Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Innstilling om forskningsmeldingen

(08.06.05) Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har lagt frem sin innstilling om St.meld.nr. 20 "Vilje til forskning". Forskerforbundet er positiv til at komiteen ber Regjeringen fremme forslag om en opptrappingsplan for den offentlige forskningsinnsatsen frem mot 2010 i statsbudsjettet for 2006.

Negative til midlertidighet

Komiteens flertall (Ap, SV, FrP, SP og representanten Simonsen) er skeptiske til en videreføring av dagens omfattende ordning for bruk av midlertidighet som ligger i universitets- og høyskoleloven. Årsaken er at dette kan virke negativt i rekrutteringssammenheng. Nesten hver femte forsker er i dag midlertidig ansatt og Forskerforbundet håper dette er første skritt på veien for å fjerne den utvidete adgangen til å tilsette vitenskapelig ansatte midlertidig etter universitets- og høyskoleloven.

Det offentliges andel av forskningsinnsatsen

Komiteens flertall slutter seg til Regjeringens forslag om at det offentliges andel av forskningsinnsatsen skal være 1% mens 2% skal komme fra andre kilder. Forskerforbundet stiller spørsmålstegn ved realismen i denne fordelingen gitt dagens næringsstruktur i Norge. Forbundet forutsetter at fordelingen mellom det offentliges andel og andre kilder blir revurdert i de årlige statsbudsjettene som ledd i opptrappingsplanen frem mot 2010. Samtidig vil Forskerforbundet advare mot at en for stor del av økningen i de offentlige forskningsmidlene blir øremerket for å utløse økt innsats fra næringslivet. Jmf Kolbjørn Hagens artikkel i Dagsavisen 01.06.05.

Opptrappingsplan for rekrutteringsstillinger

Komiteen forutsetter at Regjeringens eksisterende opptrappingsplan for stipendiater blir fulgt. Tatt i betraktning av at planen har vært salderingspost de siste to årene er ikke dette særlig imponerende. Dagens etterslep på 400 stillinger tilsier i overensstemmelse planen at det er behov for å opprette 430 stillinger hvert år frem til og med 2010.

Tid til forskning

Forskerforbundet er svært tilfreds med at et bredt flertall i komiteen (H, Ap, SV, KrF, Sp og V) mener at 50% av tiden til vitenskapelig ansatte ved universitetene fortsatt skal brukes til forskning. Det samme flertallet viser forøvrig til at all høyere utdanning skal være forskningsbasert og at høyskolene også må avsette tilstrekkelig med tid til forskning for de vitenskapelig ansatte. Forskerforbundet er videre glade for at et flertall i komiteen viser til at signaler fra innføring og gjennomføring av kvalitetsreformen tyder på at forskere ved universitet og høyskoler har fått mindre tid til forskning, og forventer at dette blir fulgt opp.

Individuelle stipend

Komiteen anbefaler en ordning med individuelle stipender for doktorgrader i Norge, spesielt i forhold til forskning som ikke passer inn i eksisterende programmer og miljøer. I begrunnelsen legges det vekt på at en viktig side ved den akademiske friheten er muligheten til søke doktorgradsstipend på individuelt grunnlag. Forskerforbundet støtter en slik ordning.

Andre prioriteringer

Komiteen viser til at NTNU og Marintek er Europas tyngste maritime tekniske forskningsmiljø og ber Regjeringen arbeide for at Marintek kan bli et europeisk forskningslaboratorium. Et flertall i komiteen mener Norge bør ha som ambisjon om å være verdensledende innenfor petroleumsforskning, og at staten bør inngå en partnerskapsavtale med oljeindustrien. Ellers gir komiteens flertall sin støtte til mer samfunnsforskning, men et forslag fra SV om et eget femte prioritert område for forsking på velferdsstaten fikk ikke flertall.