Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet støtter lovfesting av akademisk frihet

(14.12.06) Forskerforbundet støtter forslaget fra Underdal-utvalget om å lovfeste den enkelte forskers akademiske frihet. Forbundet har levert sin høringsuttalelse til utvalgets utredning, NOU 2006:19 "Akademisk frihet – Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov".

Underdal-utvalget har foreslått en ny utforming av universitets- og høyskoleloven §1-5. Forslaget innebærer at universiteter og høyskoler pålegges å fremme og verne den akademiske frihet, herunder en plikt til å sikre at virksomheten utøves i samsvar med anerkjente etiske prinsipper, at gjeldende bestemmelser om institusjonell faglig autonomi videreføres, og at rettigheter og plikter på individnivå lovfestes.

Forskerforbundet støtter disse forslagene. Etter vår oppfatning aktualiserer de gjennomgripende reformer i sektoren behovet for å lovfeste også individuell akademisk frihet. Nye rammebetingelser av organisatorisk og økonomisk karakter, sterkere krav om umiddelbar samfunnsnytte, økt produktivitet eller kommersiell utnyttelse av forskningsresultater  representerer utfordringer der hevdvunne rettigheter og etablerte idealer utsettes for press. I en slik sammenheng vil en lovfesting av den individuelle frihet være nødvendig som tillegg til den autonomi som er tillagt institusjonen og bidra til å sikre en mer helhetlig regulering av virksomheten.

Les hele uttalelsen