Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Aktuelle saker

Store utdannings- og forskningspolitiske saker (forskningsmeldinger, utvalgsarbeid, finansieringssystem, strukturdebatt, produktivitet).

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

(08.02.23) Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning er et av de viktigste strategiske virkemidlene i kunnskapspolitikken. Planen revideres hvert fjerde år, og revidert langtidsplan ble lagt frem 6. oktober 2022.

Medbestemmelsesbarometeret

(02.02.23) Forskerforbundet er med i partnerskapet som står bak Medbestemmelsesbarometeret som annethvert år tar temperaturen på medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv.

Utforming av arbeidsplasser

(16.01.23) Egne kontorer eller aktivitetsbaserte arbeidsplasser og åpne landskap? Hva sier forskningen, hva sier departementet og hva sier de ansatte? Her har vi samlet aktuell informasjon om utforming av arbeidsplasser.

Ny lov om universiteter og høyskoler

(28.05.21) Universitets- og høyskolelovutvalget leverte sin NOU til Kunnskapsdepartementet 13. februar 2020. Departementet la frem forslag til ny universitets- og høyskolelov for Stortinget 26. mars 2021.

Forskerforbundets koronaundersøkelse

(26.01.21) Forskerforbundet gjennomførte høsten 2020 en omfattende undersøkelse blant medlemmer i universitets- og høyskolesektoren der vi stilte spørsmål om deres arbeidssituasjon under koronapandemien.

Plan S

(10.01.20) Plan S er et initiativ for åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning innen 2020. Norge representert ved Forskningsrådet er ett av 13 land som har sluttet seg til Plan S.

Valg 2017 – spørsmål til partiene

(28.08.17) Forskerforbundet ønsker å bidra til at forskningspolitikk kommer på dagsorden i årets valgkamp, og har derfor stilt fem overordnede spørsmål om forskning til partiene.

Forskerløftet

(15.11.16) På Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 15. november 2016 undertegnet samtlige stortingspartier Forskerløftet – en erklæring til støtte for akademisk frihet og en oppfordring til forskere om å delta i samfunnsdebatten.

Lov om statens ansatte

(12.06.17) Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt frem et forslag til ny lov om statens ansatte. Den nye loven, som ble vedtatt i Stortinget 12. juni 2017, erstatter Tjenestemannsloven fra 1. juli 2017.

Struktur i høyere utdanning

(24.03.17) I januar 2014 startet regjeringen arbeidet med en stortingsmelding om hvilken struktur vi skal ha i norsk høyere utdanning. Stortingsmeldingen "Konsentrasjon for kvalitet" ble lagt frem fredag 27. mars og behandlet i Stortinget 11. juni 2015.

Arkiv

Store utdannings- og forskningspolitiske saker av eldre dato (forskningsmeldinger, utvalgsarbeid, felles UH-lov, kvalitetsreformen).

  • Del denne siden: