Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundets forslag til tiltak for redusert midlertidighet i akademia

(24.03.10) Etablér følgende målsetting: andelen midlertidig tilsetting i ordinære stillinger ved statlige universiteter og høyskoler skal ikke være høyere enn i arbeidslivet forøvrig.

Universitets- og høyskolesektoren har utvidet adgang til å tilsette midlertidig i forhold til hva som er tilfelle i arbeidslivet for øvrig. Dette gjelder både i stillingene som stipendiat, postdoktor og i timelærerstilling, samt adgang til å tilsette administrative ledere på åremål etter universitets- og høyskoleloven.

Spesielt mindre private virksomheter kan ha større behov for den fleksibiliteten som ligger i midlertidig tilsetting enn staten. Og det kan for eksempel neppe sies å være større behov for midlertidig tilsetting ved statlige høgskoler enn ved private høgskoler. Det er derfor ingen grunn til at bruken av midlertidig tilsetting i ordinære stillinger i statlig universitets- og høyskolesektor skal være høyere enn i arbeidslivet for øvrig.

Bruk styringsdialogen for å be om rapportering på bruk av midlertidig tilsetting samt gjennomgang av praksis.
Lag en handlingsplan der styringsdialogen er et viktig instrument. Lag oversikter over bruken av midlertidig tilsetting og følg med på nivået. Hold frem de gode eksemplene, som f.eks. NHH og de private institusjonene. Oppfordre til mer aktiv bruk av personalplanlegging.

Tjenestemannsloven med forskrift gir særlig to åpninger for utvidet bruk av midlertidig tilsetting som bør fjernes.
a) Tjenestemannslovens § 3 nr 2 a) ”Tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag” er ut fra Forskerforbundets erfaring en av de meste brukte og misbrukte hjemlene for midlertidig tilsetting. En innstramming her vil kunne ha vesentlig betydning. Den må endres slik at den blir i samsvar med arbeidsmiljølovens § 14-9 nr 1 (a) ”når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten”.

b) Forskrift til tjenestemannsloven, § 2 nr 3: Det fremgår av forskriftens § 2 nr 3 at vikar for innehaver av vitenskapelig stilling ikke oppnår stillingsvern selv om vikariatet har vart i mer enn 4 år. Konsekvensen av dette er at vikarer i vitenskapelige stillinger kan gå midlertidig tilsatt i årevis uten å oppnå sterkt stillingsvern.

Styrk stillingsvernet for ansatte på ekstern finansiering.
Statlige ansatte på eksternt finansierte oppdrag har et vesentlig dårligere stillingsvern enn andre statlige ansatte. Fjern forskriftens § 7 nr 2 b) (til tjenestemannsloven) slik at undervisnings- og forskningspersonale på eksterne oppdrag får fortrinnsrett som alle andre yrkesgrupper på eksternt finansierte oppdrag. Dette vil forplikte arbeidsgiverne til å prøve å finne alternative passende stillinger når arbeidsforholdet opphører, og dermed mulighet for fortsatt å kunne nyttiggjøre seg deres kompetanse.

Begrepet ”eksternt finansiert” må defineres slik at statlige midler ikke svekker stillingsvernet for de ansatte.
Ekstern finansiering er en viktig del av institusjonenes finansiering og medfører at de som ansettes på slike midler har dårligere stillingsvern enn andre ansatte. Finansiering fra eget fagdepartement regnes ikke som ekstern, mens finansiering fra annet fagdepartement regnes som ekstern. De som tilsettes på midler fra andre statlige etater og organer får dermed svakere stillingsvern selv om finansieringen kommer over statsbudsjettet.

For å unngå misbruk av postdoktorordningen må forskrift for tilsetting i stilling som postdoktor endres slik at det bare kan ilegges maksimum inntil 1 års pliktarbeid.
Man kan også vurdere endringer som tydeliggjør formålet med postdoktorordningen. Dette er viktig for å hindre misbruk av ordningen.

Forskrift for postdoktor og stipendiat må hjemles i tjenestemannsloven slik at den uomtvistelig gjelder alle statlige etater.
I dag opplever vi at statlige etater utenfor universitets- og høyskolesektoren tilsetter i disse stillingene uten at de følger forskriften som angir de formelle kravene til innholdet i stillingene. For å unngå misbruk av stillingene er det nødvendig å tydeliggjøre at de formelle kravene gjelder alle som benytter stillingene. Dette kan løses ved at forskriften hjemles i tjenestemannsloven.

Les også pressemelding:
Forskerforbundet etterlyser tiltak fra regjeringen for å redusere midlertidigheten i akademia (24.03.10)