Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ansettelsesvilkår for stipendiater og postdoktorer

Stillingene som stipendiat og postdoktor er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler (UH-loven) og unntatt fra hovedregelen om fast ansettelse.

Stillingstype og hjemmelsgrunnlag

Lov om universiteter og høyskoler

Begge stillingene er definert som åremålsstillinger. Stipendiatstillingen er spesifisert som en utdanningsstilling. Postdoktorstillingen har ingen tilsvarende spesifikasjon, men omtales i forvaltningen som en rekrutteringsstilling på samme måte som stipendiat.

Det er UH-lovens Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat som setter de videre rammene for ansettelsesvilkårene.

Som følge av at stillingene er hjemlet i UH-loven, og at stillingskodene for stipendiat (1017 og 1378) og postdoktor (1352) tilhører Kunnskapsdepartementets lønnsplan i hovedtariffavtalen, er det Kunnskapsdepartementet som forvalter disse stillingene i staten.

Ved universiteter og høyskoler

Alle private og statlige utdanningsinstitusjoner er bundet av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat og det den sier om ansettelsesvilkår. 

Forskriften fastsetter normalordninger for lengden på åremålet, regler for permisjoner og forlengelse, omfang av pliktarbeidsdelen, gjennomføringsplan og oppfølgingsansvar. Lokale personalreglement kan spesifisere dette ytterligere og gi utvidede rettigheter, men ikke innskrenke forskriftens bestemmelser.

Merk at dette lovverket regulerer ansettelsesvilkårene, og ikke opptak og gjennomføringen av forskerutdanningen. Her finnes det egne, lokalt forankrede forskrifter og regler. På Lovdata finner du oversikt over alle disse forskriftene

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har utarbeidet en rekke veiledninger og maler for ulike avtaler og reglement som angår forskerutdanningen:
UHR: Doktorgrad - veiledninger og retningslinjer

De fleste institusjoner har i tillegg egne regler for opptak og organisering av forskerutdanningen (ofte basert på UHRs veiledere). Her er en oversikt fra de fremste institusjonene:

PhD-programmer ved OsloMet
PhD-utdanning ved Nord universitet
Forskerutdanning ved NMBU
Doktorgradsstudier ved NTNU

Forskerutdanning ved UiA
Forskerutdanning ved UiB
Forskerutdanning ved UiO
PhD-utdanning ved UiS
Forskarutdanning ved UiT
Doktorgradsutdanning ved USN

Utenom universiteter og høyskoler

Siden stipendiat og postdoktor ikke er beskyttede yrkestitler kan også virksomheter som ikke er omfattet av UH-loven ansette personer i slike stillinger. Men virksomheten vil i utgangspunktet ikke ha hjemmel i UH-loven med forskrift til å ansette noen midlertidig i åremål. En midlertidig ansettelse i stipendiat- eller postdoktorstilling ved virksomhet som ikke er underlagt UH-loven vil derfor kunne være lovstridig. Se mer om lovlig og ulovlig midlertidig ansettelse her.

Det betyr også at den enkelte ansatte ikke er omfattet av de rettigheter og plikter som følger av forskriften. Dette er uheldig, og Forskerforbundet arbeider for at alle som lovlig ansetter personer i stipendiat- eller postdoktorstilling, uavhengig av sektor, også skal pålegges å følge forskriften.

For staten forøvrig godkjenner Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) bruken av disse stillingskodene ved noen statlige forskningsinstitutter, under forutsetning av at forskriften følges.

Private forskningsinstitutter og helseforetak må inngå egen tariffavtale med en landsdekkende fagforening for å kunne tilsette stipendiater og postdoktorer lovlig. Arbeidsgiverforeningen Abelia (forskningsinstitutter) har inngått en slik avtale med Forskerforbundet.

  • Del denne siden: