Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Utdanningslinja (2009)

I stortingsmeldinga om kompetansepolitikk, St.meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja foreslår regjeringen flere tiltak for å styrke samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidslivet. Egne råd for samarbeid med arbeidslivet foreslås opprettet ved hver institusjon.

– Vi ønsker å opprette råd for samarbeid med arbeidslivet ved alle universiteter og høyskoler. I tillegg ber vi om forslag på hvordan bachelor-graden kan bli mer yrkesrettet. Disse studiene må gjøres mer relevante slik at de passer til etterspørselen i næringslivet, samtidig som vi ikke mister den vitenskapelige forankringen i fagene, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i en pressemelding da meldinga ble lagt fram.

St. meld. nr. 44 (2008-2009) ”Utdanningslinja”, tar for seg hele utdanningssystemet, men vektlegger særlig ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæringen.

Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité arrangerte åpen høring om meldinga 4. februar 2010. Komiteen avga sin innstilling 18. mars 2010.

Les pressemelding fra Kunnskapsdepartementet (12.06.09)
Sammendrag av stortingsmeldinga
St. meld. nr. 44 (2008-2009)

Forskerforbundets kommentarer til meldinga (26.01.10)

Innst. 192 S (2009–2010) (18.03.10)
Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om "Utdanningslinja".