Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Arkiv

Store utdannings- og forskningspolitiske saker av eldre dato (forskningsmeldinger, utvalgsarbeid, felles UH-lov, kvalitetsreformen).

Innstegsstillinger

(15.10.20) I Forskningsmeldingen 2013 ble det foreslått å innføre en prøveordning med 300 innstegsstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Stortinget sluttet seg til forslaget. De første institusjonene tok stillingen i bruk fra høsten 2015.

Finansieringssystem for universiteter og høyskoler

(29.01.19) Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler ble innført i 2003 og endret fra og med 2017. Denne artikkelen tar hovedsakelig for seg utviklingen av systemet og endringer i perioden 2013-2016.

Organiseringsprosjektet

(01.12.17) Fra 2018 omorganiserte regjeringen de sentraladministrative virksomhetene i kunnskapssektoren.

Stortingsmelding om humaniora

(16.06.17) Stortingsmeldingen «Humaniora i Norge» ble lagt frem 31. mars 2017. Meldingen er det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge.

Fagerbergutvalget (2011)

Ekspertutvalg for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning. Utvalget leverte sin rapport mandag 2. mai 2011.

Rindalutvalget (2010)

Arbeidsgruppen som skulle foreslå tiltak for å redusere bruken av midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler (Rindalutvalget) leverte sin innstilling til statsråd Tora Aasland 1. november 2010.

Handlingsromutvalget (2010)

I september 2009 oppnevnte Kunnskapsdepartementet ei arbeidsgruppe som skulle vurdere hvordan universitetene og høyskolenes selvstendighet fungerer og blir forvaltet.

Utdanningslinja (2009)

I stortingsmeldinga om kompetansepolitikk, St.meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja foreslår regjeringen flere tiltak for å styrke samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidslivet. Egne råd for samarbeid med arbeidslivet foreslås opprettet ved hver institusjon.

Lovfesting av akademisk frihet (2007)

I november 2007 vedtok Stortinget en ny § 1-5 Faglig frihet og ansvar i universitets- og høyskoleloven. Her pålegges institusjonene å fremme og verne akademisk frihet.

Forskningsmelding 2005: Vilje til forskning

St.meld. nr. 20 (2004-05), "Vilje til forskning" ble lagt fram 18. mars 2005. I arbeidet med meldingen har UFD samarbeidet nært med andre departementer og hatt mye kontakt med forskningsmiljøene og andre berørte aktører.

Lov om universiteter og høyskoler (2005)

Lov om universiteter og høyskoler trådte i kraft 1. august 2005. Her finner du lenke til lovteksten, samt til aktuelle forskrifter og rundskriv fra Kunnskapsdepartementet.

Kvalitetsreformen (2003)

Kvalitetsreformen var en omfattende reform av høyere utdanning i Norge, som ble iverksatt ved samtlige høyere utdanningsinstitusjoner i Norge ved studiestart høsten 2003.

  • Del denne siden: