Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskningsmelding 2009: Klima for forskning

St.meld. nr. 30 (2008-2009) Klima for forskning ble lagt fram av regjeringen fredag 24. april 2009. Meldingen ble behandlet av Stortinget i juni 2009.

Hovedpunkter i meldingen er at bevilgningene til forskning vil fortsette å øke og at forskningspolitikken skal styres etter ni forskningspolitiske mål. Regjeringen fremhever klimaendringene som den viktigste utfordringen i samfunnet, og dermed også for forskningen.

Regjeringen legger opp til at målet om at forskning skal utgjøre tre prosent av BNP skal opprettholdes som en langsiktig målestokk, men ikke som styringsverktøy, i forskningspolitikken.

– Forskningsmeldingen inneholder flere positive tiltak, men vi hadde ønsket at den var mer forpliktende når det gjelder opptrappingen av den offentlige forskningsinnsatsen, sa Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet, i en pressemelding da meldingen ble lagt fram.

Forskerforbundet er også skuffet over at regjeringen ikke lanserer konkrete tiltak for å frigjøre mer tid til forskning for forskerne på universitetene og høyskolene. Dokumentasjonen av lite tid til FoU er massiv og det er tid for handling. Forskningsmeldingens forslag om nye tidsbruksundersøkelser er derfor ikke godt nok.

Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité holdt høringsmøte om meldingen mandag 11. mai. Forskerforbundet sendte et notat til komiteen med sine første kommentarer til meldingen torsdag 7. mai. Dette ble fulgt opp av et nytt, mer utdypende notat til komiteen 26. mai.

Komiteen avga sin innstilling om meldingen 11. juni, og Stortinget behandlet meldingen 17. juni 2009.

Bakgrunn

Fredag 19. september 2008 kunngjorde regjeringen at det skal legges frem en ny stortingsmelding om forskning i 2009. Forskerforbundets Hovedstyre hadde en første drøfting av innspill til den kommende forskningsmeldingen på sitt møte 30. oktober 2008. Forskerforbundet sendte et innspill til meldingen 10. desember 2008.

Lenker

St.meld. nr. 30 (2008-2009) Klima for forskning (24.04.09)
Innst.S. nr. 354 (2008-2009) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (11.06.09)
Referat fra stortingsdebatten (17.06.09)
 
Notat fra Forskerforbundet til KUF-komiteen med utdypende kommentarer til meldingen (26.05.09)
Notat fra Forskerforbundet til KUF-komiteen med foreløpige kommentarer til meldingen (07.05.09)
Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet (24.04.09)
Pressemelding fra Forskerforbundet: Pragmatisk forskningsmelding uten de store visjonene (24.04.09)
 
Forskerforbundets første innspill til meldingen (10.12.08)
Ønsker innspill til ny forskningsmelding (06.11.08)
Quo vadis, Tora Aasland? Debattinnlegg av Bjarne Hodne (24.10.08)
Forskerforbundet: Ny forskningsmelding må inneholde forpliktende mål (23.09.08)
Aasland varsler ny forskningsmelding (22.09.08)
Pressemelding: Aasland varsler ny forskningsmelding (19.09.08)Den forrige forskningsmeldingen, St.meld. nr. 20 (2004-05) "Vilje til forskning" ble lagt fram 18. mars 2005 av Regjeringen Bondevik II.