Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 6. mai 2020.

Formål med rutinen

Formålet med denne rutinen er å sikre at kritikkverdige forhold som man opplever i organisasjonen kommer frem i lyset, slik at det kan iverksettes tiltak mot forholdet. Forskerforbundet legger til rette for at man som medlem, tillitsvalgt eller ekstern deltaker på Forskerforbundets arrangementer skal føle seg trygg på å varsle internt om kritikkverdige forhold i Forskerforbundet uten at dette får negative konsekvenser for en selv.

Hva er varsling?

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold som brudd på lover, regler, etiske retningslinjer eller hva som etter alminnelig oppfatning anses som akseptabelt til noen som kan gjøre noe med det.

Hvem kan varsle?

Som medlem, tillitsvalgt eller ekstern deltaker på Forskerforbundets arrangementer kan man varsle om forhold som en opplever som kritikkverdige eller som en ser at andre opplever som kritikkverdige i organisasjonen. Blir man kontaktet av et medlem eller noen som ønsker å varsle om en uønsket hendelse skal man vite hvem en tar kontakt med og hva man skal gjøre.

Hva kan det varsles om?

Varsling gjelder saker som oppstår i organisasjonen som for eksempel:

 • mobbing eller trakassering
 • diskriminering
 • økonomiske misligheter
 • brudd på Forskerforbundets etiske retningslinjer
 • fare for liv og helse

Dette er ikke ment som en fullstendig opplisting.

Trakassering defineres som handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. .

Den som opplever forhold man ønsker å varsle om bør først ta dette direkte opp med vedkommende. Dersom man ser at slik påpekning ikke er mulig uten å risikere represalier eller interessetap vil varsling være aktuelt og hensiktsmessig. Likeledes der slik påpekning er forsøkt og det ikke har ført til bedring/endring i det som er tatt opp. Det at man er uenig i en beslutning som er tatt vil ikke i seg selv være nok til at forholdene anses som kritikkverdige.

Til hvem kan det varsles?

Varsel bør i utgangspunktet starte på laveste nivå som for eksempel nærmeste tillitsvalgt, med mindre den tillitsvalgte er den som utøver det kritikkverdige. Dersom varsler opplever at varslet ikke følges opp skal det varsles til neste nivå. Blir det ikke fulgt opp lokalt, skal det varsles til generalsekretær.

Dersom varsler ikke har en tillitsvalgt å henvende seg til skal det varsles til generalsekretær.

Det er viktig at man ikke lar være å varsle fordi en er usikker på hva som er riktig instans. Alle instanser skal bidra til at et varsel behandles riktig og forsvarlig.

Varslingens innhold

Varsel om kritikkverdige forhold skal følge disse retningslinjene:

 • Varselet skal gis på en nøktern, saklig og balansert måte.
 • Varselet skal bygge på et forsvarlig grunnlag.
 • Varselet bør inneholde relevant og konkret informasjon, inkludert hvilke personer som er involvert, eventuelle vitner og annen informasjon som muliggjør en forsvarlig saksbehandling av kritikkverdige forhold og mislighold.
 • Sted for handling, tidsrom, dato og klokkeslett, og konkret hva man har observert bør med.

Du kan varsle anonymt, men dersom det anses nødvendig for sakens videre oppfølging, vil du kunne bli spurt om å oppheve anonymiteten.

Saksbehandling

Den det varsles til skal, uten unødig opphold og senest innen tre virkedager etter mottakelse av varselet, opprette kontakt med den som har kommet med varselet, bekrefte at dette er mottatt, og nedtegne all relevant informasjon om saken. Dersom det varsles anonymt, vil håndteringen av varselet vanskeliggjøres. Disse varslene skal likevel alltid registreres og undersøkes i den grad det lar seg gjøre.

Den det varsles til skal igangsette forundersøkelse. Avhengig av varselets innhold og hvem som er involvert skal det vurderes hvordan og på hvilket nivå hendelsen skal følges opp og håndteres.

Begge sider i en sak skal alltid bli hørt. Gjennom saksbehandlingen er det viktig å opptre med fortrolighet, både av hensyn til den som varsler og den det varsles om, som skal ha rett til kontradiksjon.

Alle som varsler om kritikkverdige forhold har krav på konfidensialitet.

De involverte må orienteres om hvordan saken håndteres, herunder også om eventuelle forsinkelser i arbeidet.

Dersom varselet kan avkreftes eller bekreftes ved enkle undersøkelser, kan saken avsluttes på vedkommende nivå.

Dersom tillitsvalgte ikke kan avgjøre om det har funnet sted kritikkverdige forhold, skal saken løftes til generalsekretæren. Likeledes kan den som varsler løfte saken til generalsekretær dersom vedkommende mener saken ikke blir korrekt fulgt opp.

Varslingsutvalg

Dersom generalsekretær finner at forholdet det varsles om ikke kan avkreftes eller bekreftes ved enkle undersøkelser, opprettes eget varslingsutvalg ledet av ekstern advokat for videre behandling.

Formålet med undersøkelsen er å finne ut av om det foreligger brudd på Forskerforbundets vedtekter og/eller retningslinjer, eller om det foreligger andre kritikkverdige forhold som forbundet av andre årsaker bør undersøke nærmere. Prosessen bør ikke bli for langvarig og det må sørges for en forsvarlig saksbehandling som også sikrer at saken blir tilstrekkelig opplyst.

Varslingsutvalget må etter behandling av varselet konkludere ved å utarbeide en avsluttende rapport. Den avsluttende rapporten sendes til generalsekretær ved sakens avslutning.

På grunnlag av varslingsutvalgets rapport avgjør generalsekretær varselsaken og eventuelle reaksjoner.

Sluttføring av saken

Når saken er ferdig behandlet og eventuell reaksjon er gitt, skal informasjon om dette gis til både den som varsler og den det varsles om. Dersom det foreligger kritikkverdige forhold, har forbundet plikt til å iverksette tiltak slik at det kritikkverdige forholdet opphører.

Tiltak og reaksjonsmuligheter

Hvilke tiltak og/eller reaksjoner som kan og bør benyttes avhenger av sakens alvorlighetsgrad og av hvilken rolle den det varsles om har i Forskerforbundet. Ved mulige lovbrudd må det vurderes om forholdet skal politianmeldes.

Tillitsvalgt lokalt har anledning til å gi skriftlig eller muntlig irettesettelse og har anledning til å utestenge vedkommende fra lokallagets arrangement.

Øvrige tiltak iverksettes av Forskerforbundet sentralt. Dette kan i tillegg til irettesettelse være:

 • Eksklusjon fra tillitsverv i det organisasjonsleddet vedkommende er valgt i.
 • Eksklusjon fra alle tillitsverv med tidsbegrensning.
 • Eksklusjon fra alle tillitsverv uten tidsbegrensning.
 • Eksklusjon fra Forskerforbundet i henhold til vedtektenes § 18.
 • Del denne siden: