Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Les mer om våre viktigste saker under.

Tar bok ut av bokhylle

Det er nødvendig med bedre rammevilkår og tydelige rammer for FoU-virksomheten på institusjonene i ABM-sektoren. FoU-virksomhet fordrer organisering og må bli en tydelig og prioritert oppgave i de enkelte institusjonene i sektoren. FoU-virksomheten bør innarbeides i institusjonenes virksomhetsplaner og i årsplanleggingen for den enkelte tilsatte.

Intellektuell frihet er grunnleggende for all sannhetssøkende og kunstnerisk skapende virksomhet og er viktig for ivaretakelsen og styrkingen av demokratiet. Akademisk frihet må derfor være en normgivende rettighet.

Forskerforbundet vil arbeide for flere faste stillinger og tydeligere rekrutterings- og karrierepolitikk innen forskningssektoren. For å sikre at de beste talentene begynner på en forskerkarriere må karriereutsiktene og lønns- og arbeidsvilkårene være gode.

Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er helt nødvendig for å kunne løse sentrale samfunnsutfordringer både i privat og offentlig sektor, nasjonalt og globalt. For å kunne opprettholde tilstrekkelig kvalitet og bredde i forskningsmiljøene må forskningsinnsatsen minst være på nivå med land vi samarbeider med.

Forskerforbundet har medlemmer i helseforetakene med ulike fagbakgrunner og i en rekke ulike stillingskategorier på ulike stillingsnivå innen vitenskapelige, tekniske, administrative og kliniske stillinger. Vår politikk for helsesektoren skal bidra til å synliggjøre utfordringene våre medlemmer opplever, og hva forbundet særlig vil arbeide med i sektoren.

Forskerforbundet arbeider for å ivareta medlemmenes immaterielle rettigheter til verk som er skapt i arbeidsforholdet. Det er behov for klare regler som sikrer at ansattes verk ikke misbrukes eller utnyttes på måter som virker krenkende for opphavspersonen.

En fremragende og godt utbygd kunnskapssektor, kombinert med gode muligheter for kompetansebygging er et viktig virkemiddel for å skape og ta i bruk innovasjon. I sin innovasjonspolitikk vektlegger Forskerforbundet kunnskapssektorens rolle og betydning for innovasjon og omstilling. Innovasjonspolitikken omhandler tre nivå: samfunnet, institusjonene og kunnskapsarbeideren.

Forskerforbundet arbeider for å synliggjøre instituttsektorens betydning for kunnskapsproduksjonen og for å sikre gode betingelser for forskning og faglig utvikling i sektoren.

I Forskerforbundets verdiplattform er det nedfelt at Forskerforbundet lokalt og sentralt skal bidra til at Norge når FNs bærekraftsmål.

Et heterogent og mangfoldig arbeidsmiljø gir bedre oppgaveløsing. Skjevrekruttering kan gi tap av talenter og dyktige ansatte og dermed tap av konkurranseevne.

Det er en utstrakt bruk av ulovlige midlertidige ansettelser innenfor forskning og høyere utdanning. Dette bekymrer Forskerforbundet, og vi arbeider for å redusere bruken av midlertidig ansettelse. Fast ansettelse er hovedregelen etter norsk lov.

Universiteter og høyskoler er viktige kulturbærere og skal ha akademisk og kunstnerisk frihet og være faglig uavhengige av staten. De må styres gjennom bred involvering av ansatte og studenter. Kollegiale organer er nødvendig for å sikre innflytelse over faglige spørsmål og prioriteringer.

Forskerforbundet har presentert et eget forslag til ny stillingsstruktur for universiteter og høyskoler, som alternativ til forslaget fra UHRs stillingsstrukturutvalg (Husebekk-utvalget).

Sammenslåinger og nettverksdannelser i forsknings- og kunnskapssektoren må ha økt kvalitet på kunnskapsproduksjonen som mål, og følges av forskningsbaserte evalueringer.

Kunnskapsarbeiderne er den viktigste ressursen i arbeidet med forskning og høyere utdanning. Det gjelder i alle ledd. For at virksomhetene skal kunne konkurrere om og tiltrekke seg gode og motiverte medarbeidere, må de fremstå som konkurransedyktige arbeidsplasser med gode lønnsvilkår også for det teknisk-administrative personalet.

Forskerforbundet arbeider for at professorer, dosenter og førstestillinger i universitets- og høyskolesektoren sikres individuell rett og plikt til lik fordeling av arbeidstiden til forskning og undervisning/museumsarbeid etc. (50-50) når andre oppgaver er trukket fra. Vitenskapelig ansatte i øvrige kombinerte stillinger sikres minimum 30 % av arbeidstiden til FoU.

Forskerforbundet går imot innføring av tidsregistrering for vitenskapelig personale i universitets- og høyskolesektoren. Vi mener at den tidsregistrering som gjøres per i dag i form av arbeidsplaner etc. er tilstrekkelig til å kunne dokumentere arbeidsinnsatsen etter kravet i arbeidsmiljøloven.

  • Del denne siden: