Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Finansieringssystem for forskningsinstituttene

(05.01.15) Fra 2009 ble det innført et nytt, resultatbasert finansieringssystem for instituttsektoren. Statlig basisfinansiering av forskningsinstituttene gis årlig til 48 forskningsinstitutter. Ordningen forvaltes av Forskningsrådet.

Basisfinansieringen er todelt og består i dag av grunnbevilgning og strategiske instituttsatsinger. Grunnbevilgningen har både en fast del og en resultatbasert del.

Den resultatbaserte delen av grunnbevilgningen skal stimulere instituttene til å finne en god balanse mellom kvalitet og relevans i forskningen, og fordeles etter oppnådde resultater på disse fire indikatorene, vektet med en relevanskomponent:

 • nasjonale oppdragsinntekter
 • vitenskapelig publisering 
 • internasjonale inntekter
 • avlagte doktorgrader

Tilsammen er 48 institutter omfattet av den statlige basisfinansieringsordningen.

Basisfinansieringsordningen for instituttsektoren ble fastsatt ved Kongelig resolusjon 19. desember 2008 og etablert med virkning fra 2009. Ordningen ble evaluert i 2012. I de reviderteretningslinjene fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. juli 2013, er det foretatt endringer som skal gjøre ordningen enklere og mer fremtidsrettet, og med tydelige insentiver til instituttene.

Bakgrunn

I St.meld. nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskning (Forskningsmeldingen) var det en gjennomgang av den norske instituttsektoren, og det ble tatt til orde for å endre systemet for statlig basisfinansiering av instituttene.

Det var 61 institutter som fikk statlig basisfinansiering etter den gamle ordningen, og basisbevilgningen utgjorde i gjennomsnitt 14 % av de samlede inntektene til instituttene. Det var imidlertid store forskjeller mellom instituttene, både når det gjelder nivå, innretning og føringer på bevilgningene.

Forskningsrådet ble bedt om å utarbeide et forslag til nytt finansieringssystem for forskningsinstituttene, der tildeling av grunnbevilgning skjer etter resultat og blir regnet ut etter indikatorer for kvalitet og relevans. Forskningsrådet la fram sitt forslag til nytt basisfinansieringssystem for instituttsektoren 10. oktober 2006.

Hovedprinsipper

I St.prp. nr. 1 (2007-2008), forslag til statsbudsjett for 2008, skisserte Kunnskapsdepartementet noen hovedprinsipper som vil bli lagt til grunn for et nytt, resultatbasert finansieringssystem for instituttsektoren fra 2009:

 • Hovedformålet for forskningsinstituttsektoren er å være en god leverandør av anvendt forskning til næringsliv, forvaltning og hele samfunnet.
 • Hovedformålet med den statlige basisbevilgningen skal fremdeles være å sikre dette ved å gi instituttene rom for langsiktig kunnskaps- og kompetanseoppbygging.
 • Formålet med det nye finansieringssystemet skal være å fordele deler av basisbevilgningene etter oppnådde resultater, på en måte som premierer både kvalitet og relevans.
 • Omfordeling mellom instituttene skal ikke være et mål i seg selv, men et middel for å skape reelle incentiver i den nye ordningen.

Omfang

I alt 48 institutter omfattes av basisfinansieringen. Instituttene er fordelt på fire fordelingsarenaer ut fra faglig tilhørighet:

Miljøinstitutter
– Klima- og miljøverndepartementet
Primærnæringsinstitutter
– Landbruks- og matdepartementet
– Nærings- og fiskeridepartementet
Samfunnsvitenskapelige institutter
– Kunnskapsdepartementet
– Utenriksdepartementet
Teknisk-industrielle institutter
– Nærings- og fiskeridepartementet

Instituttene i ordningen må blant annet oppfylle følgende krav:

 • drive forskning som er av interesse for norsk næringsliv, forvaltning eller samfunnsliv
 • ha faglig og vitenskapelig kompetanse som bl.a. kommer til uttrykk gjennom vitenskapelig publisering
 • ha tilstrekkelig stor forskningsaktivitet til at det skjer reell kompetranseoppbygging i organisasjonen
 • delta i en åpen konkurranse om nasjonale og internasjonale forskningsmidler
 • inngå i en hensiktsmessig arbeidsdeling i det norske forskningssystemet
 • ikke betale utbytte eller gi andre direkte eller indirekte fordeler til eier eller nærstående

Les mer:

Utdyping av krav til basisfinansiering av instituttene (01.09.14)
Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter – reviderte retningslinjer (01.07.13)
Evaluering av basisfinansieringen (30.08.12)
Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter – fastsatt ved kgl. res. (19.12.08)
Ny finansiering av forskningsinstitutter (19.12.08)
Kunnskapsdepartementet: St.prp. nr. 1 (2008-2009) – se s. 188-190
Kunnskapsdepartementet: St.prp. nr. 1 (2007-2008) – se s. 176-177
Kunnskapsdepartementet: Nytt finansieringssystem for forskningsinstituttene (10.10.06)
Nytt basisfinansieringssystem for instituttsektoren. Forslag fra Norges forskningsråd (10.10.06)

 

artikkel oppdatert 050115