Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Notat fra Formidlingsutvalg II

(11.05.06) Universitets- og høgskolerådets Formidlingsutvalg II har sendt ut et notat som oppsummerer arbeidet i utvalget så langt. Utvalget har i oppdrag å foreslå indikatorer for en formidlingskomponent i finansieringen av universiteter og høyskoler.

Utdannings- og forskningsdepartementet annonserte i budsjettproposisjonen for 2004 et ønske om å få en egen komponent for belønning av formidling i finansieringen av universiteter og høgskoler. Universitets- og høgskolerådet (UHR) oppnevnte på oppdrag fra departementet et formidlingsutvalg.

Utvalget skulle foreta en hensiktsmessig avgrensing av formidlingsbegrepet og foreslå relevante indikatorer for å fange opp sentrale deler av formidlingsaktiviteten ved universiteter og høgskoler. 30. juni 2005 leverte utvalget innstillingen "Sammen om kunnskap".

I budsjettproposisjonen for 2006 skrev departementet at en vil arbeide videre med en egen komponenet for fomidling, og at det i den sammenheng vil være naturlig å gå videre med noen av de indikatorene som er foreslått av formidlingsutvalget, samt finne formålstjenlige indikatorer som tar opp i seg aktiviteter rettet mot nyskaping og innovasjon. Med bakgrunn i dette har UHR oppnevt en styringsgruppe for Formidlingsprosjektet II, som skal avlevere sin innstilling 1. juli 2006.

Formidlingsutvalg II har nå skrevet et notat som oppsummerer arbeidet i utvalget så langt. Notatet er sendt UHRs medlemsinstitusjoner, og utvalget har bedt om innspill innen 23. mai.

Les notatet fra utvalget