Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

(16.06.17) Stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» ble lagt frem fredag 27. januar og vedtatt av Stortinget 7. juni 2017.

Stortingets behandling

KUF-komiteen har avgitt sin innstilling om meldingen 30. mai. Debatt og vedtak i Stortinget foregår onsdag 7. juni.

Forskerforbundet deltok på høringen i KUF-komiteen 15. mars, og leverte et notat til komiteen med våre foreløpige kommentarer. Vi har også skrevet et mer utfyllende notat med kommentarer, der vi har fått innspill fra ekspertgruppen som også utarbeidet innspill til meldingen i forkant.

Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

Våre reaksjoner på meldingen

Kontaktkonferansen 2017

Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning var hovedtema på Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse som ble arrangert 17. januar 2017, 10 dager før meldingen ble lagt frem.

Innspill til meldingen

I forbindelse med meldingsarbeidet sendte kunnskapsministeren en bestilling til alle UH-institusjonene (svarfrist 1. juli 2016), samt en innspillsinvitasjon til andre aktører i UH-sektoren (svarfrist 1. juni 2016). Alle innkomne innspill til stortingsmeldingen er lagt ut på denne nettsida.

Forskerforbundets arbeid med meldingen i forkant

Hovedstyret oppnevnte en ekspertgruppe som skulle gi innspill til styrets arbeid med meldingen. Ekspertgruppen har disse medlemmene:

  • Dagrun Aarø Engen, NTNU
  • Ragnhild Evensen, Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Gunn H. Engelsrud, Norges idrettshøgskole
  • Vigdis Vandvik, Universitetet i Bergen.

Ekspertutvalget leverte sitt skriftlige innspill til Hovedstyret i mai 2016. Dette ble med små justeringer vedtatt av Hovedstyret 9. juni, og oversendt Kunnskapsdepartementet 10. juni 2016.

Bakgrunn

Høsten 2014 la regjeringen frem Meld.St. nr. 7 (2014–2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024. Der er det satt tre overordnede mål for norsk høyere utdanning og forskning:

  1. Styrke konkurransekraft og innovasjonsevne.
  2. Løse store samfunnsutfordringer.
  3. Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet.

Strukturmeldingen – Meld. St. nr. 18 (2014–2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren ble lagt frem våren 2015. Regjeringen varslet da at den ville følge opp strukturmeldingen med en egen stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning.

  • Del denne siden: