Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Les mer om våre viktigste saker under.

Tar bok ut av bokhylle

Det er nødvendig med bedre rammevilkår og tydelige rammer for FoU-virksomheten på institusjonene i ABM-sektoren. FoU-virksomhet fordrer organisering og må bli en tydelig og prioritert oppgave i de enkelte institusjonene i sektoren. FoU-virksomheten bør innarbeides i institusjonenes virksomhetsplaner og i årsplanleggingen for den enkelte tilsatte.

Intellektuell frihet er grunnleggende for all sannhetssøkende og kunstnerisk skapende virksomhet og er viktig for ivaretakelsen og styrkingen av demokratiet. Akademisk frihet må derfor være en normgivende rettighet.

Forskerforbundet mener at dagens finansieringsmodell og finansieringssystem i all hovedsak fungerer godt, og at det ikke er behov for større endringer, men enkelte justeringer for å videreutvikle og forbedre dagens system. Forskerforbundet støtter forslaget om å videreføre en hovedmodell med fortsatt sterk basisbevilgning, der andelen resultatbasert bevilgning ligger på dagens nivå.

Forskerforbundet vil arbeide for flere faste stillinger og tydeligere rekrutterings- og karrierepolitikk innen forskningssektoren. For å sikre at de beste talentene begynner på en forskerkarriere må karriereutsiktene og lønns- og arbeidsvilkårene være gode.

Institusjonene i høyere utdanning skal tilby forskningsbasert undervisning. Forskningsbasert undervisning foregår når vitenskapelig ansatte underviser innen sitt forskningsområde eller tilgrensende fagfelt, og når deres forskerkompetanse, forskererfaring og forskerinnsikt ligger til grunn for undervisningen.

Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er helt nødvendig for å kunne løse sentrale samfunnsutfordringer både i privat og offentlig sektor, nasjonalt og globalt. For å kunne opprettholde tilstrekkelig kvalitet og bredde i forskningsmiljøene må forskningsinnsatsen minst være på nivå med land vi samarbeider med.

Universitetene og høyskolene produserer langt flere studiepoeng enn de får fullfinansiering for, og det utgjør en belastning for personalet. For å sikre de ansattes arbeidsvilkår og god undervisning må denne merproduksjonen reduseres. Studieplasser som opprettes over statsbudsjettet må være fullfinansierte.

Forskerforbundet vil ivareta medlemmenes immaterielle rettigheter til verk som er skapt i arbeidsforholdet. Forskerforbundet arbeider for at medlemmenes verk ikke misbrukes eller utnyttes på måter som virker krenkende for opphavspersonen. Arbeidstakernes ideelle rettigheter til egne verk må ivaretas.

Å legge til rette for at forskerne har gode arbeids- og rammevilkår for forskning og sikre vilkårene for grunnforskning er viktige forutsetninger for å skape innovasjon. Forskerforbundet arbeidet for at det innføres standardkontrakter som sikrer opphavsperson minst 1/3 av eventuelle inntekter og retten til å ta med ideen videre.

Stortinget har innført en prøveordning med 300 åremålsstillinger i universitets- og høyskolesektoren med ansettelse på innstegsvilkår. Stillingene ble tatt i bruk høsten 2015. Fast tilsetting har bedre rekrutteringseffekt og gir bedre kvalitet, mener Forskerforbundet.

Forskerforbundet arbeider for å synliggjøre instituttsektorens betydning for kunnskapsproduksjonen og for å sikre gode betingelser for forskning og faglig utvikling i sektoren.

Regjeringen har lagt frem revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 mandag 8. oktober 2018. Langtidsplanen skal nå behandles i Stortinget.

Kvalitativt god kunnskapsproduksjon krever godt arbeidsmiljø og mangfold i arbeidsstokken. Bedre kjønnsbalanse og et mer mangfoldig arbeidsmiljø i akademia vil bidra til økt bredde i kunnskapsproduksjonen og gi forskningen økt kvalitet.

Det er en utstrakt bruk av ulovlig midlertidig tilsetting innenfor forskning og høyere utdanning. Dette bekymrer Forskerforbundet, og vi arbeider for å redusere bruken av midlertidig tilsetting. Fast tilsetting er hovedregelen etter norsk lov.

Statens rolle er å være en garantist for institusjonenes autonomi og akademiske frihet. Dette forutsetter at institusjonene har en styringsordning som sikrer autonomi fra eier, enten det er departement eller privat stiftelse.

Fusjoner i universitets- og høyskolesektoren må være basert på frivillighet og forankres blant de ansatte. Ingen skal kunne sies opp som følge av fusjoner. Det er viktig å huske på at fusjoner i seg selv ikke fører til økt kvalitet.

Kunnskapsarbeiderne er den viktigste ressursen i arbeidet med forskning og høyere utdanning. Det gjelder i alle ledd. For at virksomhetene skal kunne konkurrere om og tiltrekke seg gode og motiverte medarbeidere, må de fremstå som konkurransedyktige arbeidsplasser med gode lønnsvilkår også for det teknisk-administrative personalet.

Forskerforbundet arbeider for at professorer, dosenter og førstestillinger i universitets- og høyskolesektoren sikres individuell rett og plikt til lik fordeling av arbeidstiden til forskning og undervisning/museumsarbeid etc. (50-50) når andre oppgaver er trukket fra. Vitenskapelig ansatte i øvrige kombinerte stillinger sikres minimum 30 % av arbeidstiden til FoU.

Forskerforbundet går imot innføring av tidsregistrering for vitenskapelig personale i universitets- og høyskolesektoren. Vi mener at den tidsregistrering som gjøres per i dag i form av arbeidsplaner etc. er tilstrekkelig til å kunne dokumentere arbeidsinnsatsen etter kravet i arbeidsmiljøloven.

  • Del denne siden: