Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Kan svekke den frie forskningen

Regjeringen foreslår å utvide adgangen til bruk av midlertidig ansettelse i arbeidslivet.
– Færre vil få fast jobb, også ved forskningsinstituttene. Det skaper utrygghet for den enkelte, for fagmiljøene og kan svekke forskningens uavhengighet, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

05.12.2014

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

(Forskerforbundets leder Petter Aaslestad) Foto: Erik Norrud

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson foreslår i dag å innføre generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil tolv måneder. I lovforslaget argumenteres det med at arbeidsgiver raskere skal kunne tilpasse seg endringer i etterspørselen. Aaslestad mener dette kan gå utover den frie forskningen i instituttsektoren, hvor oppdragsforskning er en viktig inntektskilde.

– I verste fall kan mange forskere i instituttsektoren bli gående uten fast jobb, og føle seg presset til å gjøre funn i tråd med oppdragsgivers ønsker i frykt for å ikke få forlengelse. Det skaper et press mot den kritiske og uavhengige forskningen, og kan svekke samfunnets tillit til forskningen, sier Aaslestad.

Aaslestad frykter at den høye bruken av midlertidighet ved landets universiteter og høyskoler sprer seg til andre sektorer.

– Ved universitetene og høyskolene er det allerede en utvidet adgang til bruk av midlertidighet gjennom tjenestemannsloven. Der er bruken av midlertidighet omtrent dobbelt så høy som i det øvrige arbeidsliv, sier Aaslestad. 

Bakgrunnsinformasjon:

«Departementet fremmer forslag om adgang til midlertidig ansettelse for inntil tolv måneder på generelt grunnlag. Det oppstilles ikke krav til at det må foreligge særskilte grunner for at midlertidig ansettelse kan benyttes. Oppgavene som skal utføres kan være tidsavgrensede eller varige.»

Prop. 39 L (2014–2015) Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold). Side 112.

For ytterligere kommentarer, kontakt

Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet, tlf 915 20 535

  • Del denne siden: