Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lovforslag som forventet

(04.06.04) Regjeringen la i dag frem forslag om ny lov for universiteter og høyskoler; Ot.prp.nr.79 (2003-2004). Dette er noen av de viktigste endringsforslagene:

  • De statlige institusjonene fortsetter som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
  • Dagens modell for styresammensetning der ingen gruppering har flertall alene, videreføres
  • Institusjonene skal ha enhetlig ledelse med rektor som daglig faglig og administrativ leder
  • Rektor tilsettes på åremål eller velges og er ikke medlem av styret
  • Styret ledes av ekstern styreleder utpekt av departementet
  • Private institusjoner sikres større grad av likebehandling med hensyn til faglige fullmakter og krav til virksomheten, blant annet skal studenter og ansatte være representert i styrene for private institusjoner. Det er ikke foreslått endringer i finansieringen av akkrediterte private institusjoner.
  • Utdanning som fører frem til en grad eller yrkesutdanning ved statlige institusjoner, skal være gratis.

Forskerforbundets leder, Kolbjørn Hagen, synes det er positivt at statsråden har lyttet til sektorens reaksjoner på innstillingen fra Ryssdalutvalget og har foreslått at de statlige institusjonene videreføres som statlige forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og at dagens modell for styresammensetning opprettholdes. Hagen er også tilfreds med at gratisprinsippet lovfestes.

Når det gjelder valg av ledelsesform, vil Forskerforbundet arbeide for at det fortsatt skal være mulig å opprettholde dagens ordning med todelt ledelse og valgt rektor som styreleder for de institusjonene som ønsker dette.

Ot.prp.nr. 79 (2003-2004)

Pressemelding fra UFD