Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

(18.09.17) Regjeringen la frem sin langtidsplan for forskning og høyere utdanning 3. oktober 2014. Planen ble vedtatt i Stortinget 3. februar 2015. Langtidsplanen skal revideres i 2018.

Illustrasjon: Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

(Illustrasjon: Langtidsplan for forskning og høyere utdanning) KD

Revisjon av langtidsplanen i 2018

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning skal revideres i 2018, og Kunnskapsdepartementet har bedt om skriftlige innspill til revisjonen innen 15. september 2017.

Forskerforbundets Hovedstyre møtte statssekretær Bjørn Haugstad tirsdag 9. mai 2017 for å gi sine første innspill til revisjonen av langtidsplanen. Hovedstyret vedtok det skriftlige innspillet fra Forskerforbundet til Kunnskapsdepartementet på styremøtet i september 2017. Lokallag og foreninger var bedt om å sende sine innspill til sekretariatet innen 30. juni.

Mandag 12. juni 2017 arrangerte Kunnskapsdepartementet en innspillskonferanse i forbindelse med revisjonen av langtidsplanen. Dagen etter, 13. juni, lanseres OECDs rapport med gjennomgang av den norske politikken for forskning og høyere utdanning.

Som forberedelse til revisjonen var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på en innspillsturné våren 2017. Sammen med statssekretær Bjørn Haugstad besøkte han over 20 institusjoner i Norge for å snakke med forskere om langtidsplanen. Turneen startet i Bergen 23. mars 2017, skriver UiBs nettavis På Høyden.

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget holdt åpen høring om langtidsplanen tirsdag 6. januar 2015. Forskerforbundet deltok på høringsmøtet. Komiteen avga sin innstilling om langtidsplanen 27. januar 2015.

Regjeringen la frem den første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i form av en melding til Stortinget onsdag 8. oktober 2014.

Forskerforbundet foreslo at langtidsplanen bør bli kunnskapssektorens svar på transportsektorens Nasjonal transportplan; en Nasjonal kunnskapsplan.

Bakgrunn

Regjeringen Stoltenberg varslet i stortingsmeldingen om forskning som ble lagt frem våren 2013 at den ville utvikle en nasjonal langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Langtidsplanen skal inneholde politiske prioriteringer for forskning og høyere utdanning i et tiårsperspektiv, og prioriteringene skal legge føringer for hvordan vi innretter investeringer i kunnskapsbygg, forskningsinfrastruktur, stipendiater og studieplasser. Langtidsplanen skal sikre forutsigbarhet, åpenhet og langsiktighet rundt nasjonale kunnskapsinvesteringer.

På Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 5. november 2013 bekreftet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at han ville legge fram en langtidsplan for forskning og høyere utdanning i løpet av høsten 2014.

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning var også et av kunnskapsministerens syv punkter for høyere kvalitet i høyere utdanning og forskning. De syv punktene ble presentert på regjeringens kontaktkonferanse for universitets- og høyskolesektoren 14. januar 2014.

Kunnskapsministeren offentliggjorde regjeringens prioriteringer i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning på NIFUs årskonferanse fredag 23. mai 2014.

Stortinget sluttet seg til forslaget om utvikling av en slik langtidsplan i sin behandling av Forskningsmeldingen i juni 2013.

Forskerforbundets politikk

Forskerforbundet støttet forslaget om en langtidsplan for forskning da det ble fremmet i Forskningsmeldingen, og har i innpill til Solberg-regjeringen bedt om at arbeidet med en langtidsplan videreføres.

Partienes synspunkter

Da Forskerforbundet stilte spørsmål til de politiske partiene i forkant av stortingsvalget 2013 svarte Ap, SV, SP, KrF og V at de ønsket en langtidsplan for forskning. I Stortingets behandling av Forskningsmeldingen var alle partier unntatt Høyre positive til langtidsplanen.

Invitasjon til innspill til langtidsplanen

1. juli 2013 sendte Kunnskapsdepartementet ut en invitasjon til å komme med innspill til arbeidet med langtidsplanen. Svarfristen var satt til 15. oktober 2013.

  • Del denne siden: