Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Positiv endring av UH-loven

(09.10.06) Et flertall i KUF-komiteen bestående av AP, SV og Senterpartiet har i Innst. O. nr. 1 (2006-2007) sluttet seg til forslaget fra Regjeringen om å oppheve UH-lovens § 6-4 e om adgang til midlertidig tilsetting på prosjekt i inntil 12 år. Lovendringen er i tråd med løfter gitt av statsråd Djupedal umiddelbart etter tiltredelsen.

Opposisjonen går mot endringen og ønsker å opprettholde adgangen til å kunne tilsette midlertidig i 12 år (KrF foreslår 10 år).

Forskerforbundet er glad for at det er flertall for å oppheve paragrafen, noe som er i tråd med våre innspill. Vi mener lovendringen vil bidra til å stimulere til bedre rekruttering til sektoren, styrke likestillingen og bidra til økt likebehandling av ansatte ved universiteter og høyskoler med andre tilsatte.

Det blir ingen endringer mht åremålstilsetting av ledere eller midlertidig tilsetting i utdanningsstillinger og II-stillinger. Adgang til midlertidig tilsetting når det ikke er kvalifiserte søkere, videreføres også. Adm. direktør kan etter innstillingen maksimalt være tilsatt i to åremålsperioder (tolv år).

Les komiteinnstillingen

Les også:
Høringsuttalelse: Endring i UH-loven (Ot.prp. 79, 2005-2006) (22.05.06)
Regjeringen vil styrke stillingsvernet ved universiteter og høyskoler (19.05.06)
Høringsuttalelse: Endring i UH-loven §6-4 (28.04.06)
Gladmelding: Djupedal opphever adgangen til 12 års midlertidig tilsetting (30.03.06)
Høringsuttalelse: Behovet for bestemmelser om midlertidig ansettelse i UH-loven (14.10.05)