Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Innspill til ny forskningsmelding

(16.12.08) Forskerforbundet mener at den kommende forskningsmeldingen må angi et ambisiøst vekstmål for forskning som gir noe å strekke seg etter i kommende periode, og anslå et årlig vekstbehov som følge av denne vekstmålsettingen. Det framgår av innspillet Forskerforbundet har sendt til Kunnskapsdepartementet.

Oppsummert mener Forskerforbundet at forskningsmeldingen må:

 • drøfte et nytt vekstmål for forskning
 • angi et ambisiøst vekstmål som gir noe å strekke seg etter i kommende periode
 • anslå et årlig vekstbehov som følge av vekstmålsettingen
 • øke det offentliges ansvar for forskningsopptrappingen til 50%
 • løfte frem langsiktig grunnleggende forskning som et eget satsningsområde
 • gi en drøfting av samspillet mellom innsats på styrt forskning og innen langsiktig forskning, samt gi den nødvendige balanserte og riktige dosering på innsatsene
 • drøfte institusjonenes ansvar for langsiktig forskning og se dette i forhold til nivået på basisbevilgningene 
 • ta initiativ til at midler til langsiktig forskning gjennom NFR økes
 • Drøfte rekrutteringsspørsmålet og anslå behovet for antall rekrutteringsstillinger i årene som kommer. 
 • Vurdere behovet for en plan for rekrutteringsstillingene
 • Drøfte problemet med den høye andelen midlertidig ansatte i UH-sektoren 
 • Drøfte problemet med manglende tid til forskning i ordinær arbeidstid. Viktige løsninger vil her være flere faste stillinger og økt basisbevilgning.
 • Lønn er en viktig faktor for både beholde og rekruttere til stillinger samfunnet er avhengig av besettes med topp kompetente personer. Det er derfor nødvendig å øke lønnsnivået i sektoren.
 • Styrke SkatteFunn-ordningen ved å reversere innstrammingen i timeprisen fra 2007 og ved å heve beløpsgrensene. Timeprisen og beløpsgrensene må indeksreguleres. 
 • Utvide SkatteFunn-ordningen slik at den også kan omfatte store bedrifter.
 • Drøfte størrelsen på basisbevilgningen til forskningsinstituttene og angi tiltak for å heve denne andelen for de som ligger kunstig lavt.
 • Gi en prinsipiell gjennomgang og avklaring av hvilke forskningsinstitutter som skal omfattes av det nye systemet for basisfinansiering. 
 • Endre den resultatbaserte komponenten i basisfinansieringssystemet til forskningsinstituttene slik at den medfører økt budsjettramme ved eventuell samlet resultatforbedring i sektoren.
 • Drøfte virkemidler for å sikre fagmiljøene tilgang til sentrale vitenskapelige tidsskrifter og foreslå nasjonale avtaler om abonnement på sentrale fagtidsskrifter som et virkemiddel.
 • Drøfte virkemidler for styrket internasjonalisering av forskningen. Forskerforbundet foreslår blant annet et stimuleringstilskudd på 15000 kroner per inn-/utreisende forsker ved opphold på tre måneder eller mer.
 • Drøfte og foreslå en investeringsplan for å dekke utstyrsbehovet som er utredet av Forskningsrådet.
 • Ta stilling til hvordan man skal håndtere sentrene for fremragende forskning når de nærmer seg avviklingsfasen.
 • Drøfte hvordan det kan tilrettelegges for større grad av arbeidsdeling mellom høyskoler, universiteter og forskningsinstitutter.

Les Forskerforbundets innspill til forskningsmeldingen

Kunnskapsdepartementet: Samleside for ny forskningsmelding