Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Fagerbergutvalget (2011)

Ekspertutvalg for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning. Utvalget leverte sin rapport mandag 2. mai 2011.

I statsråd 18. desember 2009 ble det oppnevnt et ekspertutvalg som skal gi råd om hvordan de forskningspolitiske målene skal nås og hvordan man skal få høyest mulig samfunnsøkonomisk nytte av den offentlig finansierte forskningen.

– Vi må våge å stille kritiske spørsmål om det er god nok sammenheng mellom de ressurser vi setter inn i forskningen og resultatene vi får, om forskningsresultatene har høy nok kvalitet og om de gir svar på de store samfunnsutfordringene, sa forskningsminister Tora Aasland i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet da utvalget ble oppnevnt.

Ekspertutvalget har vært ledet av professor Jan Ernst Fagerberg ved Universitetet i Oslo og har sett på samsvaret mellom ressursinnsats og resultater i norsk forskning og om forskningssystemet fungerer godt. Utvalget har i hovedsak konsentrert seg om universitets- og høgskolesektoren.

Utvalget avga sin rapport 2. mai 2011. Rapporten (NOU 2011:6) ble 30. mai sendt ut på høring, med svarfrist 20. oktober 2011.

Blant forslagene i rapporten er:

  • et åpnere forskningssystem med en stor, åpen konkurransearena i Forskningsrådet hvor alle forskere kan søke om støtte uavhengig av tematisk orientering
  • styrking av resultatbasert finansiering på institusjonsnivå gjennom utvikling av kriteriene i ordningene for universiteter og høyskoler, institutter og helseforetak, og en økning av rammene for de to første
  • etablering av et norsk forskningsbarometer. Formålet er å styrke kunnskapsgrunnlaget om tilstanden i norsk forskning, både sammenlignet med andre land og norske institusjoner imellom
  • en fortsatt opptrapping av forskerutdanningen i årene framover. En vesentlig del av sysselsettingen for forskerutdannede framover vil sannsynligvis skje utenfor det offentlige forskningssystemet.
  • en anbefaling til alle norske forskningsinstitusjoner om å utarbeide oversikter som viser hvordan bidragene til institusjonens forskningsresultater fordeles mellom de ansatte, og at de bør gjør bruk av slik informasjon i sin ledelse på fakultets- og instituttnivå. Det er etter utvalgets syn behov for sterkere oppmerksomhet på bruken av forskningstid som ressurs. Det er ikke god ressursutnyttelse at ansatte som over tid ikke bidrar med forskningsresultater, skal ha samme forskningstid som de som bidrar.

Forskerforbundet er kritisk til Fagerbergutvalgets tilnærming til forskningsvilkårene ved norske universiteter og høyskoler. Utvalget legger til til grunn at det er et betydelig potensial for forbedring i universitets- og høyskolesektoren, blant annet i form av økt publisering. Utvalget foreslår at det lages oversikt over hver enkelt ansatt sin forskningsproduksjon og at forskningstiden tildeles de som kan vise til publisering. 

– Fagerbergutvalget uttrykker mistillit til ansatte i universitets- og høgskolesektoren når de påstår at ansatte ikke bidrar med forskningsresultater. Forskerforbundet er helt uenig med utvalget når de vil ta fra ansatte forskningsretten, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet i en pressemelding.

Les mer:
Forskerforbundets høringsuttalelse om Fagerberg-utvalgets rapport (22.09.11)
Høring: NOU 2001:6 Et åpnere forskningssystem (30.05.11)
– Mistillit til ansatte i universitets- og høgskolesektoren (03.05.11)
Bedre styring av offentlige forskningsmidler (02.05.11)
NOU 2011:06 Et åpnere forskningssystem – sammendrag (pdf)
NOU 2011:06 Et åpnere forskningssystem – hele rapporten
Fagerbergutvalget (samleside hos KD)