Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vår politikk

Forskerforbundet er engasjert i en rekke saker som angår våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Les mer om våre viktigste saker under.

Tar bok ut av bokhylle

ABM-sektoren omfatter et mangfold av arkiv, bibliotek og museer. Disse virksomhetene er ulike i størrelse, underlagt ulike forvaltningsnivå og tilhører ulike tariffområder. Arkivene, bibliotekene og museene er kunnskapsorganisasjoner, og forskning og utviklingsarbeid (FoU) utgjør en sentral del av virksomhetenes samfunnsoppdrag.

Intellektuell frihet er grunnleggende for all sannhetssøkende og kunstnerisk skapende virksomhet og er viktig for ivaretakelsen og styrkingen av demokratiet. Akademisk frihet må derfor være en normgivende rettighet for alle som driver forskning.

Forskerforbundet vil arbeide for flere faste stillinger og tydeligere rekrutterings- og karrierepolitikk innen forskningssektoren. For å sikre at de beste talentene begynner på en forskerkarriere må karriereutsiktene og lønns- og arbeidsvilkårene være gode.

Institusjonene i høyere utdanning skal tilby forskningsbasert undervisning. Forskningsbasert undervisning foregår når vitenskapelig ansatte underviser innen sitt forskningsområde eller tilgrensende fagfelt, og når deres forskerkompetanse, forskererfaring og forskerinnsikt ligger til grunn for undervisningen.

Nasjonale og globale utfordringer krever at det satses sterkere på forskning og kunnskapsutvikling. Det er fortsatt slik at de offentlige investeringene i FoU er langt unna målet om 3 % av BNP innen 2030 og Norge ligger betydelig bak Sverige, Danmark og Finland samt gjennomsnittet for OECD.

Forskerforbundet organiserer ansatte i helseforetakene innen vitenskapelige, tekniske, administrative og kliniske stillinger. Medlemmene representerer et mangfold av fagtradisjoner og profesjoner som har til felles at de jobber for å sikre god helse og livskvalitet for befolkningen gjennom pasientbehandling, utdanning, opplæring og forskning.

Forskerforbundet arbeider for å ivareta medlemmenes immaterielle rettigheter til verk som er skapt i arbeidsforholdet. Det er behov for klare regler som sikrer at ansattes verk ikke misbrukes eller utnyttes på måter som virker krenkende for opphavspersonen.

En fremragende og godt utbygd kunnskapssektor, kombinert med gode muligheter for kompetansebygging er et viktig virkemiddel for å skape og ta i bruk innovasjon. I sin innovasjonspolitikk vektlegger Forskerforbundet kunnskapssektorens rolle og betydning for innovasjon og omstilling. Innovasjonspolitikken omhandler tre nivå: samfunnet, institusjonene og kunnskapsarbeideren.

Forskerforbundet arbeider for å synliggjøre instituttsektorens betydning for kunnskapsproduksjonen og for å sikre gode betingelser for forskning og faglig utvikling i sektoren.

I Forskerforbundets verdiplattform er det nedfelt at Forskerforbundet lokalt og sentralt skal bidra til at Norge når FNs bærekraftsmål.

Mangfold innebærer en bredde av perspektiver, nytenking og kompetanse, gir bedre oppgaveløsing, og bidrar til at virksomhetene er bedre rustet til framtidens utfordringer.

Det er en utstrakt bruk av ulovlige midlertidige ansettelser innenfor forskning og høyere utdanning. Dette bekymrer Forskerforbundet, og vi arbeider for å redusere bruken av midlertidig ansettelse. Fast ansettelse er hovedregelen etter norsk lov.

Universiteter og høyskoler er viktige kulturbærere og skal ha akademisk og kunstnerisk frihet og være faglig uavhengige av staten. Den enkelte institusjon må styres gjennom bred involvering av ansatte og studenter, og kollegiale organer er nødvendig for å sikre innflytelse over faglige spørsmål og prioriteringer.

Forskerforbundet har presentert et eget forslag til ny stillingsstruktur for universiteter og høyskoler, som alternativ til forslaget fra UHRs stillingsstrukturutvalg (Husebekk-utvalget).

Sammenslåinger og nettverksdannelser i forsknings- og kunnskapssektoren må ha økt kvalitet på kunnskapsproduksjonen som mål, og følges av forskningsbaserte evalueringer.

Kunnskapsarbeiderne er den viktigste ressursen i arbeidet med forskning og høyere utdanning. Det gjelder i alle ledd. For at virksomhetene skal kunne konkurrere om og tiltrekke seg gode og motiverte medarbeidere, må de fremstå som konkurransedyktige arbeidsplasser med gode lønnsvilkår også for det teknisk-administrative personalet.

Forskerforbundet arbeider for at ansatte i vitenskapelige topp- og førstestillinger sikres individuell rett og plikt til lik fordeling (50-50) av arbeidstiden til forskning og undervisning/museumsarbeid etc. når andre oppgaver er trukket fra. Vitenskapelig ansatte i øvrige kombinerte stillinger skal sikres minimum 30 % av arbeidstiden til FoU.

Forskerforbundet går imot innføring av tidsregistrering for vitenskapelig personale i universitets- og høyskolesektoren. Vi mener at den tidsregistrering som gjøres per i dag i form av arbeidsplaner etc. er tilstrekkelig til å kunne dokumentere arbeidsinnsatsen etter kravet i arbeidsmiljøloven.

  • Del denne siden: