs byggeprosjekt ved Høgskolen på Vestlandet skapt mye debatt.

Statsbygg: Høgskulen på Vestlandet. Nybygg, Kronstad (samleside)

Forskerforbundets lokallag ved HVL hadde en markering 23. september 2017 knyttet til nybygget på Kronstad. Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp holdt appell:

– Medbestemmelse en forutsetning for å lykkes

Se også generalsekretærens innlegg i Forskerforum nr. 10/2017

Se også lokallagets nettsider som har mye aktuelt stoff om saken.

Omtale i nettavisen På Høyden:

Vil ha forhandlinger om åpent landskap (25.10.17)

Overlegen leste all forskning om åpne landskap. Han fant bare helseskader og produktivitetstap (10.10.17)

HVL-ledelsen vil ta bort cellekontorene (27.09.17)

Fryktar kontora forsvinn i nytt bygg (20.09.17)

Artikler i Forskerforum

− Kontorlandskap er ikke framtidsrettet (24.03.23)

Dårligere arbeidsmiljø med kontorlandskap (11.11.20)

– Ein kan ikkje snikinnføre heimekontor som varig løysing (27.08.20) – intervju med Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Vil regjeringen at færre ansatte skal møte på jobb? (27.08.20) – innlegg av Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

– Covid-19 vil påvirke behovet for arealer i statlige bygg (17.08.20) – innlegg av statssekretær Paal Pedersen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Den rigide arealnormen for statlige bygg må endres (01.07.20) – innlegg av Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Studie: Åpent kontorlandskap gir deg dobbelt så stor risiko for å bli ufør (21.06.20)

Statsbygg må redegjøre for smittefare i åpne landskap. Det kan få betydning for universitetene (14.05.20)

Statsbygg vil tenke nytt om kontorer i akademia (23.02.20)

Kontorlandskap: Tillitsvalgte sier de ikke ble tatt med på råd. Rektor nekter å svare på kritikken (09.05.19)

– Det kom bare et direktiv fra oven om at man måtte ha hundre prosent åpne kontorlandskap (05.03.19)

Da åpent kontorlandskap ble innført, begynte folk å snakke mindre sammen (28.10.18)

Hun vil at forskere skal ut av cellekontorene (10.06.18)

– Man vet ikke konsekvensen av åpent kontorlandskap (25.04.18)

Ber Forskerforbundet bruke utestemmen i kontorlandskap-debatten (03.04.18)

Samler underskrifter for å si nei til åpent kontorlandskap (22.03.18)

Fremtidens kontorløsninger lages nå (14.03.18) – innlegg av Statsbyggs adm. direktør Harald Nikolaisen.

– Åpent kontorlandskap vil ramme studentene (19.02.18)

Det er mulig kontorlandskap passer i enkelte sektorer. Akademia er ikke en slik sektor (19.02.18) – innlegg av professor Kristin Killie, førsteamanuensis Annelise Brox Larsen og førstelektor Kirsten Sivertsen Worum, UiT.

«Jeg kjenner ingen som trives i åpne kontorlandskap» (05.01.18) – innlegg av professor Olav Torvund.

Krangler om åpent kontorlandskap: – Statsbygg opptrer arrogant (02.01.18)

Statsbygg samarbeider med institusjonen om kontorløsninger (30.11.17) – innlegg av Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim.

De ansatte må få være med å bestemme i byggeprosjekter (29.11.17) – innlegg av Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.

– Jeg er nokså skeptisk til åpent kontorlandskap (28.11.17) – reportasje fra Høgskulen på Vestlandet i nr. 10/2017

Åpne kontorlandskap eller cellekontorer? (08.10.15) – kronikk av Jan Kristian Karlsen i nr. 8/2015

Forskning i åpent kontorlandskap (10.06.15) – artikkel i nr. 6/2015

Et eget rom (05.05.15) – reportasje i nr. 5/2015

Andre medieoppslag

Khrono: Åpne kontorløsninger er dårlig samfunns­økonomi (24.06.22) – innlegg av Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Khrono: Tomme kontorlandskap i nybygg: – Bekymret for at mange holder seg aktivt borte (01.06.22)

Universitetsavisa NTNU: – Statens arealnorm ligger fast (06.05.22)

Universitetsavisa NTNU: Mener Statsbygg bruker krav om kostnadskutt til å kutte i areal (06.05.22)

Khrono: – Statsbygg gjengir våre sykefravær-funn feil (25.02.21)

Khrono: Statsbygg: Fleksible kontor gir ikke økt sykefravær (22.02.21)

Khrono: – Hjemmekontor blir stor fristelse for arbeidsgivere (03.12.20)

Khrono: Statsbygg: Enmeters­regel spiser mye kontorareal (02.12.20)

Khrono: Koronapandemien gir argumenter for enekontor (29.11.20)

Universitetsavisa NTNU: Har kontorlandskap, nå vil de bygge flere enekontor (06.11.20)

NRK.no: Her får bare halvparten av de ansatte komme på jobb (25.08.20)

NRK.no: Åpent kontorlandskap gir deg dobbelt så stor risiko for å bli ufør, ifølge STAMI (21.06.20)

Khrono: Smitteekspert trekker fram åpent kontorlandskap som høyrisiko (22.05.20)

Dagsavisen: Smittefare i åpent kontorlandskap: Skal gjøre nye vurderinger av regjeringskvartalet (14.05.20)

Aftenposten: Hvorfor vet vi så lite om hva som er gode kontorløsninger? (02.02.20) – innlegg av Statsbyggs direktør Harald Nikolaisen

NRK: Statlig forskning: Høyere sykefravær med kontorlandskap (27.12.19)

Khrono: Svensk universitet vraker åpent kontorlandskap. Pris: 20 millioner (11.12.19)

Khrono: Utsikt over åpent landskap (10.12.19)

Dagsavisen: Alle gjør det dårligere i åpne kontorlandskap. Noen enda dårligere enn andre. Forskere vet hvorfor (27.11.19)

Khrono: Staten skal kutte leiekostnader med 15 prosent – slik kan det påvirke universiteter og høgskoler (06.10.19)

Universitetsavisa NTNU: Åpne kontorlandskap gir økt stress og sykefravær (01.10.19) – kommentar av Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind

Universitetsavisa NTNU: Mener kontor uten fast plass kan gi helsefordel (01.10.19)

Dagsavisen: Vi må unngå tidenes byggetabbe (23.05.19) – debattinnlegg av fagforeningene i departementene; NTL, Unio, Parat og Akademikerne

Khrono: NTL vil ha forhandlinger om kontorlandskapet på nye Kronstad. Etterlyser respons fra høgskoleledelsen (18.05.19)

Khrono: Ansatte føler seg overkjørt og institutt vil ikke flytte inn i nytt bygg. Fortsatt strid om åpent kontorlandskap i vest. (27.02.19)

På Høyden: – Kampen står om enda mindre kontor (25.01.19)

Dagsavisen: – Nye regler for åpent kontorlandskap bryter med loven (07.01.19)

På Høyden: Kontor – alt – delete (12.11.18) – debattinnlegg av Statsbyggs adm. direktør Harald Nikolaisen

Universitetsavisa NTNU: Kunnskapsdepartementet forutsetter at institusjonene tar ansvaret for medvirkning på alvor (05.11.18)

Universitetsavisa NTNU: Universitetenes hovedverneombud med felles «bekymringsmelding» (24.10.18)

På Høyden: Slik ble en arealnorm uten forankring i forskning norsk standard (21.09.18)

Kronikk (NRK Ytring): Erkjennelser fra et åpent landskap (24.06.18)

Debattinnlegg i Aftenposten: Hvorfor så trangt i Regjeringskvartalet, statsråd Mæland? (19.06.18)

Universitetsavisa NTNU: Fritt plassvalg fungerer bedre enn faste plasser (14.06.18)

Aftenposten: Cellekontor eller kontorlandskap? Dette sier forskningen om hva som er best (25.02.18) – innlegg av Oddvar Skjæveland og Frode Thuen

Universitetsavisa NTNU: Fortvilte NTNU-ansatte i Brennpunkt-dokumentar (25.04.18)

Universitetsavisa NTNU: Vil ha kontor framfor areal til studentene (22.03.18)

Khrono: Underskriftskampanje mot kontor i landskap (21.03.18)

Universitetsavisa NTNU: Fire av fem ansatte må jobbe i åpent landskap (20.03.18)

Khrono: Stor skepsis mot planer om åpent kontorlandskap i Tromsø (18.03.18)

Khrono: Opprør fra nord til sør mot modeller for åpent landskap (22.02.18)

Dagbladet: Stadig flere forteller om ulempene ved åpne kontorlandskap. Likevel blir det flere av dem (08.02.18) – kommentar av Inger Merete Hobbelstad.

Universitetsavisa NTNU: Vil bygge mer for å få plass til kontorer (11.12.17) – motstanden mot åpent kontorlandskap er stor ved NTNU.

Tidningen Curie: Öppna landskap – inget som gynnar kreativiteten (28.11.17) – om Niagarahuset ved Malmø högskole.

Universitetsavisa NTNU: Malmø-ledelsen gjør retrett om åpent landskap og clean desk (03.10.17)

Arkitekturnytt: Betydelige ulemper ved åpne kontorlandskap (14.09.17)

Klassekampen: Må forske i åpent kontor (12.08.17)

Klassekampen: Mister fast kontorplass (11.08.17)

Aftenposten: Krangler om hvordan byråkratene skal sitte i det nye regjeringskvartalet (08.12.16)

Universitetsavisa NTNU: Forskere i Malmø flykter fra flexikontorene og drar hjem (28.11.16) – om Niagarahuset ved Malmø högskole.

Universitetsavisa NTNU: Slakt av åpent landskap ble liggende i skuffen (27.06.16)

Bygg.no: Nå skal ingen statlige kontorplasser bygges større enn 23 kvadratmeter per ansatt (04.02.16) – omtale av rundskrivet med ny arealnorm.

FriFagbevegelse.no: Frykter ansatte stues sammen i nytt regjeringskvartal (12.11.15)

Dagens Næringsliv: Ansatte hater det – og sjefene sparer seg til fant (29.08.14) – omtale av undersøkelse blant norske arbeidstakere.

E24: Forsker slakter åpne kontorlandskap (22.12.13)

Kontorlandskap, til skade eller gagn?

Av Bjørn Arne Øvrebø, NAV Arbeidslivssenter i Hordaland.
Artikkel i tidsskriftet Ramazzini nr. 2/2017, utgitt av Norsk forening for arbeidsmedisin.

Last ned pdf av tidsskriftet her

Underskriftskampanje

En underskriftskampanje med utspring i Tromsø ber regjeringen ta grep for å gjøre cellekontor til normen ved nybygg i høyere utdanningssektor. Professor Kristin Killie ved UiT Norges arktiske universitet startet kampanjen, som har samlet 1 200 underskrifter.

Tips oss gjerne om aktuelt stoff om dette temaet!

  • Del denne siden: