Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ny UH-lov: Seier for sektoren

(11.02.05) Komiteen har lyttet til sektorens ønske om å kunne beholde nåværende styringsordning for institusjonene. De går derfor mot regjeringens forslag om obligatorisk ordning med ekstern styreleder og såkalt enhetlig ledelse.

– Dette er et gjennomslag for det syn som Forskerforbundet har hevdet siden forslaget kom, sier Forskerforbundets leder Kolbjørn Hagen.

Forskerforbundet er også svært godt fornøyd med at komiteen gir en så klar støtte til prinsippet om forskningsbasert undervisning, og den individuelle retten for universitetsansatte til halvparten av tiden til forskning.

– Vi er imidlertid skuffet over at komiteens flertall fortsatt gjør det mulig med inntil 12 års midlertidig åremålstilsetting. Komiteens merknader gir likevel håp om at det vil bli mulig å oppnå bedre løsninger når spørsmålet tas opp igjen i forbindelse med behandlingen av ny arbeidslivslov senere i år, sier Kolbjørn Hagen.

Forskerforbundet er også fornøyd med at komiteen har kommet fram til bedre formuleringer når det gjelder det viktige gratisprinsippet, som sikrer studentenes rett til undervisning uten å måtte betale skolepenger, sier Hagen.

Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité har avgitt sin innstilling (Innst.O.nr.48, 2004-2005) til ny lov om universiteter og høyskoler (Ot.prp. nr. 79, 2003-04). Noen hovedpunkter fra komiteens innstilling:

Styringsstruktur

Flertallet i komiteen vil gi de statlige universiteter og høyskoler en forsterket valgfrihet i forhold til styringsstruktur, med utgangspunkt i dagens modell med valgt rektor. Flertallet vil derfor at det skal kreves kvalifisert flertall (2/3 flertall) i styret for å endre ledelsesmodell eller styresammensetning.

Tid til forskning

Flertallet i komiteen viser til tradisjonen ved universitetene der om lag 50 pst. av tiden til vitenskapelig ansatte brukes til forskning, og mener denne ordningen skal fortsette. Flertallet viser til at all undervisning skal være forskningsbasert, og mener at også høyskolene må avsette tilstrekkelig med tid for at vitenskapelig ansatte får tid til forskning.

Midlertidig tilsetting

Flertallet i komiteen vil ikke gjøre endringer i UH-loven på dette punktet nå, men fremmer følgende forslag: "Stortinget ber Regjeringen, etter at lovforslag på grunnlag av Arbeidslivslovutvalgets utredning (NOU 2004:5) er stortingsbehandlet, legge fram sak med vurdering av behovet for egne bestemmelser i lov om universiteter og høyskoler om bruk av åremål og midlertidige ansettelser."

Gratisprinsippet

Flertallet i komiteen mener det må tydeliggjøres i lovteksten at denne ikke gir grunnlag for nye former for egenbetaling, for eksempel studieavgifter for grad eller yrkesutdanning fra studenter som skal gis et ordinært studietilbud ved statlige universitet og høyskoler. Det må samtidig gis hjemmel for unntak knyttet til etter- og videreutdanning som kan videreføre dagens regelverk og praksis.

Akademisk frihet

Komiteen mener at stor grad av faglig autonomi for den enkelte vitenskapelig ansatte er et viktig premiss for forskningens uavhengighet og legitimitet, og ber departementet utrede behovet og mulighetene for en lovfesting av den akademiske friheten for den enkelte vitenskapelig ansatte.
Les komiteens innstilling