Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Arbeidsledighet og dagpenger

Forskerforbundet har lenge arbeidet for å bedre rettighetene til dagpenger for doktorgradskandidater som står uten arbeid og inntekt i forbindelse med avslutningen av en doktorgrad.

>> Ny informasjon: Midlertidig ordning: Stipendiater og dagpenger (03.12.20) <<

Vi har lykkes med å redusere karantenetiden betraktelig i forbindelse med innlevering og disputas. Vi har også fått gjennomslag for at alle skal få en individuell vurdering av sin søknad om dagpenger når stipendiatperioden er over, men avhandlingen ikke er ferdig.

Når stipendperioden er over, men avhandlingen ikke er fullført

Hovedregelen er at man må være reell arbeidssøker for å kunne motta dagpenger. Det vil si at man må være disponibel for arbeid og søke arbeid innenfor ordinær arbeidstid. Utdanning er derfor i utgangspunktet uforenlig med rett til dagpenger fordi man ikke er reell arbeidssøker dersom man tar utdanning. Det er imidlertid unntak fra denne regelen (forskrift om dagpenger § 4-3), som gir rett til dagpenger dersom utdanningen foregår utenfor normal arbeidstid, det vil si på kveldstid, i helg og lignende, og undervisningen kan kombineres med fullt arbeid på dagtid.

NAV har fram til 2012 definert at arbeid med avhandlingen som del av forskerutdanning hører inn under "utdanning", og det ble ikke foretatt noen individuelle vurderinger i forhold til unntakene i forskriften. NAVs orientering til doktorgradskandidater har fremdeles samme hovedregel.

Forskerforbundet mener at doktorgradskandidater som arbeider med avhandlingen på fritiden skal ha rett til dagpenger, så sant de ellers oppfyller kravene til arbeidssøkere innenfor normal arbeidstid. Fra og med 15. oktober 2012 har vi i dialog med Arbeids- og velferdsdirektoratet fått gjennomslag for at alle har krav på en individuell vurdering av sin søknad om dagpenger. Dette innebærer at arbeid med doktorgradsavhandlingen i seg selv ikke kan avskjære retten til dagpenger, men at dette må vurderes individuelt i henhold til unntakene som nevnes i Dagpengeforskriftens §4-3.

Imidlertid har en avgjørelse i Trygderetten (2014) slått fast at kandidater som stadig er registrert ved et forskerutdanningsprogram og arbeider med en doktoravhandling, er under utdanning og dermed ikke har krav på dagpenger. Dette har resultert i en generell fortsettelse av eksisterende praksis med å anse doktorgradskandidater for under utdanning.

I et brev til Forskerforbundet skrev Arbeids- og velferdsdirektoratet at de vil endre praksis og innføre individuell behandling. Endringen skal være tatt inn i NAVs rundskriv om dagpenger og utdanning, men det er ikke gjort endringer i lovverket. Hovedregelen for å motta dagpenger vil fortsatt være at man må være reell arbeidssøker og ikke under utdanning. Direktoratet påpeker at det skal utføres individuell behandling. Dette innebærer at alle doktorgradskandidater som fyller vilkårene for rett til dagpenger, har krav på at det blir foretatt en individuell vurdering av om de kan motta dagpenger selv om de arbeider med avhandlingen.

Vi er informert om at NAV lokalt rutinemessig avslår dagpengesøknader med henvisning til hovedregelen, og vi vil fortsette arbeidet for en endring i denne praksisen. Våren 2018 har Forskerforbundet igjen bedt Arbeids- og sosialdepartementet om et møte for å diskutere løsninger.

Karantene etter innlevert avhandling

Tidligere ble det praktisert en særregel for arbeidsledige doktorgradskandidater om at de måtte være tilgjengelig for arbeidsmarkedet i minst 8 uker for å ha krav på dagpenger. Dette ble det slutt på i 2011 da Forskerforbundet vant fram med sine argumenter overfor Arbeidsdepartementet. Doktorgradskandidater behandles heretter på linje med andre arbeidssøkende, noe som innebærer at man må ha vært meldt som reell arbeidssøker i minst tre av de siste femten dagene (lørdag og søndag ikke medregnet). Det gir en reduksjon fra åtte til tre ukers karantene fra dagpenger.

Karantenetid ved forberedelse til disputas

Tidligere ble det praktisert seks ukers utestenging fra dagpenger i forbindelse med forbedelse til disputas. Også her vant Forskerforbundet fram med sin argumentasjon og har besørget at karantenetiden er redusert fra seks til to uker, med virkning fra 1. juli 2011. Prøveforelesning og disputas holdes normalt samme dag, og tema for prøveforelesning utleveres 14 dager før prøveforelesningen ved universitetene og høyskolene. De nye retningslinjene er derfor i samsvar med den tiden som faktisk medgår.

Praksisendringen er innarbeidet i NAVs orientering til doktorgradskandidater.

Samlet er dermed doktorgradskandidatenes karantenetid fra dagpenger redusert med ni uker.

Husk at det er karensdager, så meld deg arbeidsledig i god tid, også selv om du ikke har tenkt å søke dagpenger umiddelbart. Du må under alle forutsetninger ha tett kontakt med ditt lokale NAV-kontor. 

  • Del denne siden: