Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Universitets- og høyskolelovutvalget

(01.02.19) Universitets- og høyskolelovutvalget skal gjennomgå regelverket for universiteter og høyskoler og regelverket for studentvelferd. Utvalget skal levere en NOU innen 1. februar 2020.

Utvalget skal foreslå et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter for universitetene og høyskolene, og for studenter og ansatte.

Utvalget har opprettet et eget nettsted der de tar imot innspill til arbeidet.

Innspillsmøter

Utvalgsleder Helga Aune møter Forskerforbundets Hovedstyre torsdag 7. mars til en samtale og innspill til utvalgets arbeid.

Det er planlagt følgende innspillsmøter utover våren 2019:

  • Innspillsmøte om studentrettigheter og studentvelferd, 6. mars 2019 på Universitetet i Bergen
  • Innspillmøte om samarbeid mellom UH-sektoren og næringslivet 27. mars 2019, Kristiansand
  • Innspillmøte om digitalisering og teknologi 7.-8. mai 2019, Tromsø

Utvalget arrangerte et nytt innspillsmøte 30. januar 2019 der temaet var ansettelse og karriereveier i UH-sektoren. Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp holder innlegg på vegne av Unio, LO og YS.

Utvalget inviterte fagforeningene til innspillsmøte 5. desember 2018 om regelverket for ansettelser ved universiteter og høyskoler, og ba om skriftlige innspill.

Oppnevning av utvalget

Universitets- og høyskolelovutvalget ble oppnevnt av regjeringen 22. juni 2018.

Mandat og mulighetsstudie

I forkant av oppnevning av lovutvalget ba Kunnskapsdepartementet i brev 6. mars 2018 om innspill til utvalgets mandat. Etter høringsrunden ble mandatet for utvalget fastsatt 13. juli 2018.

I det samme brevet tok departementet også opp spørsmålet om institusjonenes tilknytningsform:
«Departementet vil [derfor] gjennomføre en mulighetsstudie for å se på ulike tilknytningsformer for statlige universiteter og høyskoler, f.eks. en foretaksmodell, for å sikre mer uavhengige institusjoner.»

Mulighetsstudien ble gjennomført av en interdepartemental arbeidsgruppe som leverte sin rapport 21. desember 2018. Kunnskapsdepartementet offentliggjorte 14. januar 2019 at det ikke er aktuelt å gå videre med en foretaksmodell.

Bakgrunn

Siste gang regelverket for universiteter og høyskoler ble helhetlig vurdert var i NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler. Blant annet på bakgrunn av dette ble universitets- og høyskoleloven vedtatt av Stortinget i 2005, og ga for første gang en felles lov for statlige og private universiteter og høyskoler.

  • Del denne siden: