Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Struktur i høyere utdanning

(24.03.17) I januar 2014 startet regjeringen arbeidet med en stortingsmelding om hvilken struktur vi skal ha i norsk høyere utdanning. Stortingsmeldingen "Konsentrasjon for kvalitet" ble lagt frem fredag 27. mars og behandlet i Stortinget 11. juni 2015.

Følg med på Kunnskapsdepartementets sider for siste nytt om strukturen i høyere utdanning

Strukturkart (per 2017)

Historikk

I forkant av stortingsmeldingen om struktur ble alle de statlige universitetene og høyskolene våren 2014 bedt om å vurdere hvordan den enkelte institusjon skal finne sin posisjon i et landskap med færre institusjoner og tydelige forventninger til akademisk standard. Innspillene fra institusjonene er samlet her.

Kunnskapsministeren hadde dialogmøter med universiteter og høyskoler høsten 2014 om deres foreløpige innspill. Forskerforbundet har laget et samledokument med sammenfatning av innspillene.

I kunnskapsministerens tale til Kontaktkonferansen for universiteter og høyskoler 20. januar 2015 var strukturen i høyere utdanning et sentralt tema. Les talen her

Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 3. november 2014 innledet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om regjeringens politikk og arbeid med strukturmeldingen.

Strukturmeldingen

Regjeringen vil øke kvaliteten i universitets- og høyskolesektoren, og varsler endringer i både struktur og innhold. Stortingsmeldingen (Meld.St. nr. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet – strukturreform i universitets- og høyskolesektoren) ble lagt frem i statsråd fredag 27. mars 2015.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte hovedtrekkene i meldingen på en pressekonferanse onsdag 25. mars, og på Unios konferanse for høyere utdanning og forskning senere samme dag.

Strukturmeldingen inneholder også en drøfting av finansieringssystemet for UH-sektoren og forslagene fra ekspertgruppen. Regjeringen la frem konkrete endringsforslag i forslaget til statsbudsjett for 2016.

Stortingets behandling

Forskerforbundet deltok på Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomités høring om strukturmeldingen tirsdag 28. april. Komiteen avga sin innstilling 4. juni 2015 og Stortinget behandlet innstillingen torsdag 11. juni. Få oversikt over Stortingets behandling her.

I forkant av høringen på Stortinget sendte Forskerforbundet et notat til komiteen med kommentarer til meldingen. Forskerforbundet og Unio sendte også et notat med supplerende kommentarer til komiteen i etterkant av høringen.

Oppfølging fra Kunnskapsdepartementet

Styring og ledelse

Forslag om endring av universitets- og høgskoleloven ble sendt på høring i juni 2015. Departementet foreslo at ekstern styreleder og ansatt rektor blir hovedmodellen for styring og ledelse.

Endringer i finansieringssystemet

Kunnskapsdepartementet vurderte forslagene fra ekspertgruppen med sikte på å gjennomføre endringer i finansieringssystemet. Regjeringens forslag til endringer i finansieringssystemet ble lagt frem i oktober 2015 i forbindelse med statsbudsjettet for 2016.

Forskerforbundet mener

Forskerforbundets standpunkt er at sammenslåinger i forsknings- og kunnskapssektoren må være frivillige, ha økt kvalitet som målsetting og være forankret i institusjonene. Les mer i Arbeidsprogram 2016–2018 ("Samarbeid og arbeidsdeling")

I vårt innspill til statsbudsjettet for 2016 foreslo Forskerforbundet at det avsettes 100 mill kroner i omstillingsmidler til universitets- og høyskolesektoren. Vi vet at omstillinger er krevende og kostbare for institusjonene og de ansatte. Det er derfor nødvendig å bevilge omstillingsmidler slik at endringene blir minst mulig belastende for de ansatte, og ikke belaster institusjonenes økonomi. Bare slik vil det være mulig for de ansatte å opprettholde kvaliteten på utdanningene og forskningen. Les mer i innspill til statsbudsjettet 2016

Dagens modell for styring og ledelse, med valgt rektor som hovedregel og der institusjonene selv kan vedta tilsatt rektor, ivaretar på en god måte institusjonenes behov for ulike løsninger. Denne modellen understøtter institusjonenes autonomi og faglige uavhengighet. Forskerforbundet gikk derfor mot forslaget om å endre universitets- og høyskoleloven slik at ekstern styreleder og ansatt rektor blir hovedmodell for styring og ledelse av universitetene og høyskolene.

Forskerforbundet er svært bekymret for signalet regjeringen sender om at den resultatbaserte andelen av rammebevilgningen skal økes over tid. Det vil gi mer kortsiktig finansiering, mer midlertidig tilsetting, mer tid på søknadsskriving og konkurranse fremfor undervisning og forskning for de ansatte. Vi mener dette er dårlig bruk av ressursene og at det gir dårligere kvalitet i forskning og utdanning.

  • Del denne siden: