Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

KUF-komiteens innstilling

(28.02.08) Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomite har avgitt sin innstilling om St.meld. nr. 7 (2007-2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning.

Komiteen skriver i sine merknader til meldingen at evalueringen av Kvalitetsreformen har vist at tid til sammenhengende forskning er en utfordring vi står overfor. Komiteen forutsetter at den kommende stortingsmeldingen om rekruttering til forskning tar opp denne utfordringen.

Komiteens flertall uttrykker bekymring for rekruttering av kvinner til toppstillingene innenfor akademia og viser til at Komité for integreringstiltak - kvinner i forskning har pekt på en rekke tiltak som kan bedre situasjonen på sikt.

Flertallet i KUF-komiteen vil understreke viktigheten av å følge opp disse tiltakene slik at vi får bedret likestillingssituasjonen innenfor akademia.

Les KUF-komiteens innstilling

Samleside: Stortingsmelding om evalueringen av kvalitetsreformen