Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Logo Ap

Svar fra Arbeiderpartiet

(01.08.13) Arbeiderpartiets svar på Forskerforbundets syv spørsmål til partiene.

Jens Stoltenberg

(Jens Stoltenberg) Foto: Ap

1. Bør Norge ta mål av seg til å trappe opp forskningsinnsatsen på nivå med de andre nordiske landene?

Ja. Arbeiderpartiet vil jobbe for at forskningsinnsatsen skal utgjøre 3 % av BNP.

2. Hvordan vil dere sikre større samordning av forskningsinnsatsen i Norge?

Gjennom en 10-årig nasjonal plan for forskning.

3. Instituttsektoren står for 1/5 av forskningsinnsatsen i Norge. Hvordan vil dere sikre akademisk frihet for de som jobber i instituttsektoren?

Forskningsinstituttene leverer anvendt forskning til brukere i næringsliv og offentlig forvaltning. Arbeiderpartiet vil nedfelle akademisk frihet og ansvar i retningslinjene for basisfinansiering for forskningsinstituttene, men akademisk frihet i denne sektoren bør tilpasses virksomhetens egenart.

4. Startlønnen for lektorer i skoleverket er fra 50 000 til 70 000 kroner høyere enn startlønnen til høyskole- og universitetslektorer som skal utdanne lærerne. Hvordan vil dere sikre konkurransedyktig lønn for ansatte i akademia?

Lønn er et spørsmål mellom de berørte partene. Arbeidrpartiet tar ikke stilling til lønnsforhandlinger.

5. En undersøkelse fra AFI i 2012 viser at norske forskere jobber 48 timer i uken, og at forskningsplikten ofte må tas utenfor normal arbeidstid. Hva vil dere gjøre for å endre på dette?

Stortinget har vedtatt at finansieringssystemet for universiteter og høyskoler skal gjennomgås, for å sikre økt kvalitet i forskning og utdanning. Det er naturlig at dette blir et tema i en slik gjennomgang.

6. Bruken av midlertidig tilsetting i akademia er langt høyere enn i arbeidslivet for øvrig. 14,8% i saksbehandler-/utrederstillinger og 18,8% i undervisnings- og forskerstillinger mot 8,4% ellers i arbeidslivet. Og da er åremålsstillinger holdt utenfor. Hvordan vil dere redusere midlertidigheten i akademia?

For Arbeiderpartiet er det et viktig mål i seg selv å få ned bruken av midlertidighet i sektoren. Også forskere har krav på et ryddig arbeidsliv. Og skal vi sikre god rekruttering av de beste hodene, ikke minst blant kvinner, må midlertidigheten ned. Stortinget har vedtatt at det skal etableres en plan for reduksjon av midlertidige stillinger. Det problemene er størst kan institusjonene bli bedt om å utarbeide lokale handlingsplaner for reduksjon av midlertidighet. Det er et virkemiddel Ap emner bør brukes aktivt. Det kan også bli aktuelt å vurdere økonomiske virkemidler.

7. I 2012 manglet det fullfinansiering for 28% av de produserte studiepoengene. Samtidig avgjør studentenes studievalg i stor grad dimensjoneringen av studieplassene i høyere utdanning. Bør det være slik i fremtiden?

På grunn av ungdomsbølgen som har intruffet UH-sektoren de siste årene, har det vært nødvendig med en storstilt økning av studieplasser. Norge er det landet i OECD som bruker mest penger per student i offentlige bevilgninger, med hele 80 prosent over gjennomsnittet i OECD. Når det er sagt, er dette spørsmål som er viktig å få en god faglig analyse av når utvalget som skal gjennomgå finansiering og kvalitet i høyere utdanning legger fram sin innstilling.

  • Del denne siden: