Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Aktuelle saker

Store utdannings- og forskningspolitiske saker (forskningsmeldinger, utvalgsarbeid, finansieringssystem, strukturdebatt, produktivitet).

Utforming av arbeidsplasser

(11.12.17) Cellekontorer eller åpne landskap? Hva sier forskningen, hva sier departementet og hva sier de ansatte? Her har vi samlet aktuell informasjon om utforming av arbeidsplasser.

Valg 2017 – spørsmål til partiene

(28.08.17) Forskerforbundet ønsker å bidra til at forskningspolitikk kommer på dagsorden i årets valgkamp, og har derfor stilt fem overordnede spørsmål om forskning til partiene.

Forskerløftet

(15.11.16) På Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 15. november 2016 undertegnet samtlige stortingspartier Forskerløftet – en erklæring til støtte for akademisk frihet og en oppfordring til forskere om å delta i samfunnsdebatten.

Stortingsmelding om humaniora

(16.06.17) Stortingsmeldingen «Humaniora i Norge» ble lagt frem 31. mars 2017. Meldingen er det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge.

Lov om statens ansatte

(12.06.17) Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt frem et forslag til ny lov om statens ansatte. Den nye loven, som ble vedtatt i Stortinget 12. juni 2017, erstatter Tjenestemannsloven fra 1. juli 2017.

Struktur i høyere utdanning

(24.03.17) I januar 2014 startet regjeringen arbeidet med en stortingsmelding om hvilken struktur vi skal ha i norsk høyere utdanning. Stortingsmeldingen "Konsentrasjon for kvalitet" ble lagt frem fredag 27. mars og behandlet i Stortinget 11. juni 2015.

Organiseringsprosjektet

(03.11.16) Kunnskapsdepartementets organiseringsprosjekt skal følge opp gjennomgangen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren.

Innstegsstillinger

(14.04.15) I Forskningsmeldingen 2013 ble det foreslått å innføre en prøveordning med 300 innstegsstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Stortinget sluttet seg til forslaget. De første institusjonene tar stillingen i bruk fra høsten 2015.

Arkiv

Store utdannings- og forskningspolitiske saker av eldre dato (forskningsmeldinger, utvalgsarbeid, felles UH-lov, kvalitetsreformen).

Finansieringssystem for forskningsinstituttene

(05.01.15) Fra 2009 ble det innført et nytt, resultatbasert finansieringssystem for instituttsektoren. Statlig basisfinansiering av forskningsinstituttene gis årlig til 48 forskningsinstitutter. Ordningen forvaltes av Forskningsrådet.

Forskningsmelding 2013

(11.06.13) Regjeringen la frem Stortingsmelding 18 (2012-2013) "Lange linjer – kunnskap gir muligheter" fredag 8. mars 2013. Meldingen ble behandlet i Stortinget 10. juni 2013.

  • Del denne siden: